Idź do
A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: 

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

1. Koordynacja programu „Wolontariat dla Tatr”, w szczególności: 
 • rekrutacja wolontariuszy,
 • zawieranie oraz nadzór nad realizacją umów z wolontariuszami,
 • rozliczanie faktur związanych z działalnością wolontariatu,
 • nadzorowanie i dokumentacja pracy wolontariuszy,
 • nadzór nad bazami noclegowymi wolontariuszy w Kirach oraz na Palenicy,
 • organizacja Dni Wolontariatu,
 • administrowanie stron i profili dot. programu „Wolontariat dla Tatr” w mediach społecznościowych oraz na stronie www TPN, kontakt z mediami.
2. Koordynacja programu „Gotowi w góry”, w szczególności: 
 • organizacja naboru nowych partnerów programu, 
 • przygotowanie umów i rozliczenie faktur z partnerami, 
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla kwaterodawców,
 • administracja podstrony „Gotowi w góry” na stronie www TPN,
 • przygotowanie i aktualizacja treści prezentowanych w wybranych obiektach zgodnych z polityką edukacyjną i zarządzanie zespołem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację tego zadania
3. Koordynacja praktyk szkolnych, studenckich oraz staży w TPN.  

D. Wymagania niezbędne

1. wykształcenie wyższe;
2. minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wskazanych w pkt. C

E. Wymagania pożądane 

1. bardzo dobra znajomość Tatr i umiejętność poruszania się w terenie trudnym;
2. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office oraz narzędzi ArcGIS;
3. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
4. umiejętności interpersonalne pomagające w tworzeniu i utrzymaniu zespołu, oraz inspirowaniu grupy do działania;
5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz pod presją czasu;
6. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, m.in. nawiązywanie kontaktu z innymi, uważne słuchanie, empatia;
7. doświadczenie w prowadzeniu spotkań i prezentacji; 
8. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej; 
9. samodzielność i inicjatywa w działaniu; 
10. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym;
11. prawo jazdy kategorii „B”;
12. znajomość pierwszej pomocy;
13. uprawnienie Przewodnika Tatrzańskiego będą dodatkowym atutem; 

F. Oferujemy

1. Stabilne warunki zatrudnienia;
2. Prace z dużą samodzielnością;
3. Pracę z pasjonatami Tatr;
4. Rozwój i podnoszenie umiejętności;
5. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 5 000 – 6 500 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia)  wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne;
6. Pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

G. Warunki pracy

1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i w terenie;
2. Zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony. 

H. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane

1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych 
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do 17 maja 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „SPECJALISTY DS. WOLONTARIATU 7_2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISA DS. WOLONTARIATU 7_2024”. 

K. Inne informacje:

1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające. 
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 647 750,  e-mail: bbanka@tpn.pl
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni Kierownika Zespołu Aktywnej Edukacji. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 maja 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy

Centrum Edukacji Przyrodniczej, Chałubińskiego 42a i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 1. Planowanie i skuteczne zarządzanie pracą podległych pracowników Zespołu Aktywnej Edukacji w wymiarze operacyjnym i personalnym
 2. Inicjowanie, nadzorowanie, koordynacja projektów edukacyjnych
 3. Nadzorowanie i koordynacja działań z zakresu programu Wolontariat dla Tatr oraz Gotowi w Góry
 4. Opracowywanie planów merytorycznych i budżetu podległego Zespołu
 5. Rozliczanie z wykonania planów merytorycznych i budżetowych Zespołu
 6. Przygotowywanie planów, bieżących raportów i sprawozdań z okresowej działalności Aktywnej Edukacji
 7. Przygotowywanie wniosków w bazie zamówień, umów zleceń, zapytań ofertowych i tym podobnej dokumentacji Zespołu
 8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych  na realizację projektów edukacyjnych
 9. Dbałość o właściwe kompetencje pracowników
 10. Motywowanie i ocena pracowników podległego Zespołu
 11. Bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległego Zespołu
 12. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi m.in. placówkami muzealnymi, oświatowymi, instytucjami kultury
D. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych;
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego
 3. Prawo jazdy kategorii „B”;
E. Wymagania pożądane
 1. Wiedza z zakresu przyrody, historii, topografii Tatr;
 2. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office;
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1);
 4. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
 5. Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 6. Komunikatywność;
 7. Zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej;
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu
 9. Doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych
F. Oferujemy
 1. Stabilne warunki zatrudnienia,
 2. Pracę z pasjonatami Tatr,
 3. Rozwój i podnoszenie umiejętności,
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 6 150 – 7 300 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia)  wraz z dodatkami tj.: dodatek za kierowanie zespołem 400 zł, dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 5. Pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.
G. Warunki pracy
 1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w budynku w Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
H. Wymagane dokumenty

Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
 1. List motywacyjny
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 maja 2024 r.,
 2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „KIEROWNIK ZESPOŁU DS. AKTYWNEJ EDUKACJI” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
 3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. AKTYWNEJ EDUKACJI””.
 K.  Inne informacje:
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 647 750, e-mail: bbanka@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. 

Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;

4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika do wsparcia sezonowego Zespołu ds. Bazy Edukacyjnej. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024. Szczegóły poniżej.

A. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. udostępnianie ośrodka zwiedzającym,
2. obsługa systemu rezerwacji CEP,
3. udzielnie zwiedzającym informacji na temat ekspozycji,
4. prowadzenie sprzedaży biletów i wydawnictw TPN,
5. dbanie o jak najlepsze wyposażenie punktu sprzedaży w CEP zarówno w wydawnictwa TPN jak i wydawnictwa zewnętrzne,
6. wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych związane z działalnością ośrodka.

C. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie min. średnie

D. Wymagania pożądane
1. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office,
2. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność,
3. komunikatywność,
4. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej,
5. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1).

E. Oferujemy
1. Umowę zlecenie,
2. Pracę z pasjonatami Tatr,
3. Rozwój i podnoszenie umiejętności.

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze,
2. Zatrudnienie na czas określony 5 miesięcy – od maja do września,
3. Praca według grafiku w dniach od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym pomiędzy 8:00 – 16:00.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl

Nowości   
Praca sezonowa w Centrum Edukacji
Praca sezonowa w Centrum Edukacji
16 kwietnia 2024
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika do wsparcia sezonowego Zespołu ds. Bazy Edukacyjnej. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024. Szczegóły poniżej.

A. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. udostępnianie ośrodka zwiedzającym,
2. obsługa systemu rezerwacji CEP,
3. udzielnie zwiedzającym informacji na temat ekspozycji,
4. prowadzenie sprzedaży biletów i wydawnictw TPN,
5. dbanie o jak najlepsze wyposażenie punktu sprzedaży w CEP zarówno w wydawnictwa TPN jak i wydawnictwa zewnętrzne,
6. wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych związane z działalnością ośrodka.

C. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie min. średnie

D. Wymagania pożądane
1. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office,
2. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność,
3. komunikatywność,
4. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej,
5. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1).

E. Oferujemy
1. Umowę zlecenie,
2. Pracę z pasjonatami Tatr,
3. Rozwój i podnoszenie umiejętności.

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze,
2. Zatrudnienie na czas określony 5 miesięcy – od maja do września,
3. Praca według grafiku w dniach od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym pomiędzy 8:00 – 16:00.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich
niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest
niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika na samodzielne stanowisko ds. pracowniczych Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Nadzór, kontrola i organizacja pracy pracowników zatrudnionych w jednostce.
2. Nadzór oraz budowanie polityki rekrutacyjnej w Tatrzańskim Parku Narodowym.
3. Opracowywanie modeli kompetencyjnych kandydata/pracownika.
4. Udział w wartościowaniu stanowisk pracy,
5. Nadzór nad opracowywaniem opisów stanowisk pracy kandydata/pracownika.
6. Współtworzenie polityki personalnej, tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej
Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7. Współudział w planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników.
8. Przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji na potrzeby TPN, oraz instytucji
zewnętrznych.
9. Nadzór i tworzenie polityki kadrowo-szkoleniowej Tatrzańskiego Parku Narodowego z
uwzględnieniem aktualnych potrzeb kadrowych oraz rozwoju zawodowego pracowników.
10. Tworzenie m.in. zarządzeń, regulaminów, procedur rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
oraz innych niezbędnych dokumentów.
11. Nadzór przy identyfikacji potrzeb szkoleniowych odzwierciedlających długofalowe plany
rozwoju i Strategii Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12. Nadzór przy tworzeniu i realizacji planów szkoleniowych.
13. Współpraca z kadrą kierowniczą w przygotowywaniu planów szkoleń obligatoryjnych i
fakultatywnych dla pracowników,
14. Utrzymywaniem aktualnych kart stanowisk pracy
15. Współpraca ze stroną społeczną, w zakresie uzgodnień regulaminów oraz zarządzeń,

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ZZL, psychologia, socjologia, zarządzanie,
prawo).
2. min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

E. Wymagania pożądane
1. Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji.
2. Odporność na stres.
3. Umiejętności negocjacyjne.
4. Łatwość koordynacji wielu zadań jednocześnie.
5. Znajomość narzędzi i technik rekrutacyjnych.
6. Umiejętność analizy rynku szkoleń
7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
8. Doskonała organizacja pracy.
9. Umiejętność ustalania priorytetów, zarządzania czasem i dokumentacją.
10. Samodzielność, komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole.

F. Oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. Pracę z dużą samodzielnością,
3. Rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. Wynagrodzenie 5150 – 7000 PLN brutto miesięcznie (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

G. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w biurze przy monitorze ekranowym w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty
1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny, życiorys (CV).
2. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
4. Do wglądu inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich
odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego
okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024 r.,
2. drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń)
- osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 239, e-mail: iwojtuszek@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika odpowiadającego za sprawy remontowo-budowlane w Zespole Budowlanym w Dziale Administracji. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 29 marca 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wykonawczych i rozliczanie wykonanych robót.
2. Przygotowywanie materiałów formalno-prawnych niezbędnych w zakresie remontów budynków, inwestycji budowlanych, dróg i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych, biologicznych oczyszczalni ścieków, górskich szlaków turystycznych itp.
3. Sporządzanie planów techniczno-finansowych w zakresie remontów i inwestycji.
4. Organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wnioskowanie o wykonanie napraw w obiektach Parku na podstawie przeprowadzonych kontroli.
5. Przygotowywanie dokumentacji zamówień na prace remontowo-budowlane i usługi, zarówno poniżej jak i powyżej kwoty przetargowej.
6. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane.
7. Nadzór nad pracami wykonywanymi systemem gospodarczym, sporządzanie dokumentacji pracy dla pracowników grupy remontowo-budowlanej.
8. Przygotowywanie i realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi.
9. Organizowanie i nadzorowanie remontów prowadzonych systemem zleconym w tym:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej;
b) nadzorowanie robót;
c) odbiory częściowe;
d) odbiory końcowe;
e) przeglądy pogwarancyjne;
f) rozliczenia kosztorysowe;
g) uczestniczenie w komisyjnym przekazaniu obiektów do remontu oraz przyjmowanie po remoncie wraz z rozliczeniem budowy (inwestycji);
h) kontrolowanie wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i przepisami budowlanymi;
i) w zakresie prac dokumentacyjnych:
- przygotowywanie i prowadzenie całości spraw dotyczących dokumentacji technicznej remontów i inwestycji,
- prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zarządzie Tatrzańskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- przechowywanie dokumentacji remontów, robót inwestycyjnych i budowlanych.
10. Prowadzenie rejestrów oraz sprawozdawczości wynikających z przepisów prawa.
11. Realizacja zadań związanych z pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

D. Wymagania niezbędne
Wykształcenie: minimum średnie.
Liczba lat pracy: 3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej lub zbliżonej z zakresem wskazanym w pkt C.

E. Wymagania pożądane
1. Wykształcenie kierunkowe.
2. Doświadczenie w zakresie nadzorowania lub wykonywania prac budowlanych.
3. Prawo jazdy kategorii „B”.
4. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.
5. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office, programu do kosztorysowania i poczty elektronicznej.
6. Znajomość zagadnień związanych z ustawą o Ochronie przyrody, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa zamówień publicznych.
7. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność.
8. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
9. Umiejętność pracy w zespole.
10. Podstawowa znajomość topografii Tatr.

F. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z dużą samodzielnością,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze 4.300,00 - 6.500,00 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 250 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS;

G. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i terenie.
a) praca w terenie przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
b) praca przy monitorze ekranowym przez co najwyżej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
c) zatrudnienie na czas określony 6 miesiące, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty
1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny, życiorys (CV).
2. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od ich złożenia. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 29 marca 2024 r., - drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DO ZESPOŁU BUDOWLANEGO” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń)
- osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DO ZESPOŁU BUDOWLANEGO”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 258, e-mail: mjazwiec@tpn.pl


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni starszego księgowego w Dziale Finansowo - Księgowym. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 21 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Prowadzenie rozliczeń z ajentami prowadzącymi sprzedaż biletów na wejście do TPN, monitorowanie wpłat ze sprzedaży biletów oraz kontrolowanie rozrachunków. Wystawienie faktury za bilety uprawniające do wejścia na teren TPN. analiza poprawności dokumentów sprzedaży wystawionych przez ajentów na rzecz TPN.
2. Doraźne przeprowadzanie kontroli terenowych w zakresie sprzedaży biletów wstępu do TPN (prawidłowość wydawania paragonów fiskalnych, faktur za bilety wstępu, kwitów parkingowych, kontrola punktów sprzedaży wydawnictw).
3. Księgowanie i kontrola poprawności dokumentów magazynowych. Uzgadnianie stanu wartościowych magazynów z ewidencją księgową. Wycena inwentaryzacji dla magazynów.
4. Tworzenie i księgowanie dokumentów PK (polecenie księgowania).
5. Uczestnictwo w czynnościach sprawozdawczych i kontrolnych organów zewnętrznych).
6. Analiza kont przychodów.
7. Współpraca z pracownikami merytorycznymi.
8. Przygotowywanie raportów oraz przeliczanie comiesięcznego sprawozdania do GUS.
9. Przygotowanie pisma oraz wyliczenie kwoty dotyczącej dofinansowania przez TPN działalności kosztowej TOPR.
10. Przygotowanie przelewów na podatki rolne, leśny oraz od nieruchomości.
11. Obsługa służbowych kart płatniczych. Otwieranie nowych rozrachunków, księgowanie operacji na kontach, przelewanie środków na karty oraz pilnowanie dostarczania faktur zapłaconych.
12. Kompletowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją archiwum.
13. Kontakt z podmiotami zewnętrznymi tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, firmą obsługująca terminale płatnicze oraz firmą zajmująca się obsługą kart online.

D. Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie średnie
2. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zadań realizowanych na stanowisku wskazanych w pkt C;

E. Wymagania pożądane
1. Wykształcenie kierunkowe (np. ekonomiczne, finansowe, księgowe, rachunkowe).
2. Doświadczenie w pracy w księgowości (jednostki sektora finansów publicznych, biura rachunkowe)
3. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office i poczty elektronicznej.
4. Znajomość zagadnień związanych z ustawą o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego (podatek VAT, podatek dochodowy)
5. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność.
6. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
7. Umiejętność pracy w zespole.

F. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z dużą samodzielnością,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.650 – 5.660 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

G. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w biurze przy monitorze ekranowym w pełnym wymiarze czasu pracy
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 21 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „STARSZY KSIĘGOWY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO KSIĘGOWEGO W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 233, e-mail: estepinska@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy zatrudni specjalistę ds. marketingu w Dziale Popularyzacji i Dystrybucji. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy:
Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Wsparcie działań e-commerce;
2. Planowanie, tworzenie i realizacja kampanii marketingowych;
3. Tworzenie i implementacja strategii content marketingowych, w tym tworzenie atrakcyjnych i angażujących treści;
4. Opracowywanie, wdrażanie i optymalizacja strategii SEO, w tym korzystanie z narzędzi optymalizujących strony pod SEO;
5. Monitorowanie i analiza danych z Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych;
6. Tworzenie i optymalizacja kampanii w Google AdWords i innych platformach płatnej promocji;
7. Zarządzanie Wizytówkami Google, w tym aktualizacje i optymalizacje.

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe;
2. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu w tym praca z mediami społecznościowymi, e-mail marketingiem, content marketingiem i SEO

E. Wymagania pożądane
1. Wykształcenie kierunkowe.
2. Znajomość Google Analytics, Google AdWords, SEO i innych narzędzi marketingowych;
3. Umiejętność pisania i redagowania treści;
4. Zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji na podstawie danych;
5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego;
6. Pasja do ochrony środowiska i zrozumienie misji Tatrzańskiego Parku Narodowego;
7. Kreatywność i umiejętność generowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań;
8. Umiejętność pracy w zespole

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

G. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z pasjonatami Tatr,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 5 500 – 6 500 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20%, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

H. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.
2. Zadanie rekrutacyjne

I. Dokumenty mile widziane
3. List motywacyjny
4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
5. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
6. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „SPECJALISTY DS. MARKETINGU 3/2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS.MARKETINGU 3/2024”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 249, e-mail: eholek@tpn.pl

L. Zadanie rekrutacyjne:
Twoim zadaniem jest przygotowanie miesięcznego planu marketingowego dla naszego kwartalnika "Tatry". Naszym celem jest zwiększenie liczby prenumeratorów i ogólnych przychodów ze sprzedaży czasopisma. Twój plan powinien uwzględniać dostępne dla nas kanały marketingowe: nasza strona internetowa, sklep online i sklepy stacjonarne, newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oraz platformy podcastowe. Kwartalnik jest dostępny zarówno w wersji papierowej (np. w Empikach, sklepach górskich), jak i online (ekiosk.pl, egazety.pl oraz nexto.pl). Więcej informacji znajdziesz na stronie naszego sklepu: https://sklep.tpn.pl/kwartalnik-tatry
Przygotowany przez Ciebie plan powinien zawierać:
1. Cele kampanii: Jakie są Twoje kluczowe cele marketingowe dla tego projektu? Jakie wskaźniki (KPIs) będziesz śledzić, aby ocenić skuteczność działań?
2. Segmentacja rynku i kanały komunikacji: Jakie segmenty klientów zamierzasz obsłużyć? Jakie kanały marketingowe wykorzystasz do komunikacji z tymi grupami?
3. Social Media: Przygotuj propozycję serii postów na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube, które będą promować kwartalnik i zwiększą liczbę prenumeratorów.
4. SEO i Google AdWords: Przygotuj propozycje dla 10-ciu słów kluczowych, które można wykorzystać w SEO i kampaniach Google AdWords, aby zwiększyć widoczność kwartalnika online.
5. E-mail marketing: Przygotuj propozycję dla kampanii e-mail marketingowej, która zwiększy świadomość o kwartalniku i zachęci do subskrypcji.
6. Budżet: Jaki jest Twój proponowany budżet na te działania?
7. Rekomendacje: Napisz swoje wolne wnioski i dodatkowe pomysły, które mogą pomóc spełnić założenia
Pamiętaj, to ma być próbka Twojej wiedzy i umiejętności, nie oczekujemy bardzo rozbudowanego planu. Szukamy kandydatów, którzy potrafią podejść strategicznie do planowania, ale również są w stanie działać taktycznie i monitorować wyniki.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych
wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko operatora urządzeń elektronicznych. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 5 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy:
Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, 34-511 Kościelisko, ul. Kościeliska 3 i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. utrzymanie obiektu w należytej sprawności, w tym obsługa, przegląd i konserwacja urządzeń elektronicznych
2. naprawy mechaniczne i elektryczne, naprawy hydrauliczne (konserwacja instalacji CO,ZW,CW),
3. naprawy ślusarskie (naprawa, montaż samozamykaczy, zamków itp.),
4. udział w pracach o charakterze modernizacyjnym,
5. dokonywanie codziennego przeglądu budynku TAPZ zgodnie z kartą kontrolą,
6. zapewnienie i utrzymanie dojść i dojazdów do budynku,
7. prowadzenie nadzoru nad segregacją odpadów w budynku TAPZ,
8. zabezpieczanie sprzętu typu kosiarki, odśnieżarki po zakończonym sezonie.

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie średnie techniczne;
2. prawo jazdy kategorii „B”;

E. Wymagania pożądane
1. doświadczenie w pracy związanej z utrzymaniem budynków
2. uprawnienia energetyczne eksploatacyjne Gr. 1 w zakresie 1 kV
3. zdolności manualne i zmysł techniczny
4. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office;
5. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
6. otwartość na nowe działania;
7. komunikatywność;

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana wewnątrz i na zewnątrz budynku Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia.
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenia umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

G. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z pasjonatami Tatr,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.450 – 4.725 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego
okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 5 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowiska specjalistów w Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia u wylotu Doliny Kościeliskiej. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 12 lutego 2024. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 4

B. Miejsce wykonywania pracy:
Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, 34-511 Kościelisko, ul. Kościeliska 3 i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. udostępnianie ośrodka zwiedzającym
2. obsługa systemu rezerwacji TAPZ
3. udzielnie zwiedzającym informacji na temat ekspozycji
4. prowadzenie sprzedaży biletów i wydawnictw TPN
5. dbanie o jak najlepsze wyposażenie punktu sprzedaży w TAPZ zarówno w wydawnictwa TPN jak i wydawnictwa zewnętrzne
6. wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych związane z działalnością ośrodka

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe;
2. minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań realizowanych na stanowisku lub zbliżonym
3. prawo jazdy kategorii „B”;

E. Wymagania pożądane
1. dobra znajomość Tatr i obszaru Podtatrza i znajomość pierwszej pomocy będzie dodatkowym atutem;
2. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office;
3. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność;
4. otwartość na nowe działania;
5. komunikatywność;
6. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej;
7. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym (poziom B1);

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w budynku Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia.
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

G. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z pasjonatami Tatr,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.455 – 4.725 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego
okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 12 lutego 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „SPECJALISTY W TATRZAŃSKIM ARCHIWUM PLANETY ZIEMIA” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY W TATRZAŃSKIM ARCHIWUM PLANETY ZIEMIA”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego