Idź do
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO KSIĘGOWEGO W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Nr ref. 14_2024

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 1. księgowanie dokumentów kosztowych – faktury zakupu – wprowadzanie do rejestru
 2. wystawianie not korygujących zgodnie z przepisami prawa po stwierdzonych błędach
 3. tworzenie i księgowanie dokumentów PK (polecenie księgowania)
 4. tworzenie i księgowanie dokumentów Kompensaty należności i zobowiązań
 5. kontrola poprawności i księgowanie wprowadzonych przez innych użytkowników systemu dokumentów w rejestrach
 6. kontrola poprawności powiązań dokumentów magazynowych z rejestrami
 7. uzgadnianie i przekazanie rejestru VAT naliczony do osoby odpowiedzialnej za rozliczenia z tytułu VAT
 8. zatwierdzanie dokumentów magazynowych, uzgadnianie stanu wartościowych magazynów, wycena inwentaryzacji
 9. współpraca z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za dokumenty zakupu
 10. monitorowanie dokumentów pod względem terminu płatności, kontrola stanu dokumentów
 11. tworzenie raportów, analiz powiązanych zakresem odpowiedzialności, w tym dla organów kontrolnych zewnętrznych oraz innych działów TPN , sprawozdań GUS
 12. uczestnictwo w czynnościach kontrolnych zewnętrznych i wewnętrznych
 13. doraźne przeprowadzanie kontroli terenowych w zakresie sprzedaży biletów wstępu do TPN (prawidłowość wydawania paragonów fiskalnych, kwitów parkingowych, kontrola punktów sprzedaży wydawnictw)
 14. wyliczanie wartości ekwiwalentu na wniosek osoby odpowiedzialnej merytorycznie dla pracowników kończących pracę w TPN
 15. kompletowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją archiwum
D. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie min. średnie
 2. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zadań realizowanych na stanowisku wskazanych w pkt C;
 3. Znajomość ustawy o rachunkowości
E. Wymagania pożądane
 1. Wykształcenie kierunkowe (np. ekonomiczne, finansowe, księgowe, rachunkowe).
 2. Doświadczenie w pracy w księgowości (jednostki sektora finansów publicznych, biura rachunkowe)
 3. Znajomość zasad obrotu magazynowego
 4. Znajomość przepisów VAT
 5. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office i poczty elektronicznej.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
F. Oferujemy
 1. Stabilne warunki zatrudnienia,
 2. pracę z dużą samodzielnością,
 3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
 4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 5 500 zł wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.
G. Warunki pracy
 1. Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w biurze przy monitorze ekranowym w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
H. Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj
I. Dokumenty mile widziane
 1. List motywacyjny
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 29 czerwca 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „STARSZY KSIĘGOWY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM 14_2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO KSIĘGOWEGO W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM 14_2024”.
 K.  Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 233,  e-mail: estepinska@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty w Zespole Zagospodarowania Przestrzennego i Stanu Posiadania (umowa na zastępstwo - ok. 2 lata i 10 miesięcy) -

A. Liczba etatów: 1 - umowa na czas zastępstwa ok. 2 lata 10 miesięcy

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego (Kuźnice 1, Zakopane)

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 1. nabywanie, wymiany i zbywanie nieruchomości
 2. prowadzenie spraw związanych z wnioskami o wydanie decyzji na użytkowanie wieczyste
 3. wyszukiwanie i analiza dokumentów do spraw sądowych, w których stroną jest TPN, dotyczących nieruchomości TPN
 4. prowadzenie spraw związanych z pierwokupem nieruchomości,
 5. prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o zwroty wywłaszczonych nieruchomości, o unieważnienie decyzji wywłaszczeniowej i zwrot mienia znacjonalizowanego
 6. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / plany ogólne, zmiana przeznaczenia nieruchomości w procedurze planistycznej),
 7. wydawanie zaświadczeń o położeniu działek
 8. prowadzenie rejestrów postępowań sądowych i administracyjnych związanych z zakresem działania
 9. aplikowanie o środki zewnętrzne na projekty z zakresu działania;
 10. prowadzenie archiwum stanu posiadania
D. Wymagania niezbędne
 1. wykształcenie wyższe
 2. min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wymienionych w pkt. C
 3. prawo jazdy kat. B
E. Wymagania pożądane
 1. preferowane kierunki wykształcenia: prawo, gospodarowanie nieruchomościami, administracja, geodezja
 2. umiejętność pracy w zespole
 3. znajomość Ms Office (Word, Excel)
 4. znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 5. umiejętność posługiwania się narzędziami GIS
 6. staranność i dokładność w pracy
 7. umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność i precyzja w działaniu
 8. doświadczenie, w tym na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 9. znajomość przepisów prawa: administracyjnego prawa materialnego w zakresie gospodarowania nieruchomościami w tym Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o zasadach gospodarowania mieniem państwowym
F. Oferujemy
 1. stabilne warunki zatrudnienia,
 2. pracę z dużą samodzielnością,
 3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
 4. wynagrodzenie zasadnicze 5 150 - 5 610 wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS;
G. Warunki pracy
 1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze.
 2. Umowa na czas zastępstwa
H. Wymagane dokumenty
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj
I. Dokumenty mile widziane
 1. List motywacyjny, życiorys (CV).
 2. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Do wglądu inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 27 czerwca 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STANU POSIADANIA 13_2024_ZASTĘPSTWO” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STANU POSIADANIA 13_2024_ZASTĘPSTWO”
K. Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami.
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 221,  e-mail: mzwijacz@tpn.pl
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. turystki w Dziale Udostępniania (12_2024)

