Idź do
Status prawny
Tatrzański Park Narodowy został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 i działa od 1 stycznia 1955.

Obecny status prawny parku narodowego reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), na mocy której Tatrzański Park Narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Organem wykonawczym parku narodowego jest jego Dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska na drodze konkursu.

Dyrektor parku narodowego kieruje działalnością parku narodowego i reprezentuje park narodowy na zewnątrz. Ponadto realizuje ustalenia planu ochrony lub do czasu jego ustanowienia zadań ochronnych oraz wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego, w tym określające sposoby udostępniania obszarów parku narodowego. Ma on też prawo do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.
PDF - 681.35 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Szymon Tylka
Informację opublikował:
Szymon Tylka
Czas publikacji:
07.12.2023 13:11:31
PDF - 218.67 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Szymon Tylka
Informację opublikował:
Szymon Tylka
Czas publikacji:
07.12.2023 13:11:31
PDF - 38.58 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Szymon Tylka
Informację opublikował:
Szymon Tylka
Czas publikacji:
07.12.2023 13:11:31
PDF - 466.39 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Szymon Tylka
Informację opublikował:
Szymon Tylka
Czas publikacji:
07.12.2023 13:11:31
PDF - 476.22 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Szymon Tylka
Informację opublikował:
Szymon Tylka
Czas publikacji:
07.12.2023 13:11:31
Liczba odwiedzin:
269
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Szymon Tylka
Informację opublikował:
Szymon Tylka
Data publikacji:
07.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
07.12.2023 12:52:06
Data ostatniej modyfikacji:
07.12.2023 13:11:31
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
07.12.2023 13:11:31
Szymon Tylka - Edycja artykułu
07.12.2023 12:52:06
Szymon Tylka - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020