Idź do

Projekty archiwalne

Tytuł projektu: Akademia Tatry - kształtowanie postaw ekologicznych różnych grup użytkowników Tatr
Numer projektu: POIS.05.04.00-00-253/09
Termin realizacji: 2010-2012
Cele projektu:
 • podniesienie świadomości lokalnej społeczności i użytkowników Tatr w odniesieniu do zasobów i procesów przyrodniczych oraz konieczności stosowania adekwatnych sposobów ich ochrony na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • zwiększenie świadomości społecznej nt. korzyści wynikających z istnienia Parku Narodowego
 • zmiana wizerunku TPN, polepszenie komunikacji pomiędzy parkiem a poszczególny mi grupami użytkowników Tatr
Działania zrealizowane w ramach projektu:
 • Wydanie 8 numerów kwartalnika "Tatry" poszerzonych o artykuły tematyczne, ze zwiększonym nakładem
 • Przygotowanie 2 dodatków do kwartalnika "Tatry" pt. "Taterki"
 • Wydanie ulotki informacyjnej na temat korzyści z sąsiedztwa z TPN
 • Wykonanie 6 prezentacji multimedialnych o tematyce przyrodniczej
 • Wydanie 12 numerów biuletynu elektronicznego
 • Publikacja książki dla dzieci pt. "Potwór"
 • Wykonanie gadżetów dla uczestników projektu
 • Szkolenie "liderów", m.in. przewodników, ratowników, dorożkarzy, nauczycieli, samorządowców
 • Szkolenie dzieci szkolnych (szkoła podstawowa/gimnazjum) z powiatu tatrzańskiego
 • Szkolenie młodzieży szkół średnich z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego
 • Szkolenia dla wolontariuszy TPN
 • Szkolenia dla pracowników TPN
 • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich z Małopolski pt. "Skazani na Tatry"
 • Zorganizowanie dwóch paneli dyskusyjnych podczas "Spotkań z Filmem Górskim" w Zakopanem
Wartość projektu: 638 933,52 PLN

www.pois.gov.pl
www.ckps.lasy.gov.pl
21 czerwca Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Euroregionem Tatry na realizację projektu "Polscy i słowaccy uczniowie poznają Tatry- cykl imprez edukacyjnych". Partnerem projektu są Štátne lesy Tatranského národného parku.
Celem projektu jest:
 • opracowanie odpowiednich dla dzieci i młodzieży materiałów dydaktycznych o Tatrach, umożliwiających poznawanie ich walorów,
 • poszerzenie wśród uczniów polskich i słowackich wiedzy  o wspólnych dla obu krajów górach Tatrach, poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych i wspólnych warsztatów,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli  polskich i słowackich w przekazywaniu wiedzy o Tatrach poprzez zorganizowanie warsztatów i  wyposażenie ich w materiały  dydaktyczne.
Cele te będą realizowane poprzez szereg działań:
 • opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów oraz ich druk (w pakiecie dla nauczyciela będą m.in. scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne i inne pomoce metodyczne; pakiet dla ucznia obejmować będzie m.in. karty pracy, plakat, i gadżety edukacyjne), w celu umożliwienia korzystania z materiałow dydaktycznych przygotowanych dla uczniów planowane jest przetłumacznie pakietu dla uczniów na język słowacki - do września 2011 r.,
 • warsztaty dla nauczycieli polskich i słowackich z wykorzystaniem przygotowanych materiałów w październiku 2011 r.,
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów  klas IV-VI w siedmiu szkołach podstawowych Zakopanego, kończących się konkursem wewnętrznym i wyłaniajacym po 4 laureatów - październik 2011- kwiecień 2012,
 • wspólne warsztaty polskich i słowackich uczniów na Słowacji.
Projekt będzie kosztował 42.550,00 euro, z czego 36.167,50 euro (85%) będzie sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Do współpracy przy pierwszej części projektu zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z terenu Podtatrza. Spotkanie informujące o projekcie i możliwej współpracy odbędzie się w piątek 1 lipca o godzinie 12.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN ul. Chałubińskiego 42a.
Tatrzański Park Narodowy jest partnerem projektu "Rodzina Łaskich i miasto Kieżmark" realizowanego przez Muzeum w Kieżmarku.

Celem projektu jest poznanie jednego z etapów rozwoju Zamku Kieżmarskiego, w nawiązaniu do losów szacownej polskiej rodziny Łaskich i pierwszej tatrzańskiej turystki Beaty Łaskiej z Kościeleckich, na podstawie pracy naukowo-badawczej zespołu ekspertów-historyków.

Główną częścią projektu będzie zwrócenie się do ekspertów z Polski i Słowacji, aby poprzez wystąpienia na konferencji, która odbędzie się w kwietniu 2012 r. przyczynili się do wyjaśnienia wiadomości o rodzinie Łaskich, jej genealogii, historiografii, historii sztuki i architektury, a także ubioru z ówczesnej epoki.

Z zaprezentowanych podczas konferencji materiałów powstanie publikacja, zatem będą one dostępne dla fachowców i laików w Polsce i na Słowacji. Częścią projektu będzie także wydanie polsko-słowackich materiałów informujących o projekcie, które posłużą do zwiększenia liczby osób odwiedzających Muzeum w Kieżmarku, szczególnie pochodzących z Polski.

W ramach projektu zostanie przygotowana również wystawa poświęcona rodzinie Łaskich, której premiera nastąpi podczas konferencji. W okresie, w którym wystawa będzie otwarta, w sali wykładowej odbywać się będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wystawę będzie można obejrzeć także w Tatrzańskim Parku Narodowym w Zakopanem.

Dzięki projektowi do zrekonstruowanego wcześniej ubioru pierwszej tatrzańskiej turystki – Beaty Łaskiej dołączy także zrekonstuowany ubiór jej męża – Alberta Łaskiego. Planowane wspólne spotkania i wymiana wiadomości wniosą znaczący wkład w badania historycznych źródeł dotyczących rodziny Łaskich. Będą miały także wpływ na rozwój miasta i samego zamku w Kieżmarku. Ten właśnie aspekt projektu stanowi podstawowy powód, dla którego przechowywane są cenne historyczne źródła z polsko-słowackiego pogranicza. Poprzez podobne projekty mogą one wpływać na gospodarczy, polityczny i kulturalny rozwój regionu.

Materiały informacyjne, które trafią do centrów informacji turystycznej po polskiej i słowackiej stronie będą służyć do uatrakcyjnienia i zwiększenia jakości informacji turystycznej w regionie. Będą stanowić także reklamę Spisza. W ten sposób wzrośnie jakość usług oferowanych w ramach rozwoju ruchu turystycznego.

Podsumowaniem projektu jest publikacja, z którą można zapoznać się tutaj.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Obraz Tatr utrwalany przez lata na pocztówkach nie był dotychczas przedmiotem zainteresowania polskich badaczy (geografów, fotografów, historyków). To wielka szkoda dla historii poznania Tatr, gdyż przeglądając pocztówki wydawane od XIX w. aż do czasów dzisiejszych, można zauważyć wiele ciekawych przykładów przemian zachodzących w przyrodzie tatrzańskiej, a także przyjrzeć się przemianom ośrodków turystycznych powstających u podnóża Tatr, lub w samym ich centrum.

Tatrzański Park Narodowy oraz Muzeum w Kieżmarku są właścicielami kilkunastotysięcznego zbioru pocztówek o tematyce tatrzańskiej. Są to pocztówki wydane zarówno w języku polskim, jak i słowackim, oraz starsze opisane w języku węgierskim i niemieckim. Zbiór ten wymaga opracowania i udostępnienia wszystkim zainteresowanym, by służył lepszemu poznaniu regionu i zachceniu do odwiedzenia go.

W ramach realizacji projektu planowana jest digitalizacja zbioru oraz skatalogowania go w taki sposób, by można było łatwo odszukać interesujące informacje dotyczące danej pocztówki. Zbiór pocztówek po realizacji projektu będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych poprzez stronę internetową, gdzie w bazie danych będzie można obejrzeć wszystkie pocztówki i zapoznać się z ich opisem. Najciekawsze widokówki zostaną zaprezentowane na wystawie w Kieżmarku oraz w Zakopanem. Jej celem będzie zachęcić zainteresowane osoby do zapoznania się z resztą materiałów. Międzynarodowa sesja popularno-naukowa i książka, zawierająca materiały z tejże sesji przyczynią się do lepszego poznania tematu pocztówek tatrzańskich, wymiany wiedzy z polskiej i słowackiej strony Tatr. Będzie to pierwsze polsko-słowackie opracowanie tak szerokiego i nieznanego dotąd tematu.

Zakres prac jest ogromny, gdyż łączy w sobie dwie dziedziny: tematykę tatrzańską (topografię, środowisko przyrodnicze, historię osad podtatrzańskich, rozwój infrastruktury turystycznej w górach, oraz etnografię) i tematykę fotografii wykorzystywanej do celów pocztówkowych (techniki wykonania i powielania, fotografowie przełomu XIX i XX wieku). Udostępnienie prac w internecie przyczyni się niewątpliwie do rozpropagowania tematu i wymiany spostrzeżeń w kręgach zarówno znawców problemu jak i  amatorów fotografii tatrzańskiej.
 
Partnerem Tatrzańskiego Parku Narodowego w realizacji tego projektu jest Muzeum w Kieżmarku.
Tatrzański Park Narodowy wraz ze słowackim partnerem Lasami Państwowymi TANAP-u zorganizowały internetowy konkurs wiedzy o Tatrach.

Każdy (z udziału w konkursie wykluczeni byli pracownicy TPN, SL TANAP-u i TANAP-u oraz członkowie ich rodzin), kto chciał sprawdzić swoje wiadomości, powinien był zapoznać się z regulaminem i zarejestrować na stronach internetowych: www.tatrybezgranic.eu (polska wersja językowa) lub www.tatrybezhranic.eu (wersja słowacka), gdzie codziennie emitowano nowe pytanie. Konkurs ruszył 1 marca i trwał do końca maja 2010 r.