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 1. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem turystycznym TPN (turystyka piesza, rowerowa, narciarska, w tym korespondencja, uaktualnianie zarządzeń dyrektora TPN)
 2. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem turystów na szlakach (m.in. koordynuje bieżące przeglądy i naprawy sztucznych ułatwień na szlakach, stacje kontroli detektorów)
 3. organizacja pracy punktu informacji i nadzór nad informacją turystyczną
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją zawodów sportowych na terenie TPN imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie TPN
 5. prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń na terenie TPN
 6. koordynacja spraw związanych z planowanymi i awaryjnymi zamknięciami szlaków
 7. nadzór nad działaniem aplikacji ostrzegator
 8. nadzór nad wprowadzaniem informacji do aplikacji „informacja turystyczna”
 9. nadzór nad komunikatem lawinowym
 10. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla turystów (np. schematy szlaków)
 11. współpraca z TOPR
 12. nadzór nad prawidłowym oznakowaniem szlaków turystycznych
 13. prowadzenie spraw związanych z małą infrastrukturą turystyczną (w tym m.in. koordynacja spraw związanych z kierunkowskazami, punktami wypoczynku, tablicami informacyjnymi – aktualizacja treści tablic oraz map)
 14. prowadzenie ewidencji infrastruktury turystycznej, kontrola jej stanu technicznego
 15. prowadzenie kontroli infrastruktury turystycznej w terenie
 16. przygotowywanie informacji/komunikatów związanych z udostępnianiem na stronę TPN i do mediów społecznościowych
 17. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w naborach o dofinansowanie zewnętrzne
D. Wymagania niezbędne
 1. wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych;
 2. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego w obszarze zadań wymienionych w pkt C.
 3. kurs przewodnicki
 4. bardzo dobra znajomość topografii terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego
 5. umiejętność jazdy na nartach
E. Wymagania pożądane
 1. zdolności organizacyjne
 2. znajomość Ms Office (Word, Excel)
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 4. posługiwanie się narzędziami GIS
 5. Znajomość specyfiki zagospodarowania turystycznego TPN
 6. Dyspozycyjność
F. Oferujemy
 1. Stabilne warunki zatrudnienia,
 2. pracę z dużą samodzielnością,
 3. pracę z pasjonatami Tatr,
 4. rozwój i podnoszenie umiejętności,
 5. wynagrodzenie zasadnicze 5 150 - 5 610  brutto wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 6. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.
G. Warunki pracy

 1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze oraz na terenie TPN.
 2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
H. Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj
I. Dokumenty mile widziane
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 27 czerwca 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. TURYSTYKI 12_2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. TURYSTYKI 12_2024”
 K.  Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 221, e-mail: mzwijacz@tpn.pl 
 


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania i organizacji transportu w Dziale Udostępniania - 11_2024

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. organizacja przewozów turystów / przewodników / instruktorów / osób z niepełnosprawnościami na terenie TPN
 2. ustalanie harmonogramów przejazdów
 3. organizowanie procesu rezerwacji biletów / ustalanie cenników / opracowanie regulaminów
 4. koordynacja pracy kierowców / operatorów przejazdów
 5. testy pojazdów
 6. nadzór nad udostępnianiem przystanku na Palenicy Białczańskiej i organizacji transportu zbiorowego na terenie TPN
 7. przygotowanie i aktualizacja oferty przewozowej
 8. prowadzenie kontroli przestrzegania umów przez przewoźników i operatorów
 9. współpraca z przewoźnikami, operatorami, organami jednostek samorządowych oraz zarządcami dróg
 10. pozyskiwanie pojazdów (zakup / leasing) i wyszukiwanie możliwości finansowania na ten cel
D. Wymagania niezbędne
 1. wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych;
 2. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego w obszarze zadań wymienionych w pkt C.
 3. wiedza z zakresu transportu i logistyki
E. Wymagania pożądane
 1. wykształcenie w obszarze: transport, logistyka
 2. zdolności organizacyjne
 3. znajomość Ms Office (Word, Excel)
 4. znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 5. posługiwanie się narzędziami GIS
 6. komunikatywność, umiejętność planowania i dobra organizacja pracy
 7. znajomości procedur opartych na systemie zamówień publicznych
 8. prawo jazdy kat. B
F. Oferujemy
 1. Stabilne warunki zatrudnienia,
 2. pracę z dużą samodzielnością,
 3. pracę z pasjonatami Tatr,
 4. rozwój i podnoszenie umiejętności,
 5. wynagrodzenie zasadnicze 4 650 - 5000 brutto wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 6. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.
G. Warunki pracy
 1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze oraz na terenie TPN.
 2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
H. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj
I. Dokumenty mile widziane
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1.  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 27 czerwca 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. PLANOWANIA I ORGANIZACJI TRANSPORTU 11_2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. PLANOWANIA I ORGANIZACJI TRANSPORTU 11_2024”
 K.  Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 221, e-mail: mzwijacz@tpn.pl 


