Idź do

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Część zadań realizowanych przez Tatrzański Park Narodowy każdego roku, finansowane jest ze środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy do zapoznania się poniżej z poszczególnymi projektami.
4 października 2023 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 1594/2023/Wn06/OP-po/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez zakup pojazdów patrolowo-gaśniczych typu pick-up 4x4".

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" - systemy przeciwpożarowe w parkach narodowych 2023, środki krajowe

Wartość projektu: 965 467,00 PLN

Kwota dotacji: 965 467,00 PLN     

Okres realizacji przedsięwzięcia: X 2023 - XII 2024

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie służb parku w środki niezbędne:
 1. do gaszenia pożarów,
 2. do prowadzenia patroli przeciwpożarowych oraz transportu sprzętu gaśniczego,
 3. wspomagania czynności ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez straż pożarną
Przedsięwzięcie wpływa na minimalizowanie w ekosystemach zagrożenia pożarowego oraz strat powstałych na skutek ewentualnych pożarów obszarów przyrodniczo cennych poprzez:
 1. przygotowanie dostępności terenu (utrzymanie drożności dróg) przez służby parku do działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej,
 2. organizację i utrzymanie punktów czerpania wody do celów p.poż,
 3. patrolowanie terenu pod kątem wykrywania zagrożeń pożarowych.
W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną 2 pojazdy patrolowo-gaśnicze typu pick-up z napędem  4x4.
25 listopada 2023 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 1715/2023/Wn06/OP-po/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym ".

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" - systemy przeciwpożarowe w parkach narodowych 2023, środki krajowe

Wartość projektu: 1 499 547,00 PLN

Kwota dotacji: 1 499 547,00 PLN     

Okres realizacji przedsięwzięcia: XI 2023 - XII 2024

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie służb parku w środki niezbędne:
 1. do utrzymania drożności dróg pożarowych,
 2. do utrzymania punktów czerpania wody zlokalizowanych na potokach,
 3. do gaszenia pożarów,
 4. do prowadzenia patroli przeciwpożarowych oraz transportu sprzętu gaśniczego.
 5. wspomagania czynności ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez straż pożarną.
Przedsięwzięcie wpływa na minimalizowanie w ekosystemach zagrożenia pożarowego oraz strat powstałych na skutek ewentualnych pożarów obszarów przyrodniczo cennych poprzez:
 1. przygotowanie dostępności terenu (utrzymanie drożności dróg) przez służby parku do działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej,
 2. organizację i utrzymanie punktów czerpania wody do celów p.poż,
 3. patrolowanie terenu pod kątem wykrywania zagrożeń pożarowych.
W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną 4 pojazdy wielozadaniowe zero emisyjnych lub o obniżonej emisji spalin z przestrzenią ładunkową wyposażonych w zestaw szybkiego natarcia do gaszenia pożaru, ratownicze pilarki spalinowe oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do obsługi ratowniczych pilarek spalinowych.
4 listopada 2022 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 3265/2022/Wn06/OP-PO-FN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Tatrzańskiego Parku Narodowego".

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych, środki krajowe

Wartość projektu: 1 017 917,00 PLN

Kwota dotacji: 744 817,31 PLN     

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 września 2024

Celem projektu jest ochrona przyrody poprzez przyczynianie się do lokalnego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza jak i hałasu poprzez m.in.  zakup 5 pojazdów zeroemisyjnych oraz budowę 2  stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym 1 ogólnodostępnej. Budowa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w nowych lokalizacjach powiększy krajową sieć punktów ładowania stacji elektrycznych zwiększając tym samym mobilność samochodów elektrycznych na obszarze naszego kraju. 

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz upowszechnienie wiedzy na temat elektromobilności.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej możliwa była refundacja wykupu i pierwokupu nieruchomości w Obwodzie Ochronnym Zazadnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z umową NR 264/2023/Wn06/OP-wk/D z dnia 16.05.2023 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w formie dotacji środki w wysokości 441 850,00 zł na zakup działki nr 2230 i 2238 w Murzasichlu o łącznej powierzchni 0,0939 ha na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 25.04.2023 r., nr B/17/30/2023, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku nr 615/2023.

Kwota dotacji na realizację przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniosła 441 850,00 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej możliwa była refundacja wykupu i pierwokupu nieruchomości w Obwodzie Ochronnym Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu na realizację przedsięwzięcia  pt. ,,Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Wykupy 2021” finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z umową nr 3100/2021/Wn06/OP-wk/D z dnia 31.12.2021 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w formie dotacji środki w wysokości 67 120,00 zł na zakup działki nr 4645/2  na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 22.11.2021 roku, nr B/47/13/2021, 
w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku nr 1234/2021.

Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 67 525,40 zł.

