Idź do

Fundusz Leśny

Część zadań realizowanych przez Tatrzański Park Narodowy każdego roku, finansowane jest ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Tatrzański Park Narodowy, w dniu 23 czerwca 2023 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 1 338 493,86 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2023, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Działania związane z gospodarką leśną:
 • Hodowla materiału odnowieniowego. Produkcja sadzonek na szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 • Pielęgnacja upraw leśnych.
 • Wprowadzanie gatunków docelowych w drzewostanach zniekształconych – sadzenia
 • Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
 • Ochrona siedlisk leśnych poprzez zapewnienie drożności szlaków turystycznych przez   podcinanie pędów kosodrzewiny zasłaniających światło szlaków turystycznych.
 • Podcinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów zasłaniających światło szlaków turystycznych oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
 • Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.
Badania naukowe:
 • Siedliskowe i biologiczne uwarunkowania występowania wątrobowca Arnellia fennica w Tatrach - obecnie i w przeszłości.
 • Zróżnicowanie florystyczne buczyn w TPN.
 • Określenie składu gatunkowego grzybów biorących udział w zamieraniu wierzchołków pędów kosodrzewiny i zbadanie charakteru objawów chorobowych im towarzyszących oraz ich związku z przyrostem radialnym pędów na terenie Tatr Zachodnich.
Tatrzański Park Narodowy 3 sierpnia 2022 roku podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 958 370,89 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2022, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Działania związane z gospodarką leśną:
 • Wprowadzanie gatunków docelowych w drzewostanach zniekształconych – sadzenia.
 • Pielęgnacja upraw leśnych.
 • Podcinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów zasłaniających światło szlaków turystycznych oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
 • Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez wymianę ławostołów i ław przy szlakach turystycznych.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie nieuprawnionego korzystania z zasobów Parku, w tym nieuprawnionego ruchu pojazdów mechanicznych i ruchu turystycznego w terenach nieudostępnionych.
 • Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.
Badania naukowe:
 • Czynniki wpływające na zamieranie drzewostanów w Tatrzańskim Parku Narodowym – II Tatry Wysokie.
 • Występowanie i ekologia torfowisk i zatorfień w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Tatrzański Park Narodowy w dniu 21 lipca 2021 roku podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 4 520 953,91 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2021, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe:

Działania związane z gospodarką leśną:
 • Hodowla materiału odnowieniowego. Produkcja sadzonek w szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 • Pielęgnacja upraw leśnych.
 • Wprowadzenie gatunków docelowych w drzewostanach zniekształconych; sadzenia; zakup sadzonek jodły.
 • Zabezpieczenie upraw leśnych oraz zakup repelentu.
 • Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.
 • Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.
 • Podcinanie gałęzi drzew i krzewów oraz usuwanie nalotu i podrostu drzew i krzewów zasłaniających światło szlaków turystycznych oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
Badania naukowe
 • Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN – część II Tatry Wysokie.
 • Metoda delimitacji wydzieleń drzewostanowych na obszarach poklęskowych i trudno dostępnych.
Tatrzański Park Narodowy, w dniu 11 maja 2020 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 2 417 974,38 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2020, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe: 

Działania związane z gospodarką leśną:
 • Produkcja sadzonek w szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 • Zakup i sadzenie sadzonek w drzewostanach.
 • Zabezpieczenie upraw leśnych oraz zakup repelentu.Pielęgnacja upraw leśnych.
 • Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez utrzymanie wizur i znaków granicznych na obszarach leśnych w TPN.
 • Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia sprzętu specjalistycznego.
 • Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.
 • Wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych.
 • Zakup fladr i tyczek  do odgradzania.
 • Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.
 • Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 • Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.
Badania naukowe:
 • Określenie składu gatunkowego grzybów biorących udział w zamieraniu aparatu asymilacyjnego kosodrzewiny na terenie Tatr Zachodnich oraz  zbadanie ich wpływu na wybrane parametry pędów i zamieranie tego gatunku.
 • Występowanie i ekologia lasów łęgowych oraz śródleśnych podmokłych enklaw w TPN.
 • Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część I Tatry Zachodnie.
Podobnie jak w latach poprzednich Tatrzański Park Narodowy, w dniu 17 lipca 2019 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, przez co uzyskał dotację w wysokości 3 901 235,78 zł na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

