Idź do

Monitoring wizyjny na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Drogi Turysto,
na terenie chronionych ekosystemów Tatrzańskiego Parku Narodowego zainstalowaliśmy system monitoringu wizyjnego, który tworzą urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów. Celem, dla którego prowadzimy rejestrację obrazu, jest monitorowanie przyrody, wzbogacenie o niej wiedzy a także ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia TPN.
Oprócz tego monitoringiem wizyjnym objęliśmy następujące obiekty:
 • zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach, gdzie znajduje się siedziba TPN;
 • kompleks Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem - zarówno teren zewnętrzny jak i pomieszczenia wewnątrz budynku;
 • kompleks Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia, Kiry 3 w Kościelisku - zarówno teren zewnętrzny jak i pomieszczenia wewnątrz budynku;
 • teren zewnętrzny przed leśniczówkami obwodu ochronnego: Kośne Hamry, Morskie Oko, Kościeliska;
 • korytarz oraz klatka schodowa w leśniczówce oo. Kościeliska;
 • szkółki leśne przy ul. Przewodników Tatrzańskich oraz na Nędzówce;
 • punkty wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego w Dolinie Kościeliskiej oraz na Palenicy Białczańskiej;
 • parking na Palenicy Białczańskiej oraz na Łysej Polanie;
 • kontener sprzedażowy TPN na Palenicy Białczańskiej;
 • teren przy ul. Chałubińskiego 39a (garaże TPN);
 • teren przy ul. Chałubińskiego koło 42b w Zakopanem (garaże TPN);
 • punkty „zdroje” wody pitnej;
 • oraz obszar ekosystemu Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Celem monitoringu jest w ich przypadku zapewnienie bezpieczeństwa pracowników TPN, mienia fizycznego TPN oraz jego pracowników, a także ochrona przyrody.

Monitorowanie tych obiektów, jak również monitorowanie chronionych ekosystemów TPN, może łączyć się z przetwarzaniem wizerunku oraz innych danych osobowych osób przebywających na terenie ww. kompleksów. Kamery monitorujące wjazd do zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach oraz wejście/wjazd do TPN na Palenicy Tatrzańskiej posiadają zdolność sczytywania numerów rejestracyjnych pojazdów.

Z tego też względu zapraszamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną poniżej, sporządzoną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”:

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
 • listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
 • telefonicznie: +48 18 20 23 200,
 • e-mailowo: sekretariat@tpn.pl.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub adresem e-mail: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa mienia państwowego. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), nałożonego na nas art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302),
 • ochrona przyrody. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) nałożonego na nas art. 8 b ust. 1 lit. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2018 r. poz.1614),
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników TPN oraz ich mienia. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TPN (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest bezpieczeństwo pracowników TPN i ich mienia.
Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług,
 • innym odbiorcom danych – jeżeli wynika to z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności organom ścigania.
Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili pozyskania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania na zasadzie art. 15 i 16 RODO;
 • prawo żądania ich usunięcia na zasadzie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania na zasadzie art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadzie art. 21 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 RODO, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym, jednakże przebywanie na ternie objętym monitoringiem wiąże się z koniecznością podania danych ze względów technicznych.

Czy i jak mogę uzyskać zabezpieczenie kopii nagrania monitoringu?

Osoba fizyczna będąca obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny na terenie TPN ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora TPN o zabezpieczenie w formie kopii zapisu wskazanego fragmentu nagrania z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zarejestrowania zdarzenia na rejestratorze. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej tutaj.

Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas i oznaczenie miejsca zdarzenia, a także opis zdarzenia i cel zabezpieczenia nagrania. Kopia zapisu zostanie udostępniona sądowi lub uprawnionemu organowi, na ich pisemny wniosek. W przypadku bezczynności uprawnionego organu, po upływie trzech miesięcy, kopia zapisu ulega fizycznemu zniszczeniu, chyba że przed upływem tego terminu osoba wnioskująca ponowi wniosek o zabezpieczenie nagrania na okres nie przekraczający kolejnych trzech miesięcy.

Nagranie z monitoringu może być w szczególnych wypadkach udostępnione osobie, która wnioskowała o zabezpieczenie nagrania, pod warunkiem, że możliwe jest udostępnienie nagrania w taki sposób, który nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.