Zgodnie z umową nr 3159/2022/Wn06/OP-wk/D z dnia 1.09.2022 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w formie dotacji środki w wysokości 311 898,20 zł na zakup działki nr 4645/4  w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku.

Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 311 898,20 zł.
W listopadzie 2019 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 653/2019/Wn06/OP-wk/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowe, Program Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 2015-2020, środki krajowe.

Kwota dotacji: 4 521 664,00 zł.      

Okres realizacji przedsięwzięcia:  26.11.2019 - 31.07.2023

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe polepszenie stanu infrastruktury związanej z Jaskinią Mroźną poprzez remont i zabezpieczenie 1,42  km szlaku turystycznego zniszczonego w ramach katastrof naturalnych.

W ramach projektu zostanie wykonany:
 1. Remont szlaku turystycznego dojściowego i zejściowego z Jaskini Mroźnej o długości 1,42 km oraz modernizacja budynku do sprzedaży biletów i placu przed wejściem do jaskini,
 2. Wykonanie stałego zabezpieczenia przed obrywami skalnymi nad szlakiem zejściowym z Jaskini Mroźnej,
 3. Remont szlaku wewnątrz Jaskini Mroźnej,
 4. remont wrót wejściowych i wyjściowych z pozostawieniem otworów wlotowych dla nietoperzy.
W celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także ochrony określonych gatunków zwierząt w tym nietoperzy, prowadzony będzie nadzór przyrodniczy nad pracami terenowymi. 

Przedsięwzięcie sfinansowane w ramach dotacji  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.
W dniu 26 listopada 2019 Tatrzański Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 659/2019/Wn50/EE-EE/OP/D o dofinansowanie kampanii edukacyjnej w formie dotacji.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 5.5 Edukacja ekologiczna

Wartość projektu: 1 271 292,00 zł

Kwota dotacji stanowi 95% wartości projektu: 1 207 727,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 listopada 2021

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Zamierzamy go osiągnąć poprzez:
 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
 3. Aktywizację społeczną – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Projekt obejmuje szereg różnorodnych działań, które łączy jeden cel i wspólne przesłanie - wzrost świadomości ekologicznej Polaków oraz aktywizacja społeczeństwa i kształtowanie w nim ekologicznych postaw. Zależy nam aby prowadzone przez nas działania miały wpływ na  zminimalizowanie problemu ogromnego zaśmiecania środowiska i nadmiernej produkcji odpadów, powodującej katastrofalne skutki dla środowiska.

Mając na względzie fakt, iż jest to problem ogólnopolski, bowiem śmieci są pozostawiane nie tylko w górach, ale też na plażach czy nad rzekami i jeziorami, zaplanowaliśmy spójną kampanię edukacyjną, która pozwoli wzmocnić świadomość społeczną w tym zakresie, a tym samym sukcesywnie zminimalizować jego negatywne oddziaływanie.

Aby to osiągnąć, posłużymy się szeregiem narzędzi edukacyjnych i kanałów informacyjnych. Są to zarówno działania bezpośrednio angażujące i aktywizujące uczestników, ale też budzące świadomość problemu u grupy, która kompletnie nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia, a dopiero w kolejnym kroku włączanie ich do aktywnej edukacji. Jak wynika bowiem z analizy problemu i odbiorców, mamy do czynienia z dwiema grupami – świadomymi, którzy sami angażują się z działania ekologiczne, uczestniczą w różnych aktywnościach i sami je inicjują, a także nieświadomi, którzy albo nie są świadomi konieczności życia w sposób ekologiczny, albo nie zdają sobie sprawy z zagrożeń jakie niesie niewłaściwe gospodarowanie odpadami albo śmiecenie. W projekcie chcemy dotrzeć do obu grup, ale z racji ich różnego poziomu należy podjąć zróżnicowane działania.