W ramach przyznanej dotacji zostaną zrealizowane następujące działania

Działania związane z gospodarką leśną:
 • Produkcja sadzonek w szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 • Zakup i sadzenie sadzonek w drzewostanach.
 • Pielęgnacja upraw leśnych.
 • Zabezpieczenie upraw leśnych oraz zakup repelentu.
 • Kontrola stanu zagrożenia drzewostanów przed kornikiem drukarzem wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 • Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez utrzymanie wizur i znaków granicznych na obszarach leśnych w TPN.
 • Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia sprzętu specjalistycznego.
 • Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
 • Podcinanie pędów kosodrzewiny na szlakach turystycznych w celu zapewnienia ich drożności.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.
 • Wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych.
 • Wymiana i uzupełnienie systemu tablic informacyjno-edukacyjnych przy szlakach turystycznych.
 • Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 • Remont szlaków turystycznych.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla szlaku rowerowego typu single track na terenie TPN – kontynuacja działań z poprzednich lat.
 • Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.
Badania naukowe:
 • Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN – 3 etap badań.
 • Skład pokarmu wilków szarych Canis lupus w TPN.
 • Wpływ drapieżnictwa lisa rudego Vulpes vulpes na populacje gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem w TPN.
 • Określenie występowania niebezpiecznych dla ludzi pasożytów jelitowych u dzikich psowatych na terenie TPN.
 • Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego cietrzewi Tetrao tetrix w TPN.
 • Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności, śmiertelności i rozrodczości głuszców Tetrao urrogallus w TPN.
 • Ocena występowania osutki zwisowej jodły w TPN.
 • Występowanie i ekologia siedlisk Natura 2000: 91D0 – bory i lasy bagienne, 9110 – kwaśne buczyny oraz 5130 Formacje z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach na terenie TPN.
 • Różnorodność i rozmieszczenie grzybów podziemnych w TPN.
 • Identyfikacja genetyczna i morfologiczna taksonów rodzaju Sorbus subpopulacji rodzimej, mieszańcowej i obcej dla flory TPN.
 • Charakterystyka przestrzenna występowania kornika drukarza na podstawie odłowów do pułapek feromonowych jako podstawa planowania kontynuacji jego monitoringu w TPN.
10 sierpnia 2018 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, przez co uzyskał dotację w wysokości 3 807 388,59 zł na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

W ramach przyznanej dotacji zostaną zrealizowane następujące działania:

Działania Ochronne:
 • Produkcja sadzonek na wyznaczonych szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 • Remont ogrodzenia szkółki leśnej Nędzówka.
 • Sadzenie sadzonek w drzewostanach.
 • Pielęgnacja upraw leśnych.
 • Zabezpieczenie upraw leśnych.
 • Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
 • Usuwanie drzew trudnych.
 • Podcięcie pędów kosodrzewiny wzdłuż szlaków turystycznych.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczanie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.
 • Wykonanie i wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych i punktach rekreacyjnych.
 • Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 • Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla szlaku rowerowego typu single track na terenie TPN – kontynuacja działania z poprzedniego roku.
 • Wykup nieruchomości prywatnych w granicach TPN.
 • Uzupełnienie nawierzchni szlaków turystycznych uszkodzonych w wyniku wielkoskalowych deszczy.
Działania Badawcze:
 • Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN.
 • Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN.
 • Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN.
 • Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN.
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych.
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie).
 • Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych.
Tatrzański Park Narodowy, podobnie jak w latach ubiegłych, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe celem sfinansowania wybranych zadań realizowanych corocznie przez Park.

Porozumienie zawarto 22 sierpnia 2017 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację działań ochronnych na łączna kwotę 4 440 002,81 zł oraz działań badawczych na łączną kwotę 1 062 364,22 zł (w tym 1 444 822,63 zł to tzw. koszty pośrednie wynikające z realizacji wszystkich zaplanowanych zadań):

Działania ochronne:
 • Wprowadzenie docelowych gatunków drzew w drzewostanach zniekształconych. Przygotowanie powierzchni i sadzenie jodły i buka w zależności od siedliska.
 • Hodowla materiału odnowieniowego. Produkcja sadzonek na wyznaczonych szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów i urządzeń.
 • Zabezpieczenie upraw leśnych i odnowień (głównie jody i buka) przez stosowanie repelentów.
 • Usuwanie roślin ograniczających wzrost i rozwój sadzonek w odnowieniach.
 • Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa, drożności szlaków turystycznych, zabezpieczenie infrastruktury turystyczno-bytowej.
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku.
 • Konserwacja szlaków turystycznych poprzez podcinanie gałęzi drzew i przecięcie gałęzi kosodrzewiny zasłaniających światło szlaku w celu zapewnienia ich drożności.
 • Utrzymanie infrastruktury turystycznej poprzez uzupełnienie i wymianę ław i ławostołów przy szlakach turystycznych i punktach rekreacyjnych.
 • Realizacja górskiego szlaku rowerowego na odcinku Jaszczurówka – Zazadnia – Etap II (przygotowanie map projektowych do uzyskania pozwolenia na budowę).
 • Adaptacja jednego z budynków na zaplecze techniczno laboratoryjno-magazynowe czynnej ochrony zwierząt – Etap II (przygotowanie projektu budowlanego przebudowy obiektu do pozwolenia na budowę).
 • Monitoring wizyjny populacji orła przedniego Aquila chrysaetos w TPN.
 • Remont dróg gospodarczych i jednocześnie szlaków turystycznych oraz podestu drewnianego chroniącego obrzeże śródleśnego stawu.
 • Wykup nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach prywatnych w granicach TPN.
Działania naukowe:
 • Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
 • Ocena występowania endopasożotów i wybranych patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych z terenu TPN.
 • Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków.
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – kontynuacja badań.
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych.
 • Występowanie biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap I.
 • Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego – badanie preferencji deklarowanych.
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

Porozumienie zawarto 23 sierpnia 2016 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadań na łączna kwotę 10 103 972, 74 zł (w tym 2 674 581,02 to tzw. koszty pośrednie wynikające z realizacji zaplanowanych zadań):
 • Budowa górskiej ścieżki rowerowej typu single truck poniżej drogi Oswalda Balzera od Jaszczurówki do Wierchu Poroniec – I etap – opracowanie założeń koncepcyjnych i przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej (233 577 zł).
 • Działania na rzecz ograniczania powstawania dużej ilości odpadów pochodzących ze sprzedaży produktów spożywczych na terenie Parku w opakowaniach jednorazowego użytku, poprzez wprowadzanie opakowań zwrotnych. Uruchomienie pilotażowej sieci 4 zdrojów wody pitnej w celu umożliwienia turystom pozyskania wody pitnej i ograniczenie poprzez to zaśmiecania terenu jednorazowymi opakowaniami po napojach (105 400 zł).
 • Konserwacja szlaków turystycznych poprzez przecięcie gałęzi kosodrzewiny i podcięcie gałęzi drzew zasłaniających światło szlaku oraz uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków (80 136 zł).
 • Miejsce ogniskowe do palenia otwartego ognia w Tatrzańskim Parku Narodowym (180 224 zł).
 • Modernizacja małej infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę systemu tablic i plansz informacyjno-edukacyjnych przy szlakach, aktualizację i wymianę piktogramów oraz wymianę ław i ławostołów (121 389 zł).
 • Modernizacja punktów wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego – I etap – przygotowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie warunków zabudowy oraz wykonanie map geodezyjnych dla celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia (85 500 zł).
 • Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez utrzymanie wizur i znaków granicznych na obszarach leśnych w TPN (50 000 zł).
 • Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez uzupełnienie brakujących słupków granicznych (7 500 zł).
 • Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku (11 160 zł).
 • Pielęgnowanie sztucznie wprowadzonych młodników poprzez regulację składu gatunkowego i struktury przestrzennej w celu ich dostosowania do warunków siedliskowych (12 000 zł).
 • Prowadzenie szkółek leśnych celem hodowli sadzonek drzew do późniejszych odnowień w drzewostanach Parku (64 584 zł).
 • Przebudowa parkingu na Palenicy Białczańskiej (2 752 395 zł).
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez budowę toalet oraz sukcesywne podłączanie istniejących obiektów do sieci sanitarnej gminnej lub miejskiej (w miarę możliwości technicznych). Minimalizacja negatywnych oddziaływań istniejącej infrastruktury technicznej (101 235 zł).
 • Przystosowanie dróg do zrywki drewna (413 880 zł).
 • Remont dróg wewnętrznych i jednocześnie szlaków turystycznych (586 330 zł).
 • Sadzenie w drzewostanach sadzonek jodły, buka, jawora (261 000 zł).
 • Uzupełnienie i wymiana zniszczonego oznakowania Tatrzańskiego Parku Narodowego (24 460 zł).
 • Wycinanie roślinności zielnej oraz zapustów świerkowych przygłuszających sadzonki na uprawach leśnych (169 371 zł).
 • Wykładanie drzew pułapkowych na korniki świerka i ich korowanie (13 200 zł).
 • Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza Ips typographus (3 687,12 zł).
 • Zabezpieczenie upraw leśnych i odnowień przez stosowanie w szczególności – repelentów (40 504,60 zł).
 • Zakup licencji oprogramowania ArcGis for Desktop Advanced sieciowa w wersji 10.3 do obsługi baz danych (132 000 zł).
 • Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów na podstawie regularnej siatki powierzchni pomiarowych. Etap 1 – Tatry Zachodnie (402 000 zł).
 • Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallus na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na podstawie analiz genetycznych odchodów i piór (63 000 zł).
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – kontynuacja (399 541 zł).
 • Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków (117 465 zł).
 • Określenia stopnia zasiedlenia i składu gatunkowego grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym (40 500 zł).
 • Określenie składu gatunkowego oraz stężenia zarodników grzybów występujących w gawrach niedźwiedzich (29 640 zł).
 • Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych gatunków storczykowatych Orchidaceae w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (42 000 zł).
 • Stan populacji sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (29 600 zł).
 • Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach lasów Tatr występujących na tym obszarze w okresie poza hibernacyjnym (47 950 zł).
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – kontynuacja (43 200 zł).
 • Wybiórczość środowiskowa ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym – kontynuacja (52 100 zł).
 • Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (62 500 zł).
 • Adaptacja jednego budynków TPN na zaplecze techniczno-laboratoryjno-magazynowe czynnej ochrony zwierząt – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej (80 000 zł).
 • Remont pokryć dachowych leśniczówek i budynków gospodarczych (558 632 zł).
 • Wykup nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach prywatnych w granicach TPN (11 731 zł).
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

Porozumienie zawarto na lata 2015–2016 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pt. „Ochrona lasu poprzez ograniczenie presji turystycznej na gatunki i siedliska w rejonie Doliny Białki w Tatrzańskim Parku Narodowym”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ciągu dwóch lat na łączną kwotę 3 406 000 zł.
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

Porozumienie zawarto 20 maja 2015 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:
 • Inwentaryzacja powierzchni objętych wiatrołomem z grudnia 2013 r. oraz teledetekcyjna analiza stanu zdrowotnego lasów i dynamiki rozwoju gradacji kornika (101 780 zł).
 • Odbudowa drzewostanów w Tatrzańskim Parku Narodowym po wietrze halnym w dniach 24-26.12.2013 r. (1 027 635 zł).
 • Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez wyznaczenie dokładnych granic potoków Cicha Woda w O.O. Kośne Hamry (25 000 zł).
 • Wykonanie podziałów działek stanowiących wody płynące w TPN (29 840 zł).
 • Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie ław i ławostołów) (71 381,94 zł).
 • Ochrona siedlisk leśnych realizowana poprzez odnowienie i uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków turystycznych (23 517 zł).
 • Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku - drogi leśnej na Toporowej Cyrhli (124 500 zł).
 • Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej tj. remont części szlaku w Dolinie Jaworzynki (117 414 zł).
 • Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej tj. remont szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej na Przełęcz Kondracką (341 700 zł).
 • Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku - drogi leśnej od wylotu Doliny Olczyskiej do Polany (229 350 zł).
 • Ocena stopnia różnorodności biologicznej oraz określenie roli jeleniowatych na powierzchniach o odmiennych sposobach zagospodarowania lasów i będących w różnych fazach regeneracji w TPN (287 250 zł).
 • Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych (49600 zł).
 • Określenie wpływu ruchu turystycznego oraz zmian zachodzących w drzewostanach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego na liczebność i rozmieszczenie ptaków (76 900 zł).
 • Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (330 590 zł).
 • Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie TPN za pomocą analiz genetycznych (84 000 zł).
 • Odnowienie otwartych powierzchni powiatrołomowych sadzonkami jodły, buka i jawora (363 000 zł).
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