Pytania konkursowe przygotowane przez specjalistów z obu instytucji obejmowały zagadnienia z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, topografii, historii ochrony przyrody, przewodnictwa, ratownictwa i turystyki w Tatrach, a także przepisów prawnych obowiązujących na terenie obu tatrzańskich parków narodowych. Zwycięzcy musieli wykazać się dużą wiedzą i doświadczeniem zarówno w odniesieniu do polskiej, jak i słowackiej części tych gór. Niektóre pytania były podchwytliwe, niektóre trudne, ale trafiały się i takie, które nie sprawiły „tatrologom” trudności.

Informacja o projekcie: Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry"  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.  Celem konkursu było:  zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Tatr, najcenniejszymi gatunkami zwierząt i roślin tu występujących, przyrodą ożywioną i nieożywioną, historią i  kulturą regionu, historią ochrony przyrody na Podtatrzu polskim i słowackim, zasadami ochrony przyrody w obu parkach, atrakcjami turystycznymi, zasadami uprawiania turystyki, sportu i rekreacji, a także umożliwienie uczestnictwa w wycieczkach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników obu parków narodowych (praktyczne zastosowanie zdobytej w konkursie wiedzy) i podniesienie świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody .

W ramach projektu przewidziano powołanie zespołu koordynującego, nadzór merytoryczny i techniczny nad prawidłowym przebiegiem konkursu, opracowanie i tłumaczenie pytań, stworzenie stron internetowych do obsługi konkursu „Tatry bez granic”, organizację konferencji prasowych na otwarcie i zakończenie konkursu, przekazywanie informacji o konkursie i o wynikach poszczególnych etapów do mediów, przygotowanie pamiątkowych dyplomów i podziękowań dla uczestników konkursu, organizację wycieczek edukacyjnych dla laureatów oraz publikacje w języku polskim i słowackim w kwartalniku „Tatry”.
Tatrzański Park Narodowy oraz Muzeum w Kieżmarku uczestniczyły w realizacji projektu pod nazwą "Tatrzańskie dziedzictwo". Projekt przewiduje wymianę wystaw o tematyce tatrzańskiej pomiędzy naszymi instytucjami.

W roku 2010 zaprezentowaliśmy dwie wystawy. Od lutego do końca lipca w Muzeum w słowackim Kieżmarku pokazywana była wystawa "Tatry i Zakopane w czasach dra Tytusa Chałubińskiego”. Natomiast od czerwca do końca grudnia w ośrodku edukacyjnym Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem zobaczyć można było ekspozycję "Turystyczne zdobywanie Tatr". W ramach tego przedsięwzięcia zostanie także zbudowana nowa sala wystaw czasowych w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym TPN.

Informacja o projekcie: Celem projektu jest uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody, rozpowszechnianie wiedzy na temat  walorów przyrodniczych Tatr, historii turystyki w polskich i słowackich Tatrach oraz roli Zakopanego i Kieżmarku, wzajemna  promocja ośrodków wystawienniczych, a także szerzej - Podtatrza polskiego i słowackiego jako atrakcji turystycznych w naszym regionie,  wskazanie na wspólnotę historycznego dziedzictwa, stworzenie bazy lokalowej dla przyszłej wymiany kulturalnej między TPN a ośrodkami wystawienniczymi ze Słowacji i Polski.
Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska opracowała projekt pod nazwą „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemy szkoleń zawodowych w parkach narodowych". Tatrzański Park Narodowy jest jednym z uczestników projektu. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się sympozja, warsztaty oraz szkolenia przeznaczone dla pracowników parków narodowych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krótki opis projektu pt. "Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych": Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu różnorodnych, wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć edukacyjnych, tworzących spójny i komplementarny system dydaktyczny. W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć edukacyjnych.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń w poszczególnych parkach narodowych: Szkolenia będą odbywały się co kwartał przez 2 lata (8 szkoleń w każdym z parków) i będą przeznaczone dla pracowników poszczególnych parków narodowych. Ich tematyka będzie zgodna z propozycjami, jakie parki zgłosiły w trakcie przygotowywania projektu i zawarły w Porozumieniu z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska (istnieje możliwość zmiany tematu szkolenia, ale trzeba powiadomić o tym Fundację). W szkoleniach wezmą udział głównie osoby zajmujące się daną problematyką w parku (liczba osób uczestniczących w szkoleniach jest dostosowana do możliwości parku, ale zakłada się, że średnio w każdym szkoleniu weźmie udział 20 osób). Szkolenia będą jednodniowe i będą składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Czas trwania pojedynczego szkolenia będzie wynosił 5 godzin zegarowych, z półgodzinną przerwą na catering. Część teoretyczna będzie miała formę wykładu, z wykorzystaniem projekcji multimedialnych i materiałów drukowanych. Czas trwania tej części szkolenia uzależniony będzie od tematyki, ale z reguły nie powinien przekraczać połowy czasu całego szkolenia. Część praktyczna będzie polegała na zastosowaniu zdobytej wiedzy w konkretnych działaniach. W niektórych przypadkach, np. przy szkoleniach dotyczących rozpoznawania gatunków objętych siecią Natura 2000, część praktyczna odbędzie się w terenie. Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, którzy wytypowani zostaną przez parki i zatwierdzeni zostaną przez Zespół Zarządzający Projektem. Będą to osoby mające duże doświadczenie i wiedzę na temat danego przedmiotu, ale również potrafiące w sposób ciekawy i efektywny przekazać wiedzę osobom szkolonym. Każdy specjalista prowadzący szkolenie przygotuje materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane podczas szkolenia, a następnie zostaną nagrane na płyty CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie również przygotowanie wspólnie z Zespołem Zarządzającym Projektem krótkiej ankiety dot. szkolenia i jego tematyki oraz przeprowadzenie badań ankietowych przed i pod koniec szkolenia. Wszystkie szkolenia rozpoczną się w IV kw. 2009 roku - w bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie po jednym szkoleniu w każdym parku. Pozostałe szkolenia przeprowadzone zostaną w latach 2010 (po 4 szkolenia) i w roku 2011 (po 3 szkolenia).

Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych grup pracowników parków narodowych: Spośród pracowników parków wybrane zostały 4 grupy, które co roku będą spotykać się na warsztatach. Będą to: pracownicy działu edukacyjnego, pracownicy działu turystyki, pracownicy naukowi i odpowiedzialni w parku za sprawy naukowe i monitoring oraz pracownicy odpowiedzialni za ochronę przyrody i krajobrazu. W sumie w trakcie trwania projektu odbędzie się 8 dwudniowych warsztatów. Będą odbywały się one na terenie różnych parków narodowych i dotyczyły bieżących problemów z konkretnego działu. Liczba osób z poszczególnych parków uczestniczących w warsztatach będzie zróżnicowana, zależna od liczby pracowników zajmujących się danymi zagadnieniami w parku. Zakłada się jednak, że ogólna liczba uczestników warsztatów wyniesie 50 osób (średnio po 2 osoby z każdego parku). Warsztaty będą prowadzone przez osoby z Zespołu Zarządzającego Projektem i będą składały się z trzech części: pierwszej, polegającej na prezentacji przez przedstawicieli poszczególnych parków problemów dotyczących tematyki warsztatów, drugiej, polegającej na dyskusji i wysłuchaniu specjalistów w danej dziedzinie oraz trzeciej - próby znalezienia konkretnych rozwiązań przedstawionych problemów. Warsztaty mogą zawierać część praktyczną, która może odbywać się w terenie. Spotkania głównie jednak będą miały charakter dyskusyjny. Ich efektem będzie wypracowanie rozwiązań omawianych zagadnień. Uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania problemów, na jakie natrafiają w pracy, jak również przedstawienia sukcesów w ich rozwiązywaniu. Przed każdym z warsztatów parki powiadomione zostaną o szczegółowej tematyce, aby mogły się do nich przygotować.

Tematami przewodnimi pięciu pierwszych warsztatów będą:
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – "Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w świetle zasad postępowania w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych i postępowania administracyjnego – w praktyce"
 • dla działu edukacji – "Edukacja osób niepełnosprawnych i udostępnianie terenu parku - stworzenie bazy (w tym rozwiązania techniczne, publikacje) i metodyka pracy"
 • dla działu nauki i monitoringu – "Znaczenie monitoringu przyrodniczego parków narodowych dla sieci Natura 2000"
 • dla działu turystyki – "Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne"
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – "Ochrona przyrody w parkach narodowych a Natura 2000"
Zakłada się, że pierwsze pięć warsztatów odbędzie się w następujących miejscach:
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Słowińskim Parku Narodowym (jest już znany termin tych warsztatów: 16–18 września 2009 r.)
 • dla działu edukacji – w Ojcowskim Parku Narodowym
 • dla działu nauki i monitoringu – w Parku Narodowym Ujście Warty
 • dla działu turystyki – w Magurskim Parku Narodowym
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Biebrzańskim Parku Narodowym
Zorganizowanie ogólnopolskich sympozjów parków narodowych: W trakcie realizacji projektu odbędą się dwa sympozja. Będzie to zapoczątkowanie corocznych spotkań przedstawicieli parków narodowych. I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych odbędzie się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w dniach 25–27 września 2009 roku. Tematem przewodnim będzie "Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji". Sympozjum będzie trzydniowe, a udział w nim wezmą pracownicy parków i autorzy referatów wprowadzających (zamówionych). Zespół Zarządzający Projektem wraz z gospodarzem sympozjum (jest to komitet organizacyjny sympozjum) rozesłał już do wszystkich parków Komunikat nr I o sympozjum, z prośbą o zgłaszanie referatów i posterów. Następnie przygotowany zostanie szczegółowy program, który zostanie rozesłany do wszystkich uczestników. 
Drugie sympozjum odbędzie się w 2010 r. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Jego tematem przewodnim będzie "Sieć Natura 2000 a polskie parki narodowe". Sympozjum będzie dwudniowe, rozpocznie się o godzinie 10.00, a zakończy następnego dnia o godzinie 15.00 Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty zamówione i komunikaty przygotowane przez parki narodowe, a w godzinach popołudniowych odbędzie się sesja posterowa. Drugiego dnia przewiduje się dokończenie sesji referatowej i dyskusję. W obu sympozjach weźmie udział po 80 osób – przedstawicieli parków narodowych (po 3 osoby, w tym koordynatorzy projektu z ramienia parku), beneficjenta i zaproszonych gości (m.in. autorów referatów wprowadzających).