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. 
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Zatrudnimy starszego specjalistę ds. edukacji w Zespole ds. Bazy Edukacyjnej

A. Liczba etatów:
1

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 1. tworzenie scenariuszy zajęć zgodnych z profilem Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia i ich realizacja;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów i dorosłych w oparciu o gotowe i autorskie scenariusze zajęć;
 3. prowadzenie szkoleń dla wyspecjalizowanych grup odbiorców (w tym, m.in. taternicy, narciarze, biegacze, przewodnicy tatrzańscy) oraz dla pracowników instytucji i firm współpracujących z TPN;
 4. prowadzenie działań edukacyjnych (prelekcje, wycieczki przyrodnicze, wycieczki dla rodzin z dziećmi, patrole na szlakach, warsztaty) wśród turystów odwiedzających TPN;
 5. organizacja stoisk edukacyjnych TPN podczas imprez plenerowych;
 6. przygotowywanie treści i udział w nagraniach materiałów edukacyjnych audio i wideo realizowanych na zlecenie TPN;
 7. tworzenie treści wykorzystywanych w edukacji zdalnej (filmy, prezentacje interaktywne, lekcje online);
 8. tworzenie lub współtworzenie programów edukacyjnych, projektów zajęć terenowych, konkursów, imprez adresowanych do różnych grup odbiorców oraz materiałów edukacyjnych i dydaktycznych TPN;
 9. koordynacja projektów edukacyjnych przydzielonych przez przełożonego, pod względem operacyjnym, finansowym i zasobów ludzkich;
 10. dokumentacja prowadzonych działań edukacyjnych;
 11. pisanie dobrej jakości tekstów edukacyjnych i popularnonaukowych;
D. Wymagania niezbędne
 1. wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych;
 2. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego
E. Wymagania pożądane
 1. bardzo dobra znajomość Tatr i umiejętność poruszania się w terenie trudnym poświadczona zdanym pozytywnie egzaminem państwowym na przewodnika tatrzańskiego lub zaświadczeniem o ukończonym kursie na przewodnika tatrzańskiego oraz planowanym przystąpieniem do takiego egzaminu w najbliższych 3 miesiącach od zatrudnienia;
 2. doświadczenie na stanowisku o specjalności zgodnej lub zbliżonej z zakresem wskazanym w pkt C;
 3. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office oraz narzędzi ArcGIS;
 4. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
 5. kreatywność i otwartość na nowe działania;
 6. komunikatywność i zdolności organizacyjne;
 7. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz pod presją czasu;
 8. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, m.in. nawiązywanie kontaktu z innymi, uważne słuchanie, empatia;
 9. doświadczenie w prowadzeniu spotkań i prezentacji;
 10. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej;
 11. samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 12. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1);
 13. prawo jazdy kategorii „B”;
 14. znajomość pierwszej pomocy.
F. Oferujemy
 1. Stabilne warunki zatrudnienia,
 2. pracę z dużą samodzielnością,
 3. pracę z pasjonatami Tatr,
 4. rozwój i podnoszenie umiejętności,
 5. wynagrodzenie zasadnicze 5 150 brutto wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 6. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.
G. Warunki pracy
 1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w TAPZ (Kościelisko 3) oraz na terenie TPN.
 2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
H. Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.
I. Dokumenty mile widziane
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 12 czerwca 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. EDUKACJI 9_2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DO SPRAW EDUKACJI_9_2024”
 K.  Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 647 750,  e-mail: bbanka@tpn.pl 
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Zatrudnimy pracownika obsługi w Zespole ds. Zadań Infrastrukturalnych

