Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Tatrzańskiego Parku NarodowegoWstęp Deklaracji

Tatrzański Park Narodowy Zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Tatrzańskiego Parku Narodowego - tpn.gov.pl/
Data publikacji strony internetowej: 30.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.02.2024 r.

Treść niedostępna

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Utilitia spółka z.o.o

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 20.12.2023
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 17.01.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został pani Maria Król , e-mail mkrol@tpn.pl , telefon 18 20 23 240
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja TPN - wejście dla ozn znajduje się od S strony budynku (wejście przy kaplicy), trzeba nacisnąć przycisk dzwonka i wtedy sekretarka otwiera drzwi. Jest to wejście od strony górnego parkingu, na którym wyznaczone jest miejsce postojowe dla ozn. W budynku znajduje się winda. Na pierwszym pietrze jest toaleta dostosowana dla potrzeb ozn. Budynek CEP - brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku. Wewnątrz wystawa bez barier. W budynku jest winda. Jest również dostosowana do potrzeb ozn toaleta z leżanką. Budynek wyposażony w oznaczenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, tyflomapę,  kontrasty fakturowe na nawierzchniach ciągów pieszych orientujące przestrzeń. Budynek wyposażony w pętle indukcyjne oraz system FM i na podczerwień. Budynek Punktu Informacji Turystycznej - miejsce rekomendowane do kontaktu ozn z administracją TPN - brak barier architektonicznych, wyposażony w automatycznego tłumacza PJM, oraz w pętlę indukcyjną. Punkty wejścia do TPN: Dol. Strążyska - punkt wejścia dostosowany do potrzeb ozn, wyposażony w pętlę indukcyjną, obok punktu dostosowana toaleta. Dolina Strążyska jest szlakiem rekomendowanym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ma poprawioną nawierzchnię, zabezpieczone do przejazdu wózkiem wodopusty, ławostoły dostosowane dla osób poruszających się na wózku. Dwa miejsca są jednak strome, o kącie nachylenia około 15 stopni, dlatego zalecamy aby na wycieczki udawać się w towarzystwie, gdyż pomoc osób trzecich będzie w tych miejscach niezbędna. Dolina Małej Łąki - punkt wejścia wyposażony w pętlę indukcyjną. Palenica Białczańska - punkt wejścia wyposażony w pętlę indukcyjną. Szlak do Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej - nawierzchnia asfaltowa, toaleta dla ozn w pawilonie PTTK na Włosienicy, wyposażona w leżankę do przewijania.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
  • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848 (z późniejszymi zmianami).