Opracowanie i wydanie 4 numerów poradnika dla pracowników parków narodowych: W celu rozpropagowania najlepszych doświadczeń i sprawdzonych wzorców działań, wydawany będzie w Internecie poradnik dla pracowników parków narodowych. Będzie to wydawnictwo cykliczne (łącznie 4 numery). Poradnik będzie zawierał najciekawsze, sprawdzone i skuteczne pomysły związane z funkcjonowaniem parków narodowych. Artykuły w postaci instrukcji, zaleceń, porad, szczegółowych opisów różnych rozwiązań technicznych i koncepcyjnych będą dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: czynna ochrona poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, metody prowadzenia monitoringu przyrodniczego, nowoczesne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych itp. Wydawcą poradnika będzie Wigierski Park Narodowy. To pracownicy tego parku zajmą się zebraniem odpowiednich materiałów, ich redakcją, opracowaniem graficznym i zamieszczeniem w Internecie na stronie Wigierskiego Parku Narodowego.

Wydanie materiałów szkoleniowych: Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną wydane na płycie CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie przesłanie do Zespołu Zarządzającego Projektem materiałów szkoleniowych w postaci cyfrowej. Materiały te zostaną zredagowane i opracowane pod względem graficznym, a następnie skopiowane na płyty CD i rozesłane do wszystkich parków narodowych (po 5 egz.). 

Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych:
każdy park narodowy posiada bibliotekę, która na ogół z powodu braku odpowiednich środków finansowych nie posiada najnowszych wydawnictw poświęconych przyrodzie, edukacji, monitoringowi, czynnej ochronie przyrody itp. Literatura fachowa stanowi podstawowe i najczęściej używane narzędzie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stąd też istnieje pilna potrzeba uzupełniania zbiorów bibliotecznych najbardziej potrzebnymi wydawnictwami. Zakupiona literatura musi dotyczyć zagadnień związanych z przyrodą (ożywioną i nieożywioną), jej ochroną oraz ekologią; mogą to być np. słowniki i atlasy przyrodnicze (w tym biologiczne słowniki językowe), podręczniki oraz monografie; czasopisma (naukowe i popularnonaukowe) muszą być ściśle związane z tematyką przyrodniczą. Zakłada się, że w ramach projektu każdy park będzie mógł zakupić literaturę fachową, dotyczącą interesujących go zagadnień, na łączną kwotę 4 tys. zł (w roku 2009 po 1 tys. zł i w roku 2010 – 3 tys. zł). 

Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego:
Portal internetowy dla polskich parków narodowych stworzony zostanie przy zastosowaniu standardowych technologii stosowanych przy tego rodzaju pracach. Wykorzystane zostaną dostępne narzędzia programowania oraz gotowe wzorce (np. forum dyskusyjne), które zostaną dostosowane do potrzeb projektu. Pierwszym zadaniem będzie analiza rozwiązań technicznych i graficznych oraz zakresu merytorycznego stron internetowych poszczególnych parków narodowych, tak by tworzony portal nawiązywał do rozwiązań już istniejących.