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 1. Wykonywanie remontów infrastruktury turystycznej w tym między innymi: szlaków, mostów, kładek, ogrodzeń
 2. Zabezpieczanie terenu parku podczas powodzi, pożaru oraz wichury
 3. Wykonywanie remontów szałasów, budynków mieszkalnych oraz gospodarczych TPN
 4. Ochrona zasobów przyrodniczych
 5. W razie potrzeby pełnienie obowiązków poza normalnymi godzinami pracy, w tym także w nocy, niedzielę i święta
 6. Kierowanie ruchem turystycznym podczas remontów szlaków, zabezpieczania terenu ścinki bądź usuwania drzew, obsługi parkingów oraz punktów wejścia na teren parku
D. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie minimum podstawowe;
 2. Prawo jazdy kat. B
E.   Wymagania pożądane
 1. Wykształcenie zawodowe lub średnie na kierunku zbieżnym z zadaniami wymienionymi w pkt. C
 2. Doświadczenie w zakresie prac budowlanych
 3. Doświadczenie w zakresie remontów szlaków i infrastruktury turystycznej
 4. Podstawowa wiedza o Tatrzańskim Parku Narodowym
 5. Umiejętność pracy w zespole
F. Oferujemy
 1. Stabilne warunki zatrudnienia,
 2. Prace z dużą samodzielnością
 3. pracę z pasjonatami Tatr,
 4. rozwój i podnoszenie umiejętności,
 5. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4 300 – 4 500 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia)  wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 6. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.
G. Warunki pracy
 1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w terenie
 2. Zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenia umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
H. Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj
I. Dokumenty mile widziane
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do 29 maja 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „PRACOWNIK OBSUGI 10_2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK OBSŁUGI 10_2024”.
 K.  Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 215 e-mail: mwalkosz@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

1. Koordynacja programu „Wolontariat dla Tatr”, w szczególności: 
 • rekrutacja wolontariuszy,
 • zawieranie oraz nadzór nad realizacją umów z wolontariuszami,
 • rozliczanie faktur związanych z działalnością wolontariatu,
 • nadzorowanie i dokumentacja pracy wolontariuszy,
 • nadzór nad bazami noclegowymi wolontariuszy w Kirach oraz na Palenicy,
 • organizacja Dni Wolontariatu,
 • administrowanie stron i profili dot. programu „Wolontariat dla Tatr” w mediach społecznościowych oraz na stronie www TPN, kontakt z mediami.
2. Koordynacja programu „Gotowi w góry”, w szczególności: 
 • organizacja naboru nowych partnerów programu, 
 • przygotowanie umów i rozliczenie faktur z partnerami, 
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla kwaterodawców,
 • administracja podstrony „Gotowi w góry” na stronie www TPN,
 • przygotowanie i aktualizacja treści prezentowanych w wybranych obiektach zgodnych z polityką edukacyjną i zarządzanie zespołem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację tego zadania
3. Koordynacja praktyk szkolnych, studenckich oraz staży w TPN.  

D. Wymagania niezbędne

1. wykształcenie wyższe;
2. minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wskazanych w pkt. C

E. Wymagania pożądane 

1. bardzo dobra znajomość Tatr i umiejętność poruszania się w terenie trudnym;
2. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office oraz narzędzi ArcGIS;
3. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
4. umiejętności interpersonalne pomagające w tworzeniu i utrzymaniu zespołu, oraz inspirowaniu grupy do działania;
5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz pod presją czasu;
6. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, m.in. nawiązywanie kontaktu z innymi, uważne słuchanie, empatia;
7. doświadczenie w prowadzeniu spotkań i prezentacji; 
8. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej; 
9. samodzielność i inicjatywa w działaniu; 
10. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym;
11. prawo jazdy kategorii „B”;
12. znajomość pierwszej pomocy;
13. uprawnienie Przewodnika Tatrzańskiego będą dodatkowym atutem; 

F. Oferujemy

1. Stabilne warunki zatrudnienia;
2. Prace z dużą samodzielnością;
3. Pracę z pasjonatami Tatr;
4. Rozwój i podnoszenie umiejętności;
5. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 5 000 – 6 500 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia)  wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne;
6. Pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

G. Warunki pracy

1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i w terenie;
2. Zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony. 

H. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane

1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych 
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do 17 maja 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „SPECJALISTY DS. WOLONTARIATU 7_2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISA DS. WOLONTARIATU 7_2024”. 

K. Inne informacje:

1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające. 
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 647 750,  e-mail: bbanka@tpn.pl
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni Kierownika Zespołu Aktywnej Edukacji. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 maja 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy

Centrum Edukacji Przyrodniczej, Chałubińskiego 42a i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 1. Planowanie i skuteczne zarządzanie pracą podległych pracowników Zespołu Aktywnej Edukacji w wymiarze operacyjnym i personalnym
 2. Inicjowanie, nadzorowanie, koordynacja projektów edukacyjnych
 3. Nadzorowanie i koordynacja działań z zakresu programu Wolontariat dla Tatr oraz Gotowi w Góry
 4. Opracowywanie planów merytorycznych i budżetu podległego Zespołu
 5. Rozliczanie z wykonania planów merytorycznych i budżetowych Zespołu
 6. Przygotowywanie planów, bieżących raportów i sprawozdań z okresowej działalności Aktywnej Edukacji
 7. Przygotowywanie wniosków w bazie zamówień, umów zleceń, zapytań ofertowych i tym podobnej dokumentacji Zespołu
 8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych  na realizację projektów edukacyjnych
 9. Dbałość o właściwe kompetencje pracowników
 10. Motywowanie i ocena pracowników podległego Zespołu
 11. Bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległego Zespołu
 12. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi m.in. placówkami muzealnymi, oświatowymi, instytucjami kultury
D. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych;
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego
 3. Prawo jazdy kategorii „B”;
E. Wymagania pożądane
 1. Wiedza z zakresu przyrody, historii, topografii Tatr;
 2. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office;
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1);
 4. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
 5. Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 6. Komunikatywność;
 7. Zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej;
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu
 9. Doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych
F. Oferujemy
 1. Stabilne warunki zatrudnienia,
 2. Pracę z pasjonatami Tatr,
 3. Rozwój i podnoszenie umiejętności,
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 6 150 – 7 300 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia)  wraz z dodatkami tj.: dodatek za kierowanie zespołem 400 zł, dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 5. Pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.
G. Warunki pracy
 1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w budynku w Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
H. Wymagane dokumenty

Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
 1. List motywacyjny
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 maja 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „KIEROWNIK ZESPOŁU DS. AKTYWNEJ EDUKACJI” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. AKTYWNEJ EDUKACJI””.
 K.  Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 647 750, e-mail: bbanka@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. 

Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;

4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika do wsparcia sezonowego Zespołu ds. Bazy Edukacyjnej. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024. Szczegóły poniżej.

A. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. udostępnianie ośrodka zwiedzającym,
2. obsługa systemu rezerwacji CEP,
3. udzielnie zwiedzającym informacji na temat ekspozycji,
4. prowadzenie sprzedaży biletów i wydawnictw TPN,
5. dbanie o jak najlepsze wyposażenie punktu sprzedaży w CEP zarówno w wydawnictwa TPN jak i wydawnictwa zewnętrzne,
6. wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych związane z działalnością ośrodka.

C. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie min. średnie

D. Wymagania pożądane
1. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office,
2. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność,
3. komunikatywność,
4. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej,
5. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1).

E. Oferujemy
1. Umowę zlecenie,
2. Pracę z pasjonatami Tatr,
3. Rozwój i podnoszenie umiejętności.

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze,
2. Zatrudnienie na czas określony 5 miesięcy – od maja do września,
3. Praca według grafiku w dniach od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym pomiędzy 8:00 – 16:00.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl

Nowości   
Praca sezonowa w Centrum Edukacji
Praca sezonowa w Centrum Edukacji
16 kwietnia 2024
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika do wsparcia sezonowego Zespołu ds. Bazy Edukacyjnej. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024. Szczegóły poniżej.

A. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. udostępnianie ośrodka zwiedzającym,
2. obsługa systemu rezerwacji CEP,
3. udzielnie zwiedzającym informacji na temat ekspozycji,
4. prowadzenie sprzedaży biletów i wydawnictw TPN,
5. dbanie o jak najlepsze wyposażenie punktu sprzedaży w CEP zarówno w wydawnictwa TPN jak i wydawnictwa zewnętrzne,
6. wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych związane z działalnością ośrodka.

C. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie min. średnie

D. Wymagania pożądane
1. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office,
2. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność,
3. komunikatywność,
4. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej,
5. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1).

E. Oferujemy
1. Umowę zlecenie,
2. Pracę z pasjonatami Tatr,
3. Rozwój i podnoszenie umiejętności.

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze,
2. Zatrudnienie na czas określony 5 miesięcy – od maja do września,
3. Praca według grafiku w dniach od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym pomiędzy 8:00 – 16:00.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich
niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest
niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika na samodzielne stanowisko ds. pracowniczych Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Nadzór, kontrola i organizacja pracy pracowników zatrudnionych w jednostce.
2. Nadzór oraz budowanie polityki rekrutacyjnej w Tatrzańskim Parku Narodowym.
3. Opracowywanie modeli kompetencyjnych kandydata/pracownika.
4. Udział w wartościowaniu stanowisk pracy,
5. Nadzór nad opracowywaniem opisów stanowisk pracy kandydata/pracownika.
6. Współtworzenie polityki personalnej, tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej
Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7. Współudział w planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników.
8. Przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji na potrzeby TPN, oraz instytucji
zewnętrznych.
9. Nadzór i tworzenie polityki kadrowo-szkoleniowej Tatrzańskiego Parku Narodowego z
uwzględnieniem aktualnych potrzeb kadrowych oraz rozwoju zawodowego pracowników.
10. Tworzenie m.in. zarządzeń, regulaminów, procedur rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
oraz innych niezbędnych dokumentów.
11. Nadzór przy identyfikacji potrzeb szkoleniowych odzwierciedlających długofalowe plany
rozwoju i Strategii Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12. Nadzór przy tworzeniu i realizacji planów szkoleniowych.
13. Współpraca z kadrą kierowniczą w przygotowywaniu planów szkoleń obligatoryjnych i
fakultatywnych dla pracowników,
14. Utrzymywaniem aktualnych kart stanowisk pracy
15. Współpraca ze stroną społeczną, w zakresie uzgodnień regulaminów oraz zarządzeń,

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ZZL, psychologia, socjologia, zarządzanie,
prawo).
2. min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

E. Wymagania pożądane
1. Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji.
2. Odporność na stres.
3. Umiejętności negocjacyjne.
4. Łatwość koordynacji wielu zadań jednocześnie.
5. Znajomość narzędzi i technik rekrutacyjnych.
6. Umiejętność analizy rynku szkoleń
7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
8. Doskonała organizacja pracy.
9. Umiejętność ustalania priorytetów, zarządzania czasem i dokumentacją.
10. Samodzielność, komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole.

F. Oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. Pracę z dużą samodzielnością,
3. Rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. Wynagrodzenie 5150 – 7000 PLN brutto miesięcznie (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

G. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w biurze przy monitorze ekranowym w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty
1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny, życiorys (CV).
2. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
4. Do wglądu inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich
odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego
okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024 r.,
2. drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń)
- osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 239, e-mail: iwojtuszek@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika odpowiadającego za sprawy remontowo-budowlane w Zespole Budowlanym w Dziale Administracji. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 29 marca 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wykonawczych i rozliczanie wykonanych robót.
2. Przygotowywanie materiałów formalno-prawnych niezbędnych w zakresie remontów budynków, inwestycji budowlanych, dróg i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych, biologicznych oczyszczalni ścieków, górskich szlaków turystycznych itp.
3. Sporządzanie planów techniczno-finansowych w zakresie remontów i inwestycji.
4. Organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wnioskowanie o wykonanie napraw w obiektach Parku na podstawie przeprowadzonych kontroli.
5. Przygotowywanie dokumentacji zamówień na prace remontowo-budowlane i usługi, zarówno poniżej jak i powyżej kwoty przetargowej.
6. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane.
7. Nadzór nad pracami wykonywanymi systemem gospodarczym, sporządzanie dokumentacji pracy dla pracowników grupy remontowo-budowlanej.
8. Przygotowywanie i realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi.
9. Organizowanie i nadzorowanie remontów prowadzonych systemem zleconym w tym:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej;
b) nadzorowanie robót;
c) odbiory częściowe;
d) odbiory końcowe;
e) przeglądy pogwarancyjne;
f) rozliczenia kosztorysowe;
g) uczestniczenie w komisyjnym przekazaniu obiektów do remontu oraz przyjmowanie po remoncie wraz z rozliczeniem budowy (inwestycji);
h) kontrolowanie wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i przepisami budowlanymi;
i) w zakresie prac dokumentacyjnych:
- przygotowywanie i prowadzenie całości spraw dotyczących dokumentacji technicznej remontów i inwestycji,
- prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zarządzie Tatrzańskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- przechowywanie dokumentacji remontów, robót inwestycyjnych i budowlanych.
10. Prowadzenie rejestrów oraz sprawozdawczości wynikających z przepisów prawa.
11. Realizacja zadań związanych z pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

D. Wymagania niezbędne
Wykształcenie: minimum średnie.
Liczba lat pracy: 3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej lub zbliżonej z zakresem wskazanym w pkt C.

E. Wymagania pożądane
1. Wykształcenie kierunkowe.
2. Doświadczenie w zakresie nadzorowania lub wykonywania prac budowlanych.
3. Prawo jazdy kategorii „B”.
4. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.
5. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office, programu do kosztorysowania i poczty elektronicznej.
6. Znajomość zagadnień związanych z ustawą o Ochronie przyrody, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa zamówień publicznych.
7. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność.
8. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
9. Umiejętność pracy w zespole.
10. Podstawowa znajomość topografii Tatr.

F. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z dużą samodzielnością,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze 4.300,00 - 6.500,00 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 250 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS;

G. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i terenie.
a) praca w terenie przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
b) praca przy monitorze ekranowym przez co najwyżej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
c) zatrudnienie na czas określony 6 miesiące, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty
1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny, życiorys (CV).
2. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od ich złożenia. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 29 marca 2024 r., - drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DO ZESPOŁU BUDOWLANEGO” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń)
- osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DO ZESPOŁU BUDOWLANEGO”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 258, e-mail: mjazwiec@tpn.pl


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni starszego księgowego w Dziale Finansowo - Księgowym. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 21 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Prowadzenie rozliczeń z ajentami prowadzącymi sprzedaż biletów na wejście do TPN, monitorowanie wpłat ze sprzedaży biletów oraz kontrolowanie rozrachunków. Wystawienie faktury za bilety uprawniające do wejścia na teren TPN. analiza poprawności dokumentów sprzedaży wystawionych przez ajentów na rzecz TPN.
2. Doraźne przeprowadzanie kontroli terenowych w zakresie sprzedaży biletów wstępu do TPN (prawidłowość wydawania paragonów fiskalnych, faktur za bilety wstępu, kwitów parkingowych, kontrola punktów sprzedaży wydawnictw).
3. Księgowanie i kontrola poprawności dokumentów magazynowych. Uzgadnianie stanu wartościowych magazynów z ewidencją księgową. Wycena inwentaryzacji dla magazynów.
4. Tworzenie i księgowanie dokumentów PK (polecenie księgowania).
5. Uczestnictwo w czynnościach sprawozdawczych i kontrolnych organów zewnętrznych).
6. Analiza kont przychodów.
7. Współpraca z pracownikami merytorycznymi.
8. Przygotowywanie raportów oraz przeliczanie comiesięcznego sprawozdania do GUS.
9. Przygotowanie pisma oraz wyliczenie kwoty dotyczącej dofinansowania przez TPN działalności kosztowej TOPR.
10. Przygotowanie przelewów na podatki rolne, leśny oraz od nieruchomości.
11. Obsługa służbowych kart płatniczych. Otwieranie nowych rozrachunków, księgowanie operacji na kontach, przelewanie środków na karty oraz pilnowanie dostarczania faktur zapłaconych.
12. Kompletowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją archiwum.
13. Kontakt z podmiotami zewnętrznymi tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, firmą obsługująca terminale płatnicze oraz firmą zajmująca się obsługą kart online.

D. Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie średnie
2. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zadań realizowanych na stanowisku wskazanych w pkt C;

E. Wymagania pożądane
1. Wykształcenie kierunkowe (np. ekonomiczne, finansowe, księgowe, rachunkowe).
2. Doświadczenie w pracy w księgowości (jednostki sektora finansów publicznych, biura rachunkowe)
3. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office i poczty elektronicznej.
4. Znajomość zagadnień związanych z ustawą o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego (podatek VAT, podatek dochodowy)
5. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność.
6. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
7. Umiejętność pracy w zespole.

F. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z dużą samodzielnością,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.650 – 5.660 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

G. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w biurze przy monitorze ekranowym w pełnym wymiarze czasu pracy
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 21 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „STARSZY KSIĘGOWY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO KSIĘGOWEGO W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 233, e-mail: estepinska@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni specjalistę ds. marketingu w Dziale Popularyzacji i Dystrybucji. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy:
Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Wsparcie działań e-commerce;
2. Planowanie, tworzenie i realizacja kampanii marketingowych;
3. Tworzenie i implementacja strategii content marketingowych, w tym tworzenie atrakcyjnych i angażujących treści;
4. Opracowywanie, wdrażanie i optymalizacja strategii SEO, w tym korzystanie z narzędzi optymalizujących strony pod SEO;
5. Monitorowanie i analiza danych z Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych;
6. Tworzenie i optymalizacja kampanii w Google AdWords i innych platformach płatnej promocji;
7. Zarządzanie Wizytówkami Google, w tym aktualizacje i optymalizacje.

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe;
2. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu w tym praca z mediami społecznościowymi, e-mail marketingiem, content marketingiem i SEO

E. Wymagania pożądane
1. Wykształcenie kierunkowe.
2. Znajomość Google Analytics, Google AdWords, SEO i innych narzędzi marketingowych;
3. Umiejętność pisania i redagowania treści;
4. Zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji na podstawie danych;
5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego;
6. Pasja do ochrony środowiska i zrozumienie misji Tatrzańskiego Parku Narodowego;
7. Kreatywność i umiejętność generowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań;
8. Umiejętność pracy w zespole

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

G. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z pasjonatami Tatr,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 5 500 – 6 500 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20%, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

H. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.
2. Zadanie rekrutacyjne

I. Dokumenty mile widziane
3. List motywacyjny
4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
5. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
6. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „SPECJALISTY DS. MARKETINGU 3/2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS.MARKETINGU 3/2024”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 249, e-mail: eholek@tpn.pl

L. Zadanie rekrutacyjne:
Twoim zadaniem jest przygotowanie miesięcznego planu marketingowego dla naszego kwartalnika "Tatry". Naszym celem jest zwiększenie liczby prenumeratorów i ogólnych przychodów ze sprzedaży czasopisma. Twój plan powinien uwzględniać dostępne dla nas kanały marketingowe: nasza strona internetowa, sklep online i sklepy stacjonarne, newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oraz platformy podcastowe. Kwartalnik jest dostępny zarówno w wersji papierowej (np. w Empikach, sklepach górskich), jak i online (ekiosk.pl, egazety.pl oraz nexto.pl). Więcej informacji znajdziesz na stronie naszego sklepu: https://sklep.tpn.pl/kwartalnik-tatry
Przygotowany przez Ciebie plan powinien zawierać:
1. Cele kampanii: Jakie są Twoje kluczowe cele marketingowe dla tego projektu? Jakie wskaźniki (KPIs) będziesz śledzić, aby ocenić skuteczność działań?
2. Segmentacja rynku i kanały komunikacji: Jakie segmenty klientów zamierzasz obsłużyć? Jakie kanały marketingowe wykorzystasz do komunikacji z tymi grupami?
3. Social Media: Przygotuj propozycję serii postów na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube, które będą promować kwartalnik i zwiększą liczbę prenumeratorów.
4. SEO i Google AdWords: Przygotuj propozycje dla 10-ciu słów kluczowych, które można wykorzystać w SEO i kampaniach Google AdWords, aby zwiększyć widoczność kwartalnika online.
5. E-mail marketing: Przygotuj propozycję dla kampanii e-mail marketingowej, która zwiększy świadomość o kwartalniku i zachęci do subskrypcji.
6. Budżet: Jaki jest Twój proponowany budżet na te działania?
7. Rekomendacje: Napisz swoje wolne wnioski i dodatkowe pomysły, które mogą pomóc spełnić założenia
Pamiętaj, to ma być próbka Twojej wiedzy i umiejętności, nie oczekujemy bardzo rozbudowanego planu. Szukamy kandydatów, którzy potrafią podejść strategicznie do planowania, ale również są w stanie działać taktycznie i monitorować wyniki.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych
wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko operatora urządzeń elektronicznych. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 5 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy:
Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, 34-511 Kościelisko, ul. Kościeliska 3 i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. utrzymanie obiektu w należytej sprawności, w tym obsługa, przegląd i konserwacja urządzeń elektronicznych
2. naprawy mechaniczne i elektryczne, naprawy hydrauliczne (konserwacja instalacji CO,ZW,CW),
3. naprawy ślusarskie (naprawa, montaż samozamykaczy, zamków itp.),
4. udział w pracach o charakterze modernizacyjnym,
5. dokonywanie codziennego przeglądu budynku TAPZ zgodnie z kartą kontrolą,
6. zapewnienie i utrzymanie dojść i dojazdów do budynku,
7. prowadzenie nadzoru nad segregacją odpadów w budynku TAPZ,
8. zabezpieczanie sprzętu typu kosiarki, odśnieżarki po zakończonym sezonie.

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie średnie techniczne;
2. prawo jazdy kategorii „B”;

E. Wymagania pożądane
1. doświadczenie w pracy związanej z utrzymaniem budynków
2. uprawnienia energetyczne eksploatacyjne Gr. 1 w zakresie 1 kV
3. zdolności manualne i zmysł techniczny
4. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office;
5. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
6. otwartość na nowe działania;
7. komunikatywność;

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana wewnątrz i na zewnątrz budynku Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia.
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenia umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

G. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z pasjonatami Tatr,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.450 – 4.725 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego
okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 5 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowiska specjalistów w Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia u wylotu Doliny Kościeliskiej. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 12 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 4

B. Miejsce wykonywania pracy:
Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, 34-511 Kościelisko, ul. Kościeliska 3 i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. udostępnianie ośrodka zwiedzającym
2. obsługa systemu rezerwacji TAPZ
3. udzielnie zwiedzającym informacji na temat ekspozycji
4. prowadzenie sprzedaży biletów i wydawnictw TPN
5. dbanie o jak najlepsze wyposażenie punktu sprzedaży w TAPZ zarówno w wydawnictwa TPN jak i wydawnictwa zewnętrzne
6. wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych związane z działalnością ośrodka

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe;
2. minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań realizowanych na stanowisku lub zbliżonym
3. prawo jazdy kategorii „B”;

E. Wymagania pożądane
1. dobra znajomość Tatr i obszaru Podtatrza i znajomość pierwszej pomocy będzie dodatkowym atutem;
2. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office;
3. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
4. otwartość na nowe działania;
5. komunikatywność;
6. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej;
7. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym (poziom B1);

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w budynku Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia.
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

G. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z pasjonatami Tatr,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.455 – 4.725 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego
okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 12 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „SPECJALISTY W TATRZAŃSKIM ARCHIWUM PLANETY ZIEMIA” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY W TATRZAŃSKIM ARCHIWUM PLANETY ZIEMIA”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego