Idź do

 

Polityka prywatności

 1. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszego serwisu lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Plików Cookies.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem serwisu https://tpn.gov.pl/sklep oraz administratorem danych osobowych  osób rejestrujących konto lub dokonujących zakupu produktów objętych ofertą sklepu jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, posiadający NIP: 736-171-53-04, dalej: TPN lub my.

Właścicielem serwisu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54.

W ramach działalności prowadzonej za pośrednictwem serwisu https://tpn.gov.pl/sklep TPN zajmuje się sprzedażą produktów promujących Tatrzański Park Narodowy oraz wszelkich innych związanych z tematyką tatrzańską.

Realizacja tak zakreślonego zadania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób korzystających z serwisu, czyli wykonywania na tych danych pewnych operacji w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie. W ramach serwisu https://tpn.gov.pl/sklep  przetwarzamy dane osobowe osób rejestrujących konto w celu złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu oraz osób dokonujących zakupu bez rejestracji.  Oprócz tego za pośrednictwem serwisu nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób przeglądających jej treść. Jednakże w celu zwiększenia przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z Działem Obsługi Klienta naszego sklepu w niniejszym dokumencie opisano również zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane są lub mogą być przetwarzane, a zostały nam podane do informacji w ramach kierowanych do nas zapytań lub reklamacji w formie telefonicznej lub e-mailowej na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz na stronie sklepu.

Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy według następującego porządku:

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Podstawa prawna

Cele przetwarzania
lub prawnie uzasadniony interes

Okres przechowywania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego)

obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu: składanie zamówień i dokonywanie zwrotów zamówionych produktów, śledzenie statusu zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane produkty

Do końca trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług lub przedawnienia ewentualnych roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego)

Zewnętrzne usługi logowania pomagają uprościć proces logowania się dla nowych użytkowników, którzy nie chcą tworzyć nowego konta w naszym sklepie

Do końca trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług lub przedawnienia ewentualnych roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu)

Obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji

5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu lub zakończono postępowanie mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes)

dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień

do momentu wygaśnięcia roszczeń, nie wcześniej niż po upływie 10 lat od wykonania prawomocnego orzeczenia

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(obowiązek wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

 

 

 

Oraz z ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

obowiązek przechowywania dokumentów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego,

 

 

 

 

obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w TPN Instrukcją Kancelaryjną,

5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej umowy,

zgodnie z treścią ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w TPN

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes)

udzielenie odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, podjęcie dalszych działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

5 lat od momentu wpłynięcia korespondencji

Podanie niektórych danych osobowych stanowi warunek zawarcia z nami umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia ww. celów. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub osiągnięcie innych celów przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy, którzy zajmują się obsługą sklepu internetowego i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań. Każdemu pracownikowi zaangażowanemu w wykonanie projektu wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań. W takim przypadku udostępnienie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia, w których zobowiązujemy naszych współpracowników do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powierzonym do przetwarzania danym osobowym.

Odbiorcą danych osobowych jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jest właścicielem serwisu tpn.gov.pl oraz serwisu sklepu https://tpn.gov.pl/sklep

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z prowadzoną przez nas działalnością.

Korzystanie z usług logowania świadczonych przez Facebook, Google i Apple

Nasz sklep oferuje możliwość logowania się za pośrednictwem usług logowania świadczonych przez osoby trzecie. W przypadku korzystania z tej możliwości nie jest wymagana dodatkowa rejestracja w naszych usługach. Zostaniesz przekierowany do zewnętrznej usługi, gdzie możesz zalogować się na swoje konto. Powoduje to powiązanie Twojego konta w usłudze zewnętrznej z kontem klienta naszego sklepu. Za pośrednictwem łącza automatycznie otrzymujemy dane osobowe z serwisu zewnętrznego. Zostają nam przekazane następujące dane: Twój adres e-mail użyty do rejestracji w usłudze zewnętrznej oraz informacje dodatkowe, które zdecydujesz się udostępnić podczas uwierzytelniania. Podczas korzystania się z funkcji Zaloguj się firmy Apple możesz dodatkowo wybrać, czy otrzymamy Twój rzeczywisty adres e-mail, czy losowo wygenerowany, który łączy się z Twoim kontem.

https://pl-pl.facebook.com/help/1727608884153160

 • Logowanie Google
  Google Ireland Ltd., Ireland

https://support.google.com/accounts/answer/10130420

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom rejestrującym konto lub kontaktującym się z nami na podane na stronie dane kontaktowe przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie

Podstawa prawna przetwarzania

wykonanie zawartej z nami umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

obowiązek nałożony przepisami prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawo cofnięcia wyrażonej zgody

NIE

NIE

NIE

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

TAK

TAK

TAK

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

TAK

TAK

TAK

prawo przenoszenia danych osobowych

TAK

NIE

NIE

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

NIE

NIE

TAK

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

TAK

TAK

TAK

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie. Podejmujemy także działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe

Rejestracja konta internetowego, a także kontaktowanie się z naszymi pracownikami w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że osoba zainteresowana zapoznała się i akceptuje reguły przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie lub w klauzulach informacyjnych znajdujących się na stronie internetowej.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Zaktualizowana wersja Polityki prywatności będzie publikowana na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzi w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszego dokumentu należy kierować na adres: sekretariat@tpn.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane. Na podane dane kontaktowe prosimy również kierować wszelkie oświadczenia, w których korzystają Państwo z uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych. W tych samych celach mogą się Państwo kontaktować także z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: daneosobowe@tpn.pl