Szkolenia dla pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Geograficzny system informacji – co to jest i do czego służy. Prowadzący dr inż. Marcin Guzik. Szkolenie odbyło się 20 listopada 2009 roku. Uczestniczyło w nim 20 pracowników TPN. Podczas szkolenia przekazano podstawowe informacje o systemie GIS, a także zapoznano uczestników z bazami danych, które znajdują się w Tatrzańskim Parku Narodowym.
 • Komunikacja z turystami. Prowadzący: Grzegorz Gruza. Szkolenie odbyło się 26 marca 2010 roku. Uczestniczyło w nim 20 osób. W czasie szkolenia prowadzący zapoznał uczestników z technikami negocjacji, sposobami rozwiązywania konfliktów oraz z metodami przekazywania informacji. Pracownicy Parku odgrywali także scenki, których scenariusz oparto na autentycznych interwencjach pracowników Służby Parku.
 • Z Naturą 2000 na ty. Prowadzący: Łukasz Pęksa. Szkolenie odbyło się 8 lipca 2010 roku. Uczestniczyło w nim 16 pracowników Parku. Prowadzący zapoznał uczestników z celami oraz zasady tworzenia obszarów Natura 2000 w Europie i Polsce. Poinformował też o roli TPN w zarządzaniu tego typu obszarami. W czasie szkolenia odbyła się gra, która w ciekawy i zabawny sposób przedstawiała problemy, jakie napotykają zarządzający tymi obszarami.
 • Ekologia i ochrona sów krajowych. Prowadzący: Romulad Mikusek. Szkolenie odbyło się 28 września 2010 roku. Pracownicy Parku wysłuchali wykładu na temat sów występujących w Polsce i w Tatrach, zapoznali się z ich specyficznymi cechami pozwalającymi na identyfikację poszczególnych gatunków w terenie. Interesującym elementem szkolenia była także informacja o zasadach ochrony sów.
 • Podobieństwa i różnice w ochronie przyrody w TPN i TANAP. Prowadzący: dr inż. Tomasz Skrzydłowski. Szkolenie odbyło się 3 grudnia 2010 roku. Uczestniczyło w nim 19 pracowników TPN. Gościem szkolenia był wicedyrektor słowackiego TANAP-u, który przedstawił zasady ochrony przyrody na Słowacji oraz w Tatranskym Narodnym Parku. Uczestnicy zapoznali się z także ze strukturą własnościową, przepisami dotyczącymi turystyki oraz z problemami, jakie występują po południowej stronie Tatr.
 • Porosty – różnorodność, identyfikacja, lichenoidykacja i problemy ochrony. Prowadzący: Paweł Czarnota. W szkoleniu, które odbyło się 23 marca 2011 roku uczestniczyło 21 osób. Uczestnicy zastali zapoznani z przykładowymi najbardziej rozpowszechnionymi w Tatrach gatunkami tej grupy organizmów oraz z zasadami ich ochrony. W ramach szkolenia odbyła się także sesja terenowa, podczas której uczyliśmy się rozpoznawać gatunki porostów występujące na drzewach w rejonie zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach.
 • Polany tatrzańskie charakterystyka roślinności i problemy ochrony jej bogactwa gatunkowego. Prowadząca: dr Małgorzata Wesołowska. Termin szkolenia: 20 czerwca 2011. Szkolenie miało formę zajęć terenowych. Odbyło się na trzech blisko siebie położonych polanach (Biały Potok, Siwa Polana i Molkówka) zlokalizowanych w pobliżu wlotu do Doliny Chochołowskiej. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Podczas szkolenia uczestnicy  zapoznali się: z historią pasterstwa w Tatrach, od czasów przybycia Wołochów aż do czasów wprowadzenia zakazu wypasu owiec w Tatrach, współczesnymi  sposobami użytkowania polan tatrzańskich, etapami powstawania i kształtowania się polan tatrzańskich, przesłankami, którymi kierowano się, podejmując decyzję związaną z wprowadzonym w 1978 roku zakazem wypasu owiec na obszarze istniejącego od 1954 roku Tatrzańskiego Parku Narodowego, wpływem koszenia, wypasu, koszarowania, deptania, zgryzania lub braku tych czynników na roślinność polan reglowych. W następnej części szkolenia uczono się rozpoznawania gatunków charakterystycznych dla polan regla dolnego oraz zapoznano się z najczęściej występującymi zespołami roślinnymi na polanach reglowych, Największą uwagę poświęcono endemicznemu zespołowi Gladiolo-Agrostietum.
 • Ekologia Lasu – strategie życia roślin i zwierząt w naturalnej buczynie karpackiej. Prowadzący: dr inż. Tomasz Skrzydłowski. Termin szkolenia: 16 września 2011. Szkolenie miało charakter zajęć terenowych. Odbyło się w Suchym Żlebie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczestniczyło w nim 18 osób. Podczas szkolenia uczestnicy przypomnieli sobie podstawowe pojęcia z zakresu ekologii (ekologia, siedlisko, mikoryza itp.). Omówione zostały  typy lasów w Tatrach na tle budowy geologicznej i warunków glebowych. Przedstawiono też mechanizmy kształtowania się gleb leśnych: gleb brunatnych i rędzin brunatnych. W odniesieniu do buczyny karpackiej przedstawiono budowę i strukturę naturalnej buczyny karpackiej. Zwrócono uwagę na związki czasowe i przestrzenne między różnymi elementami drzewostanu: siewkami, nalotem podrostem a drzewostanem dojrzałym. Omówiono strategie wzrostu i rozwoju poszczególnych gatunków drzew w środowisku żyznej buczyny karpackiej. Przedstawiono strategie życiowe zwierząt związanych z latami nasiennymi drzew (dynamika drobnych gryzoni leśnych, dynamika drobnych i średniej wielkości ptaków osiadłych: kowaliki, sójki itp.). Przedstawiono też ekologię ryjówkowatych. Analizowano wpływ zmian liczebności drobnych ssaków i ptaków na dynamikę i przeżywalność łasicowatych oraz ptaków drapieżnych, zwłaszcza sów. Na koniec wyjaśniono rolę jeleniowatych na kształtowanie się struktury gatunkowej i wysokościowej odnowień naturalnych na podstawie powierzchni próbnych. Omówiono ekologię jeleniowatych w kontekście relacji z wilkiem i rysiem.
W ramach projektu zakupiliśmy 79 tytułów książek do biblioteki TPN.
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN. Porozumienie zawarto 13 czerwca 2013 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:
 1. „Stwierdzenie obecności i wstępne określenie zasięgu występowania korników: zrosłozębnego Ips duplicatus (Aahlb.) i modrzewiowca I. cembrae (Heer), w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego – etap 2”; wysokość środków na ten cel to 22 000 zł;
 2. „Ocena wpływu typów siedliskowych lasu oraz monokultur świerkowych na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 78 300 zł;
 3. „Ocena zasobności ekosystemów wodnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 58 100 zł;
 4. „Remont pięciu zapór przeciwrumowiskowych w Tatrzańskim Parku Narodowym”; wysokość środków na ten cel to 970 000 zł;
 5. „Opracowanie dokładnego opisu przebiegu granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie działek ewidencyjnych”; wysokość środków na ten cel to 30 000 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niezgłoszenie się żadnego wykonawcy.
 6. „Uzupełnienie i wymiana przyszlakowej infrastruktury turystycznej: tablic informacyjnych, piktogramów oraz ław i ławostołów”; wysokość środków na ten cel to 85 000 zł;
 7. „Odnowienie oznakowania szlaków turstycznych”; wysokość środków na ten cel to 20 000 zł.
21 stycznia 2012 r. pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl) i Tatrzańskim Parkiem Narodowym została podpisana umowa nr POIS.05.01.0000-398/12 na realizację projektu pn. „Zmniejszenie presji turystycznej na siedliska i gatunki na obszarze PLC 120001 Tatry".
Dotychczas w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
 1. Eksperci zajmujący się problematyką rekultywacji zniszczonych szlaków turystycznych i ich otoczenia spotkali się, aby omówić zagadnienia związane z planowanym remontem szlaków w rejonie Czerwonych Wierchów. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prof. Kazimierz Krzemień – kierownik Zakładu Geomorfologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ); prof. Stefan Skiba – założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Geografii Gleb w IGiGP UJ; dr Wojciech Szymański – asystent w Zakładzie Gleboznawstwa i Geografii Gleb w IGiGP UJ; mgr Joanna Fidelus – doktorantka w Zakładzie Geomorfologii IGiGP UJ; dr Ryszard Prędki – kierownik Działu Udostępniania do Zwiedzania Bieszczadzkiego Parku Narodowego; dr inż. Paweł Skawiński – Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), dr inż. Zbigniew Krzan – zastępca Dyrektora TPN oraz pracownicy różnych działów TPN (Bogusława Chlipała, Maria Król, Szymon Ziobrowski, Jan Krzeptowski, Sławomir Wróbel), jak również pracownicy terenowi TPN (leśniczowie obwodów ochronnych, na terenie których będą trwały prace na szlakach: Kuźnice – Rajmund Starzyk, Strążyska – Tadeusz Zwijacz, Kościeliska – Andrzej Rams).
 2. W 45 numerze kwartalnika „Tatry” ukazał się artykuł pt. „Negatywne skutki turystyki pieszej” poruszający tematykę zniszczeń na szlakach. Autorka, mgr Joanna Fidelus, w swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką przekształceń w obrębie ścieżek turystycznych.
 3. Zakupiono m.in. sprzęt monitorujący ruch turystyczny na szlakach oraz aktywność na terenach nieudostęnionych (film zarejestrowany przez fotopułapkę). Na temat pierwszych wyników uzyskanych z wykorzystaniem czujników pyroelektrycznych zamontowanych w TPN piszemy w 46 nrze kwartalnika „Tatry” w artykule Szymona Grocholskiego pt. „Monitoring ruchu turystycznego”.
 4. W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację prac związanych z remontem szlaków i rekultywacją zniszczonej roślinności – przetarg unieważniono.
 5. Usunięto kraty z siedmiu jaskiń tatrzańskich. W Jaskini Czarnej w miejsce zdemontowanej kraty, którą wykorzystywali grotołazi, zainstalowano stałe punkty asekuracyjne.
 6. Do magazynu TPN trafiły zakupione w ramach projektu fladry i piktogramy, które zostaną umieszczone w obrębie remontowanych szlaków oraz w rejonie skałek reglowych, gdzie notowane są przypadki nielegalnej wspinaczki.
 7. Mgr inż. arch. Andrzej Stopka-Faktor – architekt, a przy tym ratownik TOPR i przewodnik tatrzański przedstawił najlepszą ofertę na wykonanie projektu remontu szlaków w rejonie Czerwonych Wierchów. Koncepcje dotyczące rozwiązań możliwych do zastosowania na Czerwonych Wierchach na bieżąco były omawiane z pracownikami TPN, w efekcie czego powstał projekt techniczny.
 8. Przystąpiono do prac nad usuwaniem nielegalnych punktów asekuracyjnych na skałkach reglowych.
 9. Przygotowany został film promujący projekt, zachęcający do poruszania się po znakowanych szlakach.
 10. Przetarg na prace remontowe na szlakach w rejonie Czerwonych Wierchów rozpisano ponownie. Zgłosiły się dwie firmy, spośród których został wybrany wykonawca. Jednak nadal nie podpisano umowy, ponieważ firma, której nie wybrano, złożyła odwołanie. Czekamy na rozstrzygnięcie KIO.
 11. Zakończono postępowanie odwoławcze i 22 lipca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Eco-Rem na realizację prac remontowych obejmujących m.in. modernizację szlaków turystycznych montaż zapór i barier kanalizujących ruch turystyczny oraz ograniczających poza szlakową penetrację terenu.
 12. Prace na szlakach zostały rozpoczęte z ze znacznym opóźnieniem ze względu na niesprzyjającą pogodę. Obfite opady deszczu występujące w lipcu i w sierpniu 2014 r. skutecznie uniemożliwiają podjęcie prac.