Porozumienie zawarto 09 maja 2014 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym”; wysokość środków na ten cel to 44 950 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena zasobności ekosystemów wodnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja”; wysokość środków na ten cel to 27 800 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena stanu ichtiologicznego w wodach płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 306 600 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena preferencji siedliskowych płazów oraz wpływu sposobów zagospodarowania lasów na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 21 000 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 145 110 zł;
 • Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Pilotażowe badania genetyczne tatrzańskich drzewostanów świerkowych”; wysokość środków na ten cel to 55 000 zł;
 • „Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie ław i ławostołów)”; wysokość środków na ten cel to 30 000 zł;
 • „Ochrona oraz poprawa stanu siedlisk leśnych w sąsiedztwie szlaku turystycznego z jaskini Mroźnej poprzez wymianę zniszczonych schodów zejściowych”; wysokość środków na ten cel to 53 000 zł;
 • „Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie tablic informacyjnych i piktogramów w sąsiedztwie bram wejściowych do Parku – 17 lokalizacji)”; wysokość środków na ten cel to 85 000 zł;
 • „Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku z Przysłopu Miętusiego do Kobylarzowego Żlebu”; wysokość środków na ten cel to 272 722 zł;
 • „Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku turystycznego łączącego Murzasichle i Małe Ciche”; wysokość środków na ten cel to 98 469 zł;
 • „Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w trybie art. 15 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w O.O. Chochołowska”; wysokość środków na ten cel to 25 000 zł;
 • „Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w trybie art. 15 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w O.O. Kośne Hamry”; wysokość środków na ten cel to 11 000 zł;
 • „Ochrona granic własności skarbu Państwa w TPN poprzez konserwację znaków granicznych, czyszczenie rowków kierunkowych, malowanie znaków granicznych”; wysokość środków na ten cel to 25 000 zł;
 • „Ochrona siedlisk leśnych realizowana poprzez odnowienie i uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków turystycznych”; wysokość środków na ten cel to 20 000 zł;
Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

Porozumienie zawarto 13 czerwca 2013 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:
 • „Stwierdzenie obecności i wstępne określenie zasięgu występowania korników: zrosłozębnego Ips duplicatus (Aahlb.) i modrzewiowca I. cembrae (Heer), w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego – etap 2”; wysokość środków na ten cel to 22 000 zł;
 • „Ocena wpływu typów siedliskowych lasu oraz monokultur świerkowych na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 78 300 zł;
 • „Ocena zasobności ekosystemów wodnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 58 100 zł; Raport z wykonania projektu znajduje się tu: http://www.nauka.tpn.pl/storage/images/Zasoby_wod_2012_2013.pdf
 • „Remont pięciu zapór przeciwrumowiskowych w Tatrzańskim Parku Narodowym”; wysokość środków na ten cel to 970 000 zł;
 • „Opracowanie dokładnego opisu przebiegu granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie działek ewidencyjnych”; wysokość środków na ten cel to 30 000 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niezgłoszenie się żadnego wykonawcy.
 • „Uzupełnienie i wymiana przyszlakowej infrastruktury turystycznej: tablic informacyjnych, piktogramów oraz ław i ławostołów”; wysokość środków na ten cel to 85 000 zł;
 • „Odnowienie oznakowania szlaków turstycznych”; wysokość środków na ten cel to 20 000 zł.