Idź do

Zasady zgłaszania i dalszy przebieg reklamacji

 

a)       Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta:  telefon 0182023229 lub e-mailem: sklep@tpn.pl


b)       Jeżeli wada produktu zostanie wykryta przed upływem 2 lat od jego otrzymania, Klient może żądać:
                                i.    obniżania ceny produktu;
                                ii.   zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy);
                                iii.  wymiany produktu na wolny od wad;
                                iv.  naprawy produktu.


c)       Informujemy, że jeżeli produkt jest reklamowany po raz pierwszy, wówczas zamiast żądanego przez Kupującego obniżenia ceny produktu albo zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy), TPN może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić produkt na wolny od wad albo naprawić produkt. Powyższe ograniczenie nie dotyczą sytuacji, gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny. Jeżeli wymiana produktu na wolny od wad albo naprawienie produktu zgodnie z żądaniem Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez TPN wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas TPN może zaproponować Kupującemu obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).


d)       W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien skontaktować się z Obsługą Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. TPN wygeneruje i prześle Kupującemu etykietę umożliwiającą bezpłatne nadanie paczki oraz Formularz reklamacyjny. Kupujący może również odesłać reklamowany produkt na swój koszt. Reklamowany produkt należy włożyć wraz z wydrukowanym i uzupełnionym Formularzem reklamacyjnym do paczki i wysłać na adres podany na liście przewozowym (koszty przesyłki do TPN pokrywa TPN). Jeżeli Kupujący nie skorzysta z Formularza reklamacyjnego, powinien w paczce z produktem przekazać następujące informacje:

(1) imię i nazwisko; 
(2) nr zamówienia z reklamowanym produktem lub datę zakupu produktu; 
(3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wystąpienia wady; 
(4) żądanie sposobu załatwienia reklamacji; 
(5) adres email; 
(6) nr tel. kontaktowego.

Wymogi określone w pkt (3) są jedynie rekomendacjami i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez zalecanego opisu reklamacji.

e)       TPN udzieli odpowiedzi na reklamację Kupującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak udzielenia przez TPN odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że TPN uznaje reklamację Kupującego za uzasadnioną. Jeśli TPN nie uznał reklamacji, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oferowanych przez powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), Wojewódzkie Inspekcje Handlowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych ww. podmiotów jak również na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


f)        Również  Komisja Europejska ustanowiła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”). Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji.
Platforma ODR jest dostępna pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.