 13. Wraz z poprawą pogody prace na szlakach ruszyły pełną parą. Utrudnień należy się spodziewać na wymienionych poniżej odcinkach szlaków turystycznych o łącznej długości 10,068 km, tj.:szlak czerwony Przełęcz Siodło – Wyżna Kondracka Przełęcz (0,960 km), szlak niebieski Kobylarzowy Żleb – Małołączniak (1,702 km), szlak żółty Przełęcz Kondracka – Kopa Kondracka (1,276 km), szlak czerwony Piec – Przełęcz pod Kopą Kondracką (5,616 km), szlak czarny Czerwona Przełęcz – Sarnia Skała (0,514 km). Do końca listopada 2014 roku wykonano roboty na odcinkach szlaków: Przełęcz Siodło - Wyżnia Kondracka Przełęcz oraz Przełęcz Kondracka - Kopa Kondracka. Łączna długość wyremontowanych odcinków szlaków w 2014 wynosi 1058 mb (40 mb + 480 mb + 405 mb + 133 mb).
 14. Zakończenie realizacji projektu planowano na 30.11.2014 r., jednak 5.11.2014 r. z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podpisano aneks (nr POIS.05.01.00-00-398/12-01) do umowy o dofinansowanie przewidujący rozszerzenie projektu o wykup gruntów. Przedłużono także zakończenia projektu do 30.06.2015 r., co w niewielkim zakresie pozwoli także na kontynuację prac na szlakach.
 15. Zakończono i odebrano prace związane z usuwaniem punktów asekuracyjnych na skałkach reglowych Sprawozdanie z wykonania zadania.
 16. Został zrealizowany drugi z zaplanowanych do nakręcenia filmów.
 17. Dzięki podpisanemu aneksowi do umowy o dofinansowanie TPN mógł rozpocząć akcję kupowania nieruchomości. W pierwszym półroczu 2015 r. kupiono 10 działek ewidencyjnych położonych w obrębach ewidencyjnych Małe Ciche, Murzasichle i Kościelisko. Łączna powierzchnia działek, które stały się własnością TPN to 0,7838 ha. Działki zasiliły obwody ochronne Kośne Hamry, Zazadnia i Kościeliska.
 18. Ponownie ruszyły prace na szlakach, z których do końca 2014 r. wyremontowano zaledwie nieco ponad 1 km. Prace trwają w rejonie Czerwonej Przełęczy i Sarniej Skały oraz na odcinku od Przełęczy pod Kopą Kondracką na Kopę Kondracką (łącznie około 1000 m). Prace trwają także na odcinku Kobylarzowy Żleb-Małołączniak (1700) oraz od Pieca w kierunku Ciemniaka (odcinek o długości ok. 2000 m). Zgodnie z planem, postęp prac powinien odzwierciedlać poniższy harmonogram: 03.06.2015r. Przekazanie terenu w rejonie Czerwonej Przełęczy i Sarniej Skały. Rozpoczęcie robót brukarskich. 22.06.2015r. Przekazanie terenu na odcinku Przełęcz pod Kopą Kondracką – Kopa Kondracka. Rozpoczęcie robót brukarskich. 25.06.2015r. Przekazanie terenu na odcinku Kobylarzowy Żleb – Małołączniak. Rozpoczęcie robót brukarskich. 26.06.2015r. Zakończenie prac w rejonie Czerwonej Przełęczy i Sarniej Skały. 29.06.2015r. Przekazanie terenu na odcinku od Pieca w kierunku Ciemniak. Rozpoczęcie robót brukarskich. 30.06.2015r. Zakończenie robót brukarskich na odcinku Przełęcz pod Kopą Kondracką – Kopa Kondracka. 03.07.2015r. Przekazanie terenu na odcinku Siodło – Kopa Kondracka. Rozpoczęcie transportu i układania mat jutowych. 06.07.2015r. Wprowadzenie dodatkowej brygady na odcinek Piec – Ciemniak. Rozpoczęcie robót brukarskich od Chudej Przełączki w kierunku Twardej Kopy
 19. 30 czerwca 2015 r. podpisano drugi aneks (nr POIS.05.01.00-00-398/12-02) do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-398/12-00, dzięki czemu prace remontowe na szlakach w rejonie Czerwonych Wierchów mogą być kontynuowane do końca września 2015 r. Jednocześnie zyskaliśmy możliwość kupowania kolejnych działek na rzecz TPN. TPN powinien kupić około 4,5 ha gruntów.
 20. W lipcu 2015 r. kupione zostały kolejne dwie działki, tym razem na terenie administracyjnie przynależącym do Zakopanego (pow. 0,6979 ha), a zgodnie z podziałem powierzchniowym TPN, do obwodu ochronnego Kośne Hamry.
 21. W sierpniu 2015 r. podpisano kolejne dwa akty notarialne, tym razem na obszarze gminy Bukowina Tatrzańska (0,5816 ha) w obwodzie ochronnym Łysa Polana i w gminie Poronin (0,8244 ha) w obwodzie ochronnym Kośne Hamry.
 22. Z realizacją projektu wiążą się działania monitoringowe, naukowe i praktyczne, o czym można przeczytać w kolejnych publikowanych w kwartalniku "Tatry" artykułach (nr 3 (45), lato 2013 "Negatywne skutki turystyki pieszej", str. 12; nr 4 (46), jesień 2013 "Monitoring ruchu turystycznego", str. 8; nr 3 (49), lato 2014 "Utrudnienia na szlakach", str. 6; nr 4 (50), jesień 2014 "Remont na Czerwonych Wierchach", str. 8;  nr 1 (47), zima 2014 "Remont na Czerwonych Wierchach" str. 17 i "Wpływ rozdeptywania szlaków na roślinność wysokogórską" str. 18; nr 1 (51), zima 2015 "Tysiąc metrów szlaku" str. 9; nr 2 (52), wiosna 2015 "Monitoring na Kasprowym Wierchu", str. 10).
 23. We wrześniu 2015 r. kontynuowano zakupy działek, dzięki czemu ponownie w OO Kośne Hamry TPN zyskał grunty na własność (0,241 ha) i nieznacznie zasilony został OO Zazadnia (0,0788 ha).
 24. 23 września 2015 r. podpisano trzeci aneks (nr POIS.05.01.00-00-398/12-03) do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-398/12-00, co umożliwi zakończenie wszystkich prac na szlakach oraz kontynuację zakupu nieruchomości.
 25. Trwają ostatnie prace na szlakach, kilka odcinków czeka na odbiory częściowe, inne na końcowe. Układane są maty jutowe.
 26. Przygotowano teksty do publikacji w kwartalniku "Tatry". Będzie można je przeczytać dopiero w 2016 r.
 27. 20 listopada 2015 r. podpisano ostanie akty notarialne dotyczące zakupu nieruchomości w Witowie (0,6649 ha) dla OO Chochołowska i w Zakopanem: dla OO Brzeziny (0,1695 ha) oraz OO Kośne Hamry (0,3775 ha). W efekcie TPN zyskał na własność 4,6391 ha gruntów (planowano kupić 4,5 ha).
 28. 28 grudnia 2015 r. do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych został wysłany wniosek końcowy.
 29. Za nami pierwsza kontrola, która nie wykazała nieprawidłowości.www.pois.gov.pl
25 stycznia 2011 r. pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl) i Tatrzańskim Parkiem Narodowym została podpisana umowa nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl
25 stycznia 2011 r. pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Tatrzańskim Parkiem Narodowym została podpisanaumowa nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Harmonogram realizacji projektu określa załącznik nr 3, szczegółowy opis projektu załącznik nr 4, a potwierdzenie przyznania dofinansowaniazałącznik nr 5.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
 • 1 marca 2011 roku podpisano umowy na kierowanie i udział w Zespole Ekspertów Wewnętrznych TPN z osobami wyłonionymi w drodze zapytania o cenę.
 • 18 kwietnia 2011 roku ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu: „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 29 kwietnia 2011 roku ogłoszono odpowiedzi na zapytania ws. specyfikacji istotnych warunków zamówienia określając również wymagany zasięg ortofotomapy
 • 31 maja 2011 roku dokonano zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • 15 czerwca 2011 roku ogłoszono wyniki przetargu.
 • 25 lipca 2011 roku podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Harmonogram realizacji projektu określa załącznik nr 3, a szczegółowy opis projektu załącznik nr 4do aneksu.
 • 29 lipca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą.
 • 1 sierpnia 2011 roku umieszczono na tablicy informacyjnej w dyrekcji TPNogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu planu ochrony.  Informacja ta pojawiła się także na stronie internetowej, w zakładce nowości: http://tpn.pl/nowosci/plan-ochrony.
 • 28 grudnia 2011 roku aneksowano umowę z wykonawcą.
 • 20 kwietnia 2012 roku podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Harmonogram realizacji projektu określa załącznik nr 3, a szczegółowy opis projektu załącznik nr 5do aneksu.
 • 3 stycznia 2013 roku dokonano odbioru ortofotomapy oraz wykonanego na jej podstawie opracowania"KIERUNKI ZMIAN W SZACIE ROŚLINNEJ TPN NA PODSTAWIE WYKONANYCH OKRESOWO MATERIAŁÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH".
 • 23 listopada 2013 roku po raz kolejny aneksowano umowę z wykonawcą.
 • 31 marca 2014 dokonano odbioru projektu planu ochrony. Projekt ten, wraz materiałami dokumentacyjnymi zawartymi w tak zwanych operatach, przekazano członkom Rady Naukowej TPN do wstępnej oceny.
 • 30 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym przedstawiono wstępną ocenę projektu planu ochrony.
 • 30 czerwca o wykonawca dostarczył kolejną wersję materiałów dokumentacyjnych i projektu planu ochrony, w których uwzględniono część uwag zgłoszonych przez członków Rady Naukowej TPN na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 roku.
 • 17 października 2014 roku ukazało się ogłoszenie zapraszające do składania ofert na wykonanie recenzji projektu planu ochrony. Nie złożono żadnej oferty.
 • 18 listopada 2014 ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dwóch niezależnych recenzji projektu planu ochrony. Jedyną ofertę złożył Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
 • 28 listopada 2014 ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drugiej recenzji projektu planu ochrony. Nie wpłynęła żadna oferta.
 • 4 grudnia 2014 roku podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Aneksem tym przedłużono okres kwalifikowalności wydatków do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
 • 26 stycznia 2015 roku podpisano umowę z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” na wykonanie drugiej recenzji projektu planu ochrony.
 • W połowie marca 2015 roku obie recenzje materiałów dokumentacyjnych oraz projektu planu ochrony zostały przekazane wykonawcy z prośbą o wniesienie poprawek w terminie do 15 kwietnia 2015 roku. Papierowe kopie recenzji zostały przekazane do biblioteki TPN, gdzie można się z nimi zapoznać.
 • 13 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym opiniowano poprawioną wersję projektu planu ochrony. Projekt został skierowany do dalszych poprawek.
 • 29 czerwca 2015 roku podpisano aneks nr POIS.05.03.00-00-269/10-04 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Przedmiotem aneksu była harmonogramu i planu finansowania projektu.
 • 23 września 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym opiniowano przygotowaną siłami TPN koncepcję ochrony Parku, która być podstawą nowego projektu planu ochrony TPN. Koncepcja uzyskała pozytywną opinię Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
 • 13 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym opiniowano nowy projekt planu ochrony, przygotowany siłami TPN. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady zgłosili szereg uwag, po których uwzględnieniu rozpoczną się konsultacje społeczne.
 • 26 listopada 2015 roku na stronie TPN ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Równolegle wystosowano pisma do Rad Gmin Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin oraz rady Miasta Zakopane z prośbą o opinię na temat projektu planu ochrony.
Z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego przesłanym do opiniowania przez lokalne samorządy oraz  udostępnionym w trakcie konsultacji społecznych, a także dokumentacją źródłową można się było zapoznać w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 42a, od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

W ramach konsultacji społecznych zgłoszono 296 uwag i wniosków, w tym 41 sformułowanych w uchwałach rad gmin Bukowina Tatrzańska, Poronin i Kościelisko. Miasto Zakopane i Gmina Biały Dunajec nie podjęły uchwały opiniującej przesłany projekt rozporządzenia.

Przedstawiciele TPN uczestniczyli w sesjach rad gmin i komisji gminnych, poświęconych projektowi planu ochrony TPN. W szczególności były to:
 • 10 grudnia 2015 - spotkanie w ramach tzw. Konwentu Wójtów Powiatu Tatrzańskiego;
 • 14 grudnia 2015 - posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Komisji Komunalnej Powiatu Tatrzańskiego z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowisk narciarskich i społecznych;
 • 28 grudnia 2015 - posiedzenie połączonych Komisji Ekonomiki oraz Komisji Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowisk narciarskich i społecznych;
 • 29 grudnia 2015 - sesja Rady Miasta Zakopane z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowisk narciarskich i społecznych;
 • 5 stycznia 2016 - sesja Rady Miasta Zakopane;
 • 18 stycznia 2016 - sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska;
 • 20 stycznia 2016 - sesja Rady Gminy Kościelisko.
 • 4 marca 2016 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, na którym dokonano kilku korekt przygotowanego wcześniej projektu rozporządzenia w sprawie planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rada pozytywnie zaopiniowała tak przygotowany projekt rekomendując przekazanie go do zatwierdzenia do Ministerstwa Środowiska.
 • 7 marca 2017 skorygowany projekt rozporządzenia, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową TPN na posiedzeniu w dniu 4 marca 2016, został przekazany do gmin sąsiadujących z Parkiem z prośbą o ponowne zaopiniowanie.
 • 16 marca 2016 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Przedmiotem aneksu była korekta wartości projektu, harmonogramu i planu finansowania projektu.
 • 23 marca 2016 Rada Miasta Zakopane i Rada Gminy Bukowina Tatrzańska podjęły uchwały pozytywnie opiniujące przedstawiony projekt.
 • 29 marca 2016 Rada Gminy Kocielisko podjęłą uchwałę pozytywnie opiniującą przedstawiony projekt.
 • 30 marca 2016 Rada Gminy Poronin podjęłą uchwałę pozytywnie opiniującą przedstawiony projekt.
 • 31 marca 2016 projekt planu ochrony oraz informacja na temat sposobu rozpatrzenia uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych zostały przekazane do Ministerstwa Środowiska.
 • 6 lipca 2021 Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • 12 sierpnia 2021 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1462).
 • 27 sierpnia 2021 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.
Porozumienie zawarto 09 maja 2014 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym”; wysokość środków na ten cel to 44 950 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena zasobności ekosystemów wodnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja”; wysokość środków na ten cel to 27 800 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena stanu ichtiologicznego w wodach płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 306 600 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena preferencji siedliskowych płazów oraz wpływu sposobów zagospodarowania lasów na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 21 000 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 145 110 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Pilotażowe badania genetyczne tatrzańskich drzewostanów świerkowych”; wysokość środków na ten cel to 55 000 zł;
 • „Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie ław i ławostołów)”; wysokość środków na ten cel to 30 000 zł;
 • „Ochrona oraz poprawa stanu siedlisk leśnych w sąsiedztwie szlaku turystycznego z jaskini Mroźnej poprzez wymianę zniszczonych schodów zejściowych”; wysokość środków na ten cel to 53 000 zł;
 • „Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie tablic informacyjnych i piktogramów w sąsiedztwie bram wejściowych do Parku – 17 lokalizacji)”; wysokość środków na ten cel to 85 000 zł;
 • „Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku z Przysłopu Miętusiego do Kobylarzowego Żlebu”; wysokość środków na ten cel to 272 722 zł;
 • „Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku turystycznego łączącego Murzasichle i Małe Ciche”; wysokość środków na ten cel to 98 469 zł;
 • „Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w trybie art. 15 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w O.O. Chochołowska”; wysokość środków na ten cel to 25 000 zł;
 • „Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w trybie art. 15 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w O.O. Kośne Hamry”; wysokość środków na ten cel to 11 000 zł;
 • „Ochrona granic własności skarbu Państwa w TPN poprzez konserwację znaków granicznych, czyszczenie rowków kierunkowych, malowanie znaków granicznych”; wysokość środków na ten cel to 25 000 zł;
 • „Ochrona siedlisk leśnych realizowana poprzez odnowienie i uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków turystycznych”; wysokość środków na ten cel to 20 000 zł;
Tatrzański Park Narodowy zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 346/2014/Wn-06/OP-WK/D o dofinansowanie w formie dotacji.
Celem przedsięwzięcia jest:
 1. ochrona zagrożonych gatunków roślin naczyniowych: dzwonek piłkowany Campanula serrata (gatunek Natura 2000 o znaczeniu priorytetowym), ozorka zielona Coeloglossum viride, złoć mała Gagea minima, wyblin jednolistny Malaxis monophyllos, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, storczyk męski Orchis mascula, poprzez utrzymanie we właściwym stanie ich półnaturalnych siedlisk,
 2. utrzymanie we właściwym stanie ekosystemów łąkowych stanowiących siedliska przyrodnicze Natura 2000: kod 6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, Nardion - płaty bogate florystycznie (siedlisko o znaczeniu priorytetowym), kod 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie, Polygono-Trisetion.
Działania ochrony czynnej w półnaturalnych ekosystemach łąkowych Tatrzański Park Narodowy prowadzi od szeregu lat. Jednak ze względu na panujące trudne warunki terenowe ograniczone były one do polan bardziej płaskich, równych i z w miarę dobrym dojazdem. Przeprowadzone w latach 2012–2013 kartowanie fitosocjologiczne polan wyraźnie ujawniło niekorzystne zmiany zachodzące w ekosystemach łąkowych tych polan, na których nie prowadzono zabiegów ochronnych. Przejawia się to zanikaniem cennych zbiorowisk łąkowych i siedlisk gatunków zagrożonych na rzecz coraz większych płatów borówki czarnej, maliny i wierzbówki kiprzycy oraz wkraczaniem świerka. Odpowiedzią na te problemy jest niniejsze przedsięwzięcie, w ramach którego zaplanowano doposażenie Parku w odpowiedni sprzęt i rozszerzenie prowadzenia działań ochronnych na większą liczbę polan.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 523 000 zł, z tego dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 486 000 zł. W ramach umowy Tatrzański Park Narodowy zakupił sprzęt przeznaczony do wykonywania zabiegów ochronnych na polanach oraz przeprowadził w 2014 roku zabiegi w ekosystemach nieleśnych na powierzchni 36,65 ha. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w kolejnych latach do prowadzenia ochrony czynnej ekosystemów łąkowych i siedlisk zagrożonych gatunków roślin.
Tatrzański Park Narodowy modernizuje i rozbudowuje systemu informacji geograficznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnianie monitoringu zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń oraz usprawnienie wdrażania planu ochrony i realizacji zadań ochronnych. Projekt pn. "Modernizacja i budowa nowych rozwiązań systemu informacji geograficznej w Tatrzańskim Parku Narodowym usprawniających wdrożenie planu ochrony oraz monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń" finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedmiotem projektu jest:
 • zakup oprogramowania serwerowego zintegrowanego z oprogramowaniem desktop, które umożliwi (za pomocą zintegrowanych aplikacji) bezpośrednią aktualizację danych w bazie centralnej oraz ich udostępnianie;
 • budowa nowego portalu mapowego w myśl rozwoju technologii wraz z aplikacjami dedykowanymi dla służb terenowych, pracowników biurowych i turystów;
 • budowa aplikacji usprawniających pracę służb terenowych i pracowników biurowych z zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji przestrzennej;
 • budowa aplikacji przetwarzającej dane monitoringu flory i fauny;
 • budowa aplikacji umożliwiającej planowanie zabiegów ochronnych w poszczególnych latach obowiązywania planów ochrony oraz ewidencjonowanie wykonywania tych zabiegów;
 • budowa aplikacji integrującej System Informatyczny Lasów Państwowych z tatrzańskim GIS-em w celu prezentacji danych dotyczących zabiegów ochronnych w lasach TPN, przygotowania zestawień mas drewna związanych z przebudową drzewostanów i zabiegami sanitarnymi, monitoringiem gradacji kornika;
 • budowa aplikacji dla turystów umożliwiającej zgłaszanie obserwacji przyrodniczych, uszkodzeń infrastruktury i rejestracji przebytych tras (monitoring turystyczny);
 • stworzenie bazy metadanych.
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

Porozumienie zawarto 20 maja 2015 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:
 • Inwentaryzacja powierzchni objętych wiatrołomem z grudnia 2013 r. oraz teledetekcyjna analiza stanu zdrowotnego lasów i dynamiki rozwoju gradacji kornika (101 780 zł).
 • Odbudowa drzewostanów w Tatrzańskim Parku Narodowym po wietrze halnym w dniach 24-26.12.2013 r. (1 027 635 zł).
 • Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez wyznaczenie dokładnych granic potoków Cicha Woda w O.O. Kośne Hamry (25 000 zł).
 • Wykonanie podziałów działek stanowiących wody płynące w TPN (29 840 zł).
 • Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie ław i ławostołów) (71 381,94 zł).
 • Ochrona siedlisk leśnych realizowana poprzez odnowienie i uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków turystycznych (23 517 zł).
 • Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku - drogi leśnej na Toporowej Cyrhli (124 500 zł).
 • Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej tj. remont części szlaku w Dolinie Jaworzynki (117 414 zł).
 • Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej tj. remont szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej na Przełęcz Kondracką (341 700 zł).
 • Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku - drogi leśnej od wylotu Doliny Olczyskiej do Polany (229 350 zł).
 • Ocena stopnia różnorodności biologicznej oraz określenie roli jeleniowatych na powierzchniach o odmiennych sposobach zagospodarowania lasów i będących w różnych fazach regeneracji w TPN (287 250 zł).
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych (49600 zł).
 • Określenie wpływu ruchu turystycznego oraz zmian zachodzących w drzewostanach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego na liczebność i rozmieszczenie ptaków (76 900 zł).
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (330 590 zł).
 • Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie TPN za pomocą analiz genetycznych (84 000 zł).
 • Odnowienie otwartych powierzchni powiatrołomowych sadzonkami jodły, buka i jawora (363 000 zł).
Celem projektu jest dotarcie z ofertą edukacyjną do jak największej liczby odbiorców, zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa o bioróżnorodności ekosystemów Tatr oraz kształtowanie pozytywnych wzorców zarówno wśród przyjezdnych, jak i lokalnych mieszkańców. Efekt końcowy realizowanego projektu to nowatorskie Centrum Edukacji Przyrodniczej, które swoją innowacyjnością i atrakcyjnością będzie zachęcało turystów do odwiedzenia go i poszerzenia wiedzy o przyrodzie Tatrzańskiego Parku Narodowego przed rozpoczęciem wędrówek po górskich ścieżkach. W efekcie na szlak wyruszą turyści świadomi i wyedukowani, którzy swoją postawą będą propagować pozytywne wzorce.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. Więcej na www.eeagrants.tpn.pl.
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN. Porozumienie zawarto na lata 2015–2016 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pt. „Ochrona lasu poprzez ograniczenie presji turystycznej na gatunki i siedliska w rejonie Doliny Białki w Tatrzańskim Parku Narodowym”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ciągu dwóch lat na łączną kwotę 3 406 000 zł.
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN. Porozumienie zawarto 23 sierpnia 2016 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadań na łączna kwotę 10 103 972, 74 zł (w tym 2 674 581,02 to tzw. koszty pośrednie wynikające z realizacji zaplanowanych zadań):
 • Budowa górskiej ścieżki rowerowej typu single truck poniżej drogi Oswalda Balzera od Jaszczurówki do Wierchu Poroniec – I etap – opracowanie założeń koncepcyjnych i przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej (233 577 zł).
 • Działania na rzecz ograniczania powstawania dużej ilości odpadów pochodzących ze sprzedaży produktów spożywczych na terenie Parku w opakowaniach jednorazowego użytku, poprzez wprowadzanie opakowań zwrotnych. Uruchomienie pilotażowej sieci 4 zdrojów wody pitnej w celu umożliwienia turystom pozyskania wody pitnej i ograniczenie poprzez to zaśmiecania terenu jednorazowymi opakowaniami po napojach (105 400 zł).
 • Konserwacja szlaków turystycznych poprzez przecięcie gałęzi kosodrzewiny i podcięcie gałęzi drzew zasłaniających światło szlaku oraz uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków (80 136 zł).
 • Miejsce ogniskowe do palenia otwartego ognia w Tatrzańskim Parku Narodowym (180 224 zł).
 • Modernizacja małej infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę systemu tablic i plansz informacyjno-edukacyjnych przy szlakach, aktualizację i wymianę piktogramów oraz wymianę ław i ławostołów (121 389 zł).
 • Modernizacja punktów wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego – I etap – przygotowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie warunków zabudowy oraz wykonanie map geodezyjnych dla celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia (85 500 zł).
 • Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez utrzymanie wizur i znaków granicznych na obszarach leśnych w TPN (50 000 zł).
 • Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez uzupełnienie brakujących słupków granicznych (7 500 zł).
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku (11 160 zł).
 • Pielęgnowanie sztucznie wprowadzonych młodników poprzez regulację składu gatunkowego i struktury przestrzennej w celu ich dostosowania do warunków siedliskowych (12 000 zł).
 • Prowadzenie szkółek leśnych celem hodowli sadzonek drzew do późniejszych odnowień w drzewostanach Parku (64 584 zł).
 • Przebudowa parkingu na Palenicy Białczańskiej (2 752 395 zł).
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez budowę toalet oraz sukcesywne podłączanie istniejących obiektów do sieci sanitarnej gminnej lub miejskiej (w miarę możliwości technicznych). Minimalizacja negatywnych oddziaływań istniejącej infrastruktury technicznej (101 235 zł).
 • Przystosowanie dróg do zrywki drewna (413 880 zł).
 • Remont dróg wewnętrznych i jednocześnie szlaków turystycznych (586 330 zł).
 • Sadzenie w drzewostanach sadzonek jodły, buka, jawora (261 000 zł).
 • Uzupełnienie i wymiana zniszczonego oznakowania Tatrzańskiego Parku Narodowego (24 460 zł).
 • Wycinanie roślinności zielnej oraz zapustów świerkowych przygłuszających sadzonki na uprawach leśnych (169 371 zł).
 • Wykładanie drzew pułapkowych na korniki świerka i ich korowanie (13 200 zł).
 • Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza Ips typographus (3 687,12 zł).
 • Zabezpieczenie upraw leśnych i odnowień przez stosowanie w szczególności – repelentów (40 504,60 zł).
 • Zakup licencji oprogramowania ArcGis for Desktop Advanced sieciowa w wersji 10.3 do obsługi baz danych (132 000 zł).
 • Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów na podstawie regularnej siatki powierzchni pomiarowych. Etap 1 – Tatry Zachodnie (402 000 zł).
 • Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallus na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na podstawie analiz genetycznych odchodów i piór (63 000 zł).
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – kontynuacja (399 541 zł).
 • Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków (117 465 zł).
 • Określenia stopnia zasiedlenia i składu gatunkowego grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym (40 500 zł).
 • Określenie składu gatunkowego oraz stężenia zarodników grzybów występujących w gawrach niedźwiedzich (29 640 zł).
 • Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych gatunków storczykowatych Orchidaceae w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (42 000 zł).
 • Stan populacji sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (29 600 zł).
 • Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach lasów Tatr występujących na tym obszarze w okresie poza hibernacyjnym (47 950 zł).
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – kontynuacja (43 200 zł).
 • Wybiórczość środowiskowa ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym – kontynuacja (52 100 zł).
 • Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (62 500 zł).
 • Adaptacja jednego budynków TPN na zaplecze techniczno-laboratoryjno-magazynowe czynnej ochrony zwierząt – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej (80 000 zł).
 • Remont pokryć dachowych leśniczówek i budynków gospodarczych (558 632 zł).
 • Wykup nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach prywatnych w granicach TPN (11 731 zł).
W czerwcu 2016 po półrocznym remoncie otworzyliśmy podwoje Centrum Edukacji dla zwiedzających. Zaprezentowaliśmy liczne atrakcje. To jednak nie koniec zmian. W ramach projektu modernizacji Centrum Edukacji Przyrodniczej planowane są kolejne działania. Rozbudowa i kompleksowa przebudowa obiektu obejmie w szczególności podział przestrzeni obiektu zgodny z wymaganiami zaplanowanej ekspozycji, dobudowanie części wejściowej z niezbędnym zapleczem (poczekalnia, szatnie, toalety), wymianę pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną. W planach jest także dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych  poprzez montaż windy, zastąpienie schodów pochylniami, wybudowanie odpowiedniej toalety. Niezbędne jest również dostosowanie instalacji wewnętrznych budynku (elektryczna, multimedialna, wodnokanalizacyjna, CO i wentylacja) do nowej formy i funkcji poszczególnych pomieszczeń.