Działania w ramach kampanii:
 1. Strona internetowa kampanii ktotowidział.pl, na której znajdują się bieżące informacje dotyczące  kampanii.
 2. Ogólnopolska lekcja ekologii. Przygotowanie sześciu lekcji edukacyjnych dla dzieci realizowanych  metodą transmisji on-line. Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania przyrodą wśród dzieci a także wykształcenie  postaw odpowiedzialności za wspólny świat. Tematy poruszane na lekcjach to: Wartość dzikiej przyrody, Wpływ śmieci na środowisko, Wpływ śmieci na człowieka, Problemy śmieciowe w Tatrzańskim Parku Narodowym, Zero Waste, czyli jak zmniejszyć ilość śmieci, Recykling.
 3. Filmy i podcasty. Przygotowanie 30 filmów oraz 30 podcastów o tematyce przyrodniczej, w których wystąpią pracownicy TPN. Materiały filmowe i dźwiękowe będę poruszać różne tematy związane z przyrodą i turystyką w TPN, w tym problemy związane ze śmieciami pozostawionymi przez turystów oraz lokalnych mieszkańców. Filmy będą publikowane na profilach Tatrzańskiego Parku Narodowego w serwisach: YouTube, Facebook, Instagram i  podcasty na platformach: Podbean, Spotify, Google Podcast.
 4. Konkursy. Zorganizowanie 5 konkursów, promujących zachowanie proekologiczne w różnych grupach społecznych: konkurs fotograficzny, konkurs dla szkół, konkurs na Facebooku, konkurs radiowy, konkurs na Instagramie
 5. Kampania radiowa. Przeprowadzenie ogólnopolską kampanie radiową – dzięki spotom słuchacze  uświadomią sobie problem związany z zaśmiecaniem środowiska
 6. Kampania outdoor. Reklamy citylight, w komunikacji miejskiej i na rowerach miejskich. Taka forma reklamy dodatkowo nagłośni problem zaśmiecania i zwróci na niego uwagę osób korzystających z publicznych środków transportu, miejskich rowerów w tym również pozostałych mieszkańców miast.
 7. Kampania w mediach społecznościowych. Kampania na profilach Tatrzańskiego Parku Narodowego w serwisach Facebook i Instagram oraz w formie banerów na stronach internetowych.
 8. Organizacja konferencji prasowej. Konferencja dla dziennikarzy -  oficjalna inauguracja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej.
 9. Niemapa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przewodnik dla rodzin z dziećmi w formie ilustrowanej  broszury nawiązujący do zachowania ekologicznych postaw podczas pobytu w TPN i konieczności dbania o przyrodę oraz racjonalnego zachowania na szlakach. Niemapę można otrzymać w TPN lub pobrać ze strony internetowej kampanii.
 10. Badanie ewaluacyjne projektu. Badania te pozwolą nam na wyciągnąć wnioski z przeprowadzonej kampanii i będą kluczowe pod kątem wdrażania kolejnych działań proekologicznych w  przyszłości.
www.ktotowidzial.pl
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Niżnia Kiczora w OO Zazadnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (04.08.2020 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 03.09.2020 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działki ewid. nr 5299/2 i 5300/2 obr. Małe Ciche o łącznej powierzchni 0,0690 ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewid. nr 5299/2 i 5300/2 obr. Małe Ciche o powierzchni 0,0690 ha położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach podziału powierzchniowego TPN - w Obwodzie Ochronnym Zazadnia sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 1586/2020/Wn-06/OP-WK/D z dnia 10-09-2020 r. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 20 311,38 zł.
Pod koniec ubiegłego roku, 26 listopada Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 656/2019/Wn06/OP-wk/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowe, Program Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 2015–2020, środki krajowe.

Kwota dotacji: 4 738 357,00 zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest polepszenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez remont szlaków turystycznych zniszczonych wskutek katastrof naturalnych. Remont 20,5 km szlaków w rejonie Tatr zakłada naprawę zniszczonej nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek. Wpłynie to na skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowane wydeptywania siedlisk Natura 2000 w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz regenerację zdegradowanych siedlisk. W celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, prowadzony będzie nadzór botaniczny nad pracami terenowymi.

Do remontu zostały zaplanowane następujące odcinki szlaków, obejmujące wszystkie piętra wysokościowe zarówno na terenie Tatr Wysokich jak i Zachodnich.
 • szlak Czarny Staw – Rysy,
 • szlak na Halę Gąsienicową z Brzezin przez Dolinę Suchej Wody,
 • szlak z Hali Kondratowej na Kondracka Przełęcz,
 • grań od Przełęczy pod Kopą Kondracką na Kasprowy Wierch,
 • szlak Droga pod Reglami od Doliny Białego do Doliny Małej Łąki,
 • szlak Włosienica – Morskie Oko,
 • Dolina Tomanowa (naprawa mostków).
Obszar objęty przedsięwzięciem obejmuje 27 km szlaków, z czego odcinki remontowane wynoszą 20,5 km. Na przedmiotowym obszarze zidentyfikowano 10 siedlisk Natura o powierzchni 145,71 ha siedlisk, 6 gatunków zagrożonych roślin i 12 gatunków zagrożonych zwierząt znajdujących się w sąsiedztwie szlaków.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Spyrłówka w OO Kościeliska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  2 umów warunkowej sprzedaży nieruchomości (25.02.2020 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 20.03.2020 r. u notariusza  oświadczenia  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działki ewid. nr  4270 i 4278 obr. Kościelisko o łącznej powierzchni 0,3921 ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewid. nr 4270 i 4278 obr. Kościelisko o powierzchni 0,3921 ha położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach podziału powierzchniowego TPN - w Obwodzie Ochronnym Kościeliska sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 761/2020/Wn-06/OP-WK/D z dnia 31-03-2020r. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 137 845,08 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Niżnia Kiczora w OO Łysa Polana.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (16.03.2020 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 09.04.2020 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działki ewid. nr 2185/17, nr 2185/37 obr. 303 Brzegi o łącznej powierzchni 0,0369 ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej z jej zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewid. nr 2185/17, nr 2185/37 obr. 303 Brzegi o powierzchni 0,0369 ha położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach podziału powierzchniowego TPN - w Obwodzie Ochronnym Łysa Polana sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 15 305,04 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Niżnia Kiczora w OO Łysa Polana.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (12.09.2019 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 18.10.2019 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działki ewid. nr   2189/2, nr 2196/4, nr 2197/6 obr. 303 Brzegi o łącznej powierzchni 0,2084 ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewid. nr 2189/2, nr 2196/4, nr 2197/6 obr. 303 Brzegi o powierzchni 0,2084 ha położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach podziału powierzchniowego TPN - w Obwodzie Ochronnym Łysa Polana sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 634/2019/Wn-06/OP-WK/D z dnia 15-11-2019r. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 55 143,40 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Polanie Błociska w OO Zazadnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (09.07.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 08.08.2018 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2227 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr  2227 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr201/2018/Wn-06/OP-WK/D z dnia 28-08-2018r. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 87 566,56 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało wykonane prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w rejonie Polany Lichajówki w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (22.06.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

18-07-2018 r. Dyrektor TPN złożył u notariusza oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Umowa zawarta z NFOŚiGW (nr 163/2018/Wn06/OP-wk/D z dnia 25-07-2018) gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 218 320 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Koszt zakupu nieruchomości zamknął się w kwocie 216 725,70 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Wyżniej Palenicy Pańszczykowej w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (10.05.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po  podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 30.05.2018 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2271/1 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa z NFOŚiGW (nr 133/2018/Wn-06/OPwk/D z dnia 19-06-2018) gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej z jej  zakupem, czyli w sumie 50 590,28 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/1 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 133/2018/Wn-06/OPwk/D z dnia 19-06-2018 w kwocie ogółem 50 590,28 zł kosztów kwalifikowanych, z czego wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych to 50 590,28 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Polanie Lichajówki w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (24.05.2017 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Dzięki podjęciu uchwał  przez  Zarząd (17.05.2017 r.) i Radę Nadzorczą (22.05.2017 r.) NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji  dyrektor TPN złożył u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym zabudowane działki 2788, 2789 i 1892/2 obr. Murzasichle zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa zawarta z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 4 600 334,56 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Wyżniej Palenicy Pańszczykowej w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (08.09.2016 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Dzięki podjęciu uchwały (04.10.2016 r.) przez  Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji  dyrektor TPN złożył u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2271/2 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa z NFOŚiGW nr 162/2016/Wn06/OP-wk/D z dnia 27.10.2016 r. gwarantuje pokrycie kosztów nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 36 932,22 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/2 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy 162/2016/Wn06/OP-wk/D z dn. 27.10.2016 r. w kwocie ogółem 36 932,22 zł kosztów kwalifikowanych, z czego wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych to 36 932,22 zł.
Tatrzański Park Narodowy modernizuje i rozbudowuje systemu informacji geograficznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnianie monitoringu zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń oraz usprawnienie wdrażania planu ochrony i realizacji zadań ochronnych. Projekt pn. "Modernizacja i budowa nowych rozwiązań systemu informacji geograficznej w Tatrzańskim Parku Narodowym usprawniających wdrożenie planu ochrony oraz monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń" finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem projektu jest:
 • zakup oprogramowania serwerowego zintegrowanego z oprogramowaniem desktop, które umożliwi (za pomocą zintegrowanych aplikacji) bezpośrednią aktualizację danych w bazie centralnej oraz ich udostępnianie;
 • budowa nowego portalu mapowego w myśl rozwoju technologii wraz z aplikacjami dedykowanymi dla służb terenowych, pracowników biurowych i turystów;
 • budowa aplikacji usprawniających pracę służb terenowych i pracowników biurowych z zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji przestrzennej;
 • budowa aplikacji przetwarzającej dane monitoringu flory i fauny;
 • budowa aplikacji umożliwiającej planowanie zabiegów ochronnych w poszczególnych latach obowiązywania planów ochrony oraz ewidencjonowanie wykonywania tych zabiegów;
 • budowa aplikacji integrującej System Informatyczny Lasów Państwowych z tatrzańskim GIS-em w celu prezentacji danych dotyczących zabiegów ochronnych w lasach TPN, przygotowania zestawień mas drewna związanych z przebudową drzewostanów i zabiegami sanitarnymi, monitoringiem gradacji kornika;
 • budowa aplikacji dla turystów umożliwiającej zgłaszanie obserwacji przyrodniczych, uszkodzeń infrastruktury i rejestracji przebytych tras (monitoring turystyczny);
 • stworzenie bazy metadanych.
Tatrzański Park Narodowy zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 346/2014/Wn-06/OP-WK/D o dofinansowanie w formie dotacji.

Celem przedsięwzięcia jest:
 1. ochrona zagrożonych gatunków roślin naczyniowych: dzwonek piłkowany Campanula serrata (gatunek Natura 2000 o znaczeniu priorytetowym), ozorka zielona Coeloglossum viride, złoć mała Gagea minima, wyblin jednolistny Malaxis monophyllos, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, storczyk męski Orchis mascula, poprzez utrzymanie we właściwym stanie ich półnaturalnych siedlisk,
 2. utrzymanie we właściwym stanie ekosystemów łąkowych stanowiących siedliska przyrodnicze Natura 2000: kod 6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, Nardion - płaty bogate florystycznie (siedlisko o znaczeniu priorytetowym), kod 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie, Polygono-Trisetion.
Działania ochrony czynnej w półnaturalnych ekosystemach łąkowych Tatrzański Park Narodowy prowadzi od szeregu lat. Jednak ze względu na panujące trudne warunki terenowe ograniczone były one do polan bardziej płaskich, równych i z w miarę dobrym dojazdem. Przeprowadzone w latach 2012–2013 kartowanie fitosocjologiczne polan wyraźnie ujawniło niekorzystne zmiany zachodzące w ekosystemach łąkowych tych polan, na których nie prowadzono zabiegów ochronnych. Przejawia się to zanikaniem cennych zbiorowisk łąkowych i siedlisk gatunków zagrożonych na rzecz coraz większych płatów borówki czarnej, maliny i wierzbówki kiprzycy oraz wkraczaniem świerka. Odpowiedzią na te problemy jest niniejsze przedsięwzięcie, w ramach którego zaplanowano doposażenie Parku w odpowiedni sprzęt i rozszerzenie prowadzenia działań ochronnych na większą liczbę polan.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 523 000 zł, z tego dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 486 000 zł. W ramach umowy Tatrzański Park Narodowy zakupił sprzęt przeznaczony do wykonywania zabiegów ochronnych na polanach oraz przeprowadził w 2014 roku zabiegi w ekosystemach nieleśnych na powierzchni 36,65 ha. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w kolejnych latach do prowadzenia ochrony czynnej ekosystemów łąkowych i siedlisk zagrożonych gatunków roślin.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska opracowała projekt pod nazwą „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemy szkoleń zawodowych w parkach narodowych". Tatrzański Park Narodowy jest jednym z uczestników projektu. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się sympozja, warsztaty oraz szkolenia przeznaczone dla pracowników parków narodowych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krótki opis projektu pt. "Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych"

Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu różnorodnych, wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć edukacyjnych, tworzących spójny i komplementarny system dydaktyczny. W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć edukacyjnych.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń w poszczególnych parkach narodowych

Szkolenia będą odbywały się co kwartał przez 2 lata (8 szkoleń w każdym z parków) i będą przeznaczone dla pracowników poszczególnych parków narodowych. Ich tematyka będzie zgodna z propozycjami, jakie parki zgłosiły w trakcie przygotowywania projektu i zawarły w Porozumieniu z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska (istnieje możliwość zmiany tematu szkolenia, ale trzeba powiadomić o tym Fundację). W szkoleniach wezmą udział głównie osoby zajmujące się daną problematyką w parku (liczba osób uczestniczących w szkoleniach jest dostosowana do możliwości parku, ale zakłada się, że średnio w każdym szkoleniu weźmie udział 20 osób). Szkolenia będą jednodniowe i będą składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Czas trwania pojedynczego szkolenia będzie wynosił 5 godzin zegarowych, z półgodzinną przerwą na catering. Część teoretyczna będzie miała formę wykładu, z wykorzystaniem projekcji multimedialnych i materiałów drukowanych. Czas trwania tej części szkolenia uzależniony będzie od tematyki, ale z reguły nie powinien przekraczać połowy czasu całego szkolenia. Część praktyczna będzie polegała na zastosowaniu zdobytej wiedzy w konkretnych działaniach. W niektórych przypadkach, np. przy szkoleniach dotyczących rozpoznawania gatunków objętych siecią Natura 2000, część praktyczna odbędzie się w terenie. Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, którzy wytypowani zostaną przez parki i zatwierdzeni zostaną przez Zespół Zarządzający Projektem. Będą to osoby mające duże doświadczenie i wiedzę na temat danego przedmiotu, ale również potrafiące w sposób ciekawy i efektywny przekazać wiedzę osobom szkolonym. Każdy specjalista prowadzący szkolenie przygotuje materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane podczas szkolenia, a następnie zostaną nagrane na płyty CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie również przygotowanie wspólnie z Zespołem Zarządzającym Projektem krótkiej ankiety dot. szkolenia i jego tematyki oraz przeprowadzenie badań ankietowych przed i pod koniec szkolenia. Wszystkie szkolenia rozpoczną się w IV kw. 2009 roku - w bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie po jednym szkoleniu w każdym parku. Pozostałe szkolenia przeprowadzone zostaną w latach 2010 (po 4 szkolenia) i w roku 2011 (po 3 szkolenia).

Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych grup pracowników parków narodowych

Spośród pracowników parków wybrane zostały 4 grupy, które co roku będą spotykać się na warsztatach. Będą to: pracownicy działu edukacyjnego, pracownicy działu turystyki, pracownicy naukowi i odpowiedzialni w parku za sprawy naukowe i monitoring oraz pracownicy odpowiedzialni za ochronę przyrody i krajobrazu. W sumie w trakcie trwania projektu odbędzie się 8 dwudniowych warsztatów. Będą odbywały się one na terenie różnych parków narodowych i dotyczyły bieżących problemów z konkretnego działu. Liczba osób z poszczególnych parków uczestniczących w warsztatach będzie zróżnicowana, zależna od liczby pracowników zajmujących się danymi zagadnieniami w parku. Zakłada się jednak, że ogólna liczba uczestników warsztatów wyniesie 50 osób (średnio po 2 osoby z każdego parku). Warsztaty będą prowadzone przez osoby z Zespołu Zarządzającego Projektem i będą składały się z trzech części: pierwszej, polegającej na prezentacji przez przedstawicieli poszczególnych parków problemów dotyczących tematyki warsztatów, drugiej, polegającej na dyskusji i wysłuchaniu specjalistów w danej dziedzinie oraz trzeciej - próby znalezienia konkretnych rozwiązań przedstawionych problemów. Warsztaty mogą zawierać część praktyczną, która może odbywać się w terenie. Spotkania głównie jednak będą miały charakter dyskusyjny. Ich efektem będzie wypracowanie rozwiązań omawianych zagadnień. Uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania problemów, na jakie natrafiają w pracy, jak również przedstawienia sukcesów w ich rozwiązywaniu. Przed każdym z warsztatów parki powiadomione zostaną o szczegółowej tematyce, aby mogły się do nich przygotować.

Tematami przewodnimi pięciu pierwszych warsztatów będą:
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – "Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w świetle zasad postępowania w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych i postępowania administracyjnego – w praktyce"
 • dla działu edukacji – "Edukacja osób niepełnosprawnych i udostępnianie terenu parku - stworzenie bazy (w tym rozwiązania techniczne, publikacje) i metodyka pracy"
 • dla działu nauki i monitoringu – "Znaczenie monitoringu przyrodniczego parków narodowych dla sieci Natura 2000"
 • dla działu turystyki – "Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne"
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – "Ochrona przyrody w parkach narodowych a Natura 2000"
Zakłada się, że pierwsze pięć warsztatów odbędzie się w następujących miejscach:
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Słowińskim Parku Narodowym (jest już znany termin tych warsztatów: 16–18 września 2009 r.)
 • dla działu edukacji – w Ojcowskim Parku Narodowym
 • dla działu nauki i monitoringu – w Parku Narodowym Ujście Warty
 • dla działu turystyki – w Magurskim Parku Narodowym
 • dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Biebrzańskim Parku Narodowym
Zorganizowanie ogólnopolskich sympozjów parków narodowych

W trakcie realizacji projektu odbędą się dwa sympozja. Będzie to zapoczątkowanie corocznych spotkań przedstawicieli parków narodowych. I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych odbędzie się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w dniach 25–27 września 2009 roku. Tematem przewodnim będzie "Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji". Sympozjum będzie trzydniowe, a udział w nim wezmą pracownicy parków i autorzy referatów wprowadzających (zamówionych). Zespół Zarządzający Projektem wraz z gospodarzem sympozjum (jest to komitet organizacyjny sympozjum) rozesłał już do wszystkich parków Komunikat nr I o sympozjum, z prośbą o zgłaszanie referatów i posterów. Następnie przygotowany zostanie szczegółowy program, który zostanie rozesłany do wszystkich uczestników. 
Drugie sympozjum odbędzie się w 2010 r. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Jego tematem przewodnim będzie "Sieć Natura 2000 a polskie parki narodowe". Sympozjum będzie dwudniowe, rozpocznie się o godzinie 10.00, a zakończy następnego dnia o godzinie 15.00 Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty zamówione i komunikaty przygotowane przez parki narodowe, a w godzinach popołudniowych odbędzie się sesja posterowa. Drugiego dnia przewiduje się dokończenie sesji referatowej i dyskusję. W obu sympozjach weźmie udział po 80 osób – przedstawicieli parków narodowych (po 3 osoby, w tym koordynatorzy projektu z ramienia parku), beneficjenta i zaproszonych gości (m.in. autorów referatów wprowadzających).

Opracowanie i wydanie 4 numerów poradnika dla pracowników parków narodowych

W celu rozpropagowania najlepszych doświadczeń i sprawdzonych wzorców działań, wydawany będzie w Internecie poradnik dla pracowników parków narodowych. Będzie to wydawnictwo cykliczne (łącznie 4 numery). Poradnik będzie zawierał najciekawsze, sprawdzone i skuteczne pomysły związane z funkcjonowaniem parków narodowych. Artykuły w postaci instrukcji, zaleceń, porad, szczegółowych opisów różnych rozwiązań technicznych i koncepcyjnych będą dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: czynna ochrona poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, metody prowadzenia monitoringu przyrodniczego, nowoczesne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych itp. Wydawcą poradnika będzie Wigierski Park Narodowy. To pracownicy tego parku zajmą się zebraniem odpowiednich materiałów, ich redakcją, opracowaniem graficznym i zamieszczeniem w Internecie na stronie Wigierskiego Parku Narodowego.

Wydanie materiałów szkoleniowych

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną wydane na płycie CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie przesłanie do Zespołu Zarządzającego Projektem materiałów szkoleniowych w postaci cyfrowej. Materiały te zostaną zredagowane i opracowane pod względem graficznym, a następnie skopiowane na płyty CD i rozesłane do wszystkich parków narodowych (po 5 egz.). 

Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych

Każdy park narodowy posiada bibliotekę, która na ogół z powodu braku odpowiednich środków finansowych nie posiada najnowszych wydawnictw poświęconych przyrodzie, edukacji, monitoringowi, czynnej ochronie przyrody itp. Literatura fachowa stanowi podstawowe i najczęściej używane narzędzie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stąd też istnieje pilna potrzeba uzupełniania zbiorów bibliotecznych najbardziej potrzebnymi wydawnictwami. Zakupiona literatura musi dotyczyć zagadnień związanych z przyrodą (ożywioną i nieożywioną), jej ochroną oraz ekologią; mogą to być np. słowniki i atlasy przyrodnicze (w tym biologiczne słowniki językowe), podręczniki oraz monografie; czasopisma (naukowe i popularnonaukowe) muszą być ściśle związane z tematyką przyrodniczą. Zakłada się, że w ramach projektu każdy park będzie mógł zakupić literaturę fachową, dotyczącą interesujących go zagadnień, na łączną kwotę 4 tys. zł (w roku 2009 po 1 tys. zł i w roku 2010 – 3 tys. zł). 

Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego

Portal internetowy dla polskich parków narodowych stworzony zostanie przy zastosowaniu standardowych technologii stosowanych przy tego rodzaju pracach. Wykorzystane zostaną dostępne narzędzia programowania oraz gotowe wzorce (np. forum dyskusyjne), które zostaną dostosowane do potrzeb projektu. Pierwszym zadaniem będzie analiza rozwiązań technicznych i graficznych oraz zakresu merytorycznego stron internetowych poszczególnych parków narodowych, tak by tworzony portal nawiązywał do rozwiązań już istniejących.

Szkolenia dla pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Geograficzny system informacji – co to jest i do czego służy. Prowadzący dr inż. Marcin Guzik. Szkolenie odbyło się 20 listopada 2009 roku. Uczestniczyło w nim 20 pracowników TPN. Podczas szkolenia przekazano podstawowe informacje o systemie GIS, a także zapoznano uczestników z bazami danych, które znajdują się w Tatrzańskim Parku Narodowym.
 • Komunikacja z turystami. Prowadzący: Grzegorz Gruza. Szkolenie odbyło się 26 marca 2010 roku. Uczestniczyło w nim 20 osób. W czasie szkolenia prowadzący zapoznał uczestników z technikami negocjacji, sposobami rozwiązywania konfliktów oraz z metodami przekazywania informacji. Pracownicy Parku odgrywali także scenki, których scenariusz oparto na autentycznych interwencjach pracowników Służby Parku.
 • Z naturą 2000 na ty. Prowadzący: Łukasz Pęksa. Szkolenie odbyło się 8 lipca 2010 roku. Uczestniczyło w nim 16 pracowników Parku. Prowadzący zapoznał uczestników z celami oraz zasady tworzenia obszarów Natura 2000 w Europie i Polsce. Poinformował też o roli TPN w zarządzaniu tego typu obszarami. W czasie szkolenia odbyła się gra, która w ciekawy i zabawny sposób przedstawiała problemy, jakie napotykają zarządzający tymi obszarami.
 • Ekologia i ochrona sów krajowych. Prowadzący: Romulad Mikusek. Szkolenia odbyło się 28 września 2010 roku.  Pracownicy Parku wysłuchali wykładu na temat sów występujących w Polsce i w Tatrach, zapoznali się z ich specyficznymi cechami pozwalającymi na identyfikację poszczególnych gatunków w terenie. Interesującym elementem szkolenia była także informacja o zasadach ochrony sów.
 • Podobieństwa i różnice w ochronie przyrody w TPN i TANAP. Prowadzący: dr inż. Tomasz Skrzydłowski. Szkolenie odbyło się 3 grudnia 2010 roku. Uczestniczyło w nim 19 pracowników TPN. Gościem szkolenia był wicedyrektor słowackiego TANAP-u, który przedstawił zasady ochrony przyrody na Słowacji oraz w Tatranskym Narodnym Parku. Uczestnicy zapoznali się z także ze strukturą własnościową, przepisami dotyczącymi turystyki oraz z problemami, jakie występują po południowej stronie Tatr.
 • Porosty – różnorodność, identyfikacja, lichenoidykacja i problemy ochrony. Prowadzący: Paweł Czarnota. W szkoleniu, które odbyło się 23 marca 2011 roku uczestniczyło 21 osób. Uczestnicy zastali zapoznani z przykładowymi najbardziej rozpowszechnionymi w Tatrach gatunkami tej grupy organizmów oraz z zasadami ich ochrony. W ramach szkolenia odbyła się także sesja terenowa, podczas której uczyliśmy się rozpoznawać gatunki porostów występujące na drzewach w rejonie zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach.
 • Polany tatrzańskie charakterystyka roślinności i problemy ochrony jej bogactwa gatunkowego. Prowadzący: dr Małgorzata Wesołowska. Termin szkolenia: 20 czerwca 2011. Szkolenie miało formę zajęć terenowych. Odbyło się na trzech blisko siebie położonych polanach (Biały Potok, Siwa Polana i Molkówka) zlokalizowanych w pobliżu wlotu do Doliny Chochołowskiej. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Podczas szkolenia uczestnicy  zapoznali się: z historią pasterstwa w Tatrach, od czasów przybycia Wołochów aż do czasów wprowadzenia zakazu wypasu owiec w Tatrach, współczesnymi  sposobami użytkowania polan tatrzańskich, etapami powstawania i kształtowania się polan tatrzańskich, przesłankami, którymi kierowano się, podejmując decyzję związaną z wprowadzonym w 1978 roku zakazem wypasu owiec na obszarze istniejącego od 1954 roku Tatrzańskiego Parku Narodowego, wpływem koszenia, wypasu, koszarowania, deptania, zgryzania lub braku tych czynników na roślinność polan reglowych. W następnej części szkolenia uczono się rozpoznawania gatunków charakterystycznych dla polan regla dolnego oraz zapoznano się z najczęściej występującymi zespołami roślinnymi na polanach reglowych, Największą uwagę poświęcono endemicznemu zespołowi Gladiolo-Agrostietum.
 • Ekologia Lasu – strategie życia roślin i zwierząt w naturalnej buczynie karpackiej. Prowadzący: dr inż. Tomasz Skrzydłowski. Termin szkolenia: 16 września 2011. Szkolenie miało charakter zajęć terenowych. Odbyło się w Suchym Żlebie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczestniczyło w nim 18 osób. Podczas szkolenia uczestnicy przypomnieli sobie podstawowe pojęcia z zakresu ekologii (ekologia, siedlisko, mikoryza itp.). Omówione zostały  typy lasów w Tatrach na tle budowy geologicznej i warunków glebowych. Przedstawiono też mechanizmy kształtowania się gleb leśnych: gleb brunatnych i rędzin brunatnych. W odniesieniu do buczyny karpackiej przedstawiono budowę i strukturę naturalnej buczyny karpackiej. Zwrócono uwagę na związki czasowe i przestrzenne między różnymi elementami drzewostanu: siewkami, nalotem podrostem a drzewostanem dojrzałym. Omówiono strategie wzrostu i rozwoju poszczególnych gatunków drzew w środowisku żyznej buczyny karpackiej. Przedstawiono strategie życiowe zwierząt związanych z latami nasiennymi drzew (dynamika drobnych gryzoni leśnych, dynamika drobnych i średniej wielkości ptaków osiadłych: kowaliki, sójki itp.). Przedstawiono też ekologię ryjówkowatych. Analizowano wpływ zmian liczebności drobnych ssaków i ptaków na dynamikę i przeżywalność łasicowatych oraz ptaków drapieżnych, zwłaszcza sów. Na koniec wyjaśniono rolę jeleniowatych na kształtowanie się struktury gatunkowej i wysokościowej odnowień naturalnych na podstawie powierzchni próbnych. Omówiono ekologię jeleniowatych w kontekście relacji z wilkiem i rysiem. 
W ramach projektu zakupiliśmy 79 tytułów książek do biblioteki TPN. 

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.parkinarodowe.edu.pl.