W tak przygotowanym obiekcie powstanie nowoczesna multimedialna ekspozycja przyrody tatrzańskiej. Prezentować będzie wybrane aspekty środowiska przyrodniczego Tatr i wpływ człowieka na ich kształtowanie. Przedstawione zostaną ekosystemy łąk, lasów i tatrzańskich jaskiń. Ekspozycja opatrzona będzie multimedialnym komentarzem i wizualizacją efektów naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie oraz tych wywołanych przez człowieka.

Kolejną atrakcją będzie ekspozycja w formie filmów przyrodniczych, które wyświetlane będą w specjalnie przygotowanych salach kinowych - oddziałujących na widza wielozmysłowo (wzrok, słuch, równowaga, dotyk). Konwencja filmów zakłada przekaz edukacyjny z punktu widzenia zamieszkujących Park zwierząt. Jeden z filmów, prezentowany na dwóch przeciwległych ekranach, pokaże, jak zachowają się  zwierzęta w konsekwencji spotkania z człowiekiem. Drugi stanowić będzie obserwację Tatr z lotu ptaka. Takie ujęcie tematu ma na celu pokazanie, że Park jest przestrzenią  koegzystencji człowieka z przyrodą, niemniej to przyroda ma tutaj znaczenie nadrzędne. 

Ekspozycja będzie w całości dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Zaplanowano też stworzenie przewodników w językach obcych, najczęściej reprezentowanych przez odwiedzających nasz Park oraz  udogodnienia dla osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniemych – posługujących się polskim językiem migowym (PJM).


Całkowity koszt realizacji projektu to 11 530 071,10 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie aż 7 967 935,31 zł. Planowana data zakończenia projektu to koniec przyszłego roku.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny i przejrzysty.
W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Wyżniej Palenicy Pańszczykowej w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (08.09.2016 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Dzięki podjęciu uchwały (04.10.2016 r.) przez  Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji  dyrektor TPN złożył u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2271/2 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa z NFOŚiGW nr 162/2016/Wn06/OP-wk/D z dnia 27.10.2016 r. gwarantuje pokrycie kosztów nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 36 932,22 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/2 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy 162/2016/Wn06/OP-wk/D z dn. 27.10.2016 r. w kwocie ogółem 36 932,22 zł kosztów kwalifikowanych, z czego wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych to 36 932,22 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Polanie Lichajówki w OO Kośne Hamry.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (24.05.2017 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Dzięki podjęciu uchwał  przez  Zarząd (17.05.2017 r.) i Radę Nadzorczą (22.05.2017 r.) NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji  dyrektor TPN złożył u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym zabudowane działki 2788, 2789 i 1892/2 obr. Murzasichle zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa zawarta z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 4 600 334,56 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Tatrzański Park Narodowy, podobnie jak w latach ubiegłych, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe celem sfinansowania wybranych zadań realizowanych corocznie przez Park. Porozumienie zawarto 22 sierpnia 2017 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację działań ochronnych na łączna kwotę 4 440 002,81 zł oraz działań badawczych na łączną kwotę 1 062 364,22 zł (w tym 1 444 822,63 zł to tzw. koszty pośrednie wynikające z realizacji wszystkich zaplanowanych zadań):

Działania ochronne:
 • Wprowadzenie docelowych gatunków drzew w drzewostanach zniekształconych. Przygotowanie powierzchni i sadzenie jodły i buka w zależności od siedliska.
 • Hodowla materiału odnowieniowego. Produkcja sadzonek na wyznaczonych szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów i urządzeń.
 • Zabezpieczenie upraw leśnych i odnowień (głównie jody i buka) przez stosowanie repelentów.
 • Usuwanie roślin ograniczających wzrost i rozwój sadzonek w odnowieniach.
 • Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa, drożności szlaków turystycznych, zabezpieczenie infrastruktury turystyczno-bytowej.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku.
 • Konserwacja szlaków turystycznych poprzez podcinanie gałęzi drzew i przecięcie gałęzi kosodrzewiny zasłaniających światło szlaku w celu zapewnienia ich drożności.
 • Utrzymanie infrastruktury turystycznej poprzez uzupełnienie i wymianę ław i ławostołów przy szlakach turystycznych i punktach rekreacyjnych.
 • Realizacja górskiego szlaku rowerowego na odcinku Jaszczurówka – Zazadnia – Etap II (przygotowanie map projektowych do uzyskania pozwolenia na budowę).
 • Adaptacja jednego z budynków na zaplecze techniczno laboratoryjno-magazynowe czynnej ochrony zwierząt – Etap II (przygotowanie projektu budowlanego przebudowy obiektu do pozwolenia na budowę).
 • Monitoring wizyjny populacji orła przedniego Aquila chrysaetos w TPN.
 • Remont dróg gospodarczych i jednocześnie szlaków turystycznych oraz podestu drewnianego chroniącego obrzeże śródleśnego stawu.
 • Wykup nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach prywatnych w granicach TPN.
Działania naukowe:
 • Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
 • Ocena występowania endopasożotów i wybranych patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych z terenu TPN.
 • Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków.
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – kontynuacja badań.
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych.
 • Występowanie biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap I.
 • Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego – badanie preferencji deklarowanych.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Wyżniej Palenicy Pańszczykowej w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (10.05.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po  podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 30.05.2018 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2271/1 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa z NFOŚiGW (nr 133/2018/Wn-06/OPwk/D z dnia 19-06-2018) gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej z jej  zakupem, czyli w sumie 50 590,28 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/1 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 133/2018/Wn-06/OPwk/D z dnia 19-06-2018 w kwocie ogółem 50 590,28 zł kosztów kwalifikowanych, z czego wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych to 50 590,28 zł.
Tatrzański Park Narodowy i Štátne Lesy TANAP-u kolejny raz zrealizowały wspólny projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem pracownicy obu parków od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku uczestniczyli we wspólnych szkoleniach, których tematyka była ściśle związana z wykonywaną pracą. / Tatranský národný park (TPN-Poľsko) a Štátne lesy TANAP-u opäť zrealizovali spoločný projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tentokrát sa zamestnanci oboch parkov od 1. júna 2017 do 31. mája 2018 zúčastnili spoločných školení, ktorých predmet bol úzko spojený s vykonávanou prácou.

PL - Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników parków narodowych w Tatrach po obu stronach granicy. W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia: wysokogórskie i lawinowe, biometryczne, edukacyjne oraz warsztaty z filozofii udostępniania obszarów chronionych. Podsumowanie wszystkich szkoleń stanowi zamieszczony poniżej kodeks dobrych praktyk.

SK - Cieľom mikroprojektu bolo zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov národných parkov v Tatrách na obidvoch stranách hranice. V rámci projektu boli uskutočnené následujúce udalosti: vysokohorské a lavínové školenia, biometrické školenie, edukačné školenie a workshop týkajúci sa filozofie sprístupňovania chránených území. Zhrnutím všetkých školení je nižšie uvedený kódex správnych postupov.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK / KÓDEX SPRÁVNYCH POSTUPOV

Szkolenia wysokogórskie i lawinowego / Vysokohorské a lavínové školenia
 • Właściwe użytkowanie sprzętu taternickiego, w tym zakładanie punktów asekuracyjnych, właściwe prowadzenie lin na odcinkach graniowych. / Správne používanie horolezeckého vybavenia, vrátane zakladania istiacich bodov, správne vedenie lán na hrebeňových úsekoch.
 • Bezpieczne i rozważne poruszanie się w terenie leśnym oraz eksponowanym terenie wysokogórskim. / Bezpečný a obozretný pohyb v lesnom prostredí a exponovanom vysokohorskom teréne.
 • Poprawna i umiejętna obsługa sprzętu lawinowego (detektora lawinowego, sondy i łopatki) oraz użytkowania go podczas poszukiwań zasypanych osób. / Správna a šikovná manipulácia s lavínovými zariadeniami (lavínový detektor, sonda a lopata), ako aj jeho používanie pri hľadaní osôb pod lavínou.
 • Bezpieczne poruszanie się w terenie zagrożonym lawinami, sprawna ocena miejsc potencjalnie zagrożonych lawinami. / Bezpečný pohyb v oblasti ohrozenej lavínami, efektívne hodnotenie miest potenciálne ohrozených lavínami.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się na nartach skiturowych (zachowanie odstępu w terenie zagrożonym lawinami, wybór najbezpieczniejszej trasy w terenie, dostosowanie trasy do poziomu grupy). / Pravidlá bezpečného pohybu na skitourových lyžiach (udržiavanie vzdialenosti v oblasti ohrozenej lavínami, výber najbezpečnejšej trasy v teréne, prispôsobenie trasy k úrovni skupiny).
Szkolenie biometryczne / Biometrické školenie
 • Jednolita metodyka w zakresie poboru i opisywania prób (odchody, pióra, padłe zwierzęta, itd.) w zależności od wykonywanych badań oraz właściwe ich przechowywanie. / Jednotné metódy odberu a popisu vzoriek (výkaly, perie, uhynuté zvieratá, atď), podľa vykonávaných vyšetrení a správne skladovanie vzoriek.
 • Spójna metodyka wykonywania pomiarów zwierząt oraz eliminacja błędów pomiarowych o charakterze systematycznym, co umożliwi porównywanie danych pochodzących z obydwu instytucji. / Vypracovanie jednotnej metodiky vykonávania meraní zvierat. / Jednotná metodika vykonávania meraní zvierat a eliminácia meracích chýb systematického charakteru, ktorá umožňí porovnávanie dát z oboch inštitúcií.
 • Skrupulatna dokumentacja przypadków, w których dochodzi do masowych upadków lub zachorowań zwierząt. / Dôkladná dokumentácia prípadov, pri ktorých dochádza k masovému uhynutiu alebo chorobe zvierat.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracowników obu Instytucji (przenoszenie chorób) poprzez określenie zasad bezpiecznego poboru oraz przechowywania prób. / Zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov obidvoch inštitúcií (prenášanie chorôb) prostredníctvom určenia pravidiel bezpečného odberu a skladovania vzoriek
 • Znajomość przepisów regulujących kwestie pobierania prób a także ich przechowywania. / Znalosť predpisov regulujúcich odber a skladovanie vzoriek
Szkolenia edukacyjne / Edukačné školenie
 • Korzystanie z doświadczeń partnera w zakresie opracowywania wystaw i innych atrakcji w muzeach i centrach edukacji przyrodniczej. / Využitie skúseností partnerov pri vývoji výstav a iných atrakcií v múzeách a stredísk envirovýchovy.
 • Spójne przekazywanie turystom treści edukacyjnych na temat obydwu parków. / Jednotné poskytovanie vzdelávacieho obsahu o oboch parkoch turistom.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie prezentowania treści edukacyjnych będących elementami infrastruktury turystycznej. / Výmena skúseností s prezentáciou vzdelávacieho obsahu, ktorý je súčasťou turistickej infraštruktúry.
 • Tworzenie wspólnych projektów ścieżek edukacyjnych. / Vytváranie spoločných projektov náučných chodníkov.
 • Tworzenie wspólnych programów edukacyjnych przekazujących w prosty sposób treści edukacyjne turystom. / Vytváranie spoločných vzdelávacích programov, ktoré jednoduchým spôsobom poskytujú vzdelávací obsah turistom.
Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území
 • Opracowanie spójnych zasad udostępniania obszaru parku dla różnych grup interesariuszy. / Vytvorenie jednotných pravidiel sprístupňovania územia parku rôznym skupinám záujemcov.
 • Przestawianie jasnych i zrozumiałych komunikatów, dotyczących zwłaszcza wyjaśniania zakazów związanych bezpośrednio z ochroną przyrody. / Vypracovanie jasných a zrozumiteľných oznámení, najmä týkajúcich sa vysvetlenia zákazov priamo súvisiacich s ochranou prírody.
 • Korzystanie z najnowszych standardów i metod w obsłudze ruchu turystycznego. / Použitie najnovších štandardov a metód spravovania cestovného ruchu.
 • Zarządzanie parkiem poprzez zasadę „Limit akceptowalnych zmian”. / Riadenie parkom prostredníctvom princípu "Limit prijateľných zmien".
 • Udostępnianie obszaru parku w sposób minimalizujący skutki wzmożonego ruchu turystycznego na przyrodę parku. / Sprístupňovanie územia parku spôsobom, ktorý minimalizuje vplyv cestovného ruchu na prírodu parku.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.
Tatrzański Park Narodowy i Štátne Lesy TANAP-u kolejny raz realizują wspólny projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem pracownicy obu parków będą uczestniczyć we wspólnych szkoleniach, których tematyka jest ściśle związana z wykonywaną pracą.
Szkolenia /Školenia:

Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
Szkolenie biometryczne / Biometrické školenie
Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť:   Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa so vzdelávacou ponukou partnera zo zahraničia

PL - Każdy z Parków przedstawi partnerowi swoją ofertę edukacyjną. Odbędzie się to w formie wycieczek, podczas których zaprezentowana będzie oferta edukacyjna muzeów oraz ścieżki edukacyjne. Zorganizowane zostaną cztery wycieczki ( po dwie w każdym parku), udział w każdej weźmie 30 osób. Zadanie realizuje cel szczegółowy mikroprojektu: Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi. Szkolenie umożliwi wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi i organizacji ruchu turystycznego, które zostaną udostępnione na stronach internetowych obu Instytucji. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami gospodarującymi na tym samym terenie pomoże w lepszym i sprawniejszym zarządzaniu ruchem turystycznym.

Szkolenie edukacyjne odbędzie się 29 maja 2018 roku na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie ścieżka przyrodnicza w Dolinie Białego oraz Sala Odkryć w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN-u.

SK - Každá zo strán predstaví partnerovi svoju vzdelávaciu ponuku. Uskutoční sa to v podobe exkurzií v rámci ktorých budú prezentované vzdelavácie ponuky múzeí a náučné chodníky. Pripravia sa 4 exkurzie (po dve na každej strane hranice) a každej z nich sa zúčastní 30 ľudí. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: výmena informácií a skúseností medzi partnermi. Školenie umožní vypracovanie správnych postupov v oblastí obsluhy a organizácie cestovného ruchu, ktoré budú sprístupnené na internetových stránkach obidvoch inštitúcií. Výmena informácií a skúseností medzi partnermi hospodariacimi na tom  istom území prispeje k lepšiemu a účinnejšiemu spravovaniu cestovného ruchu.

Edukačné školenie sa uskutoční 29. mája 2018 na území Tatranského národného parku (TPN-Poľsko). Počas školenia bude prezentovaný náučný chodník v Dolinie Białego a Miestnosť objavení v Stredisku envirovýchovy TPNu.

Cele mikroprojektu / Ciele mikroprojektu

PL - Celem mikroprojektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników parków narodowych w Tatrach po obu stronach granicy. Cykl szkoleń zdecydowanie poprawi umiejętności oraz zwiększy poziom wiedzy parkowców na temat ich sąsiadów, co poprawi jakość współpracy obu instytucji oraz wpłynie pozytywnie na obsługę turystów w obu krajach.

SK - Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov národných parkov v Tatrách na obidvoch stranách hranice. Cyklus školení výrazne zlepší zručnosti a zvýši úroveň vedomostí  pracovníkov parkov na tému ich susedov, čo zvýši kvalitu spolupráce obidvoch inštitúcií a bude mať pozitívny vplyv na obsluhu turistov v obidvoch krajinách.

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku we współpracy ze ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ. Strona internetowa partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/ / Projekt bude realizovaný od 1. júna 2017 r. do 31. mája 2018 r. vo spolupráci so ŠTÁTNYMI LESMI TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU. Internetová stránka partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/

Wartość całkowita mikroprojektu wynosi 27 711,90 EURO / Celková hodnota projektu je 27 711,90 EUR

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Polanie Błociska w OO Zazadnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (09.07.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 08.08.2018 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2227 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr  2227 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr201/2018/Wn-06/OP-WK/D z dnia 28-08-2018r. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 87 566,56 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało wykonane prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w rejonie Polany Lichajówki w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (22.06.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

18-07-2018 r. Dyrektor TPN złożył u notariusza oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Umowa zawarta z NFOŚiGW (nr 163/2018/Wn06/OP-wk/D z dnia 25-07-2018) gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 218 320 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Koszt zakupu nieruchomości zamknął się w kwocie 216 725,70 zł.
10 sierpnia 2018 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, przez co uzyskał dotację w wysokości 3 807 388,59 zł na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym. W ramach przyznanej dotacji zostaną zrealizowane następujące działania:

Działania Ochronne

 • Produkcja sadzonek na wyznaczonych szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 • Remont ogrodzenia szkółki leśnej Nędzówka.
 • Sadzenie sadzonek w drzewostanach.
 • Pielęgnacja upraw leśnych.
 • Zabezpieczenie upraw leśnych.
 • Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
 • Usuwanie drzew trudnych.
 • Podcięcie pędów kosodrzewiny wzdłuż szlaków turystycznych.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczanie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.
 • Wykonanie i wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych i punktach rekreacyjnych.
 • Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 • Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla szlaku rowerowego typu single track na terenie TPN – kontynuacja działania z poprzedniego roku.
 • Wykup nieruchomości prywatnych w granicach TPN.
 • Uzupełnienie nawierzchni szlaków turystycznych uszkodzonych w wyniku wielkoskalowych deszczy.
Działania Badawcze
 • Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN.
 • Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN.
 • Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN.
 • Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN.
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych.
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie).
 